Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Strømmen
Fredrikstad

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

Offentlig finansiert

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Dette studiet i prosjektledelse vil gjøre deg bedre rustet til å lede planlegging, gjennomføring og avslutning av bygg- og/eller anleggsprosjekter.

Bygg- og anleggsbransjen trenger flere fagarbeidere med kompetanse innen prosjektledelse. Som student vil du lære å planlegge, organisere og gjennomføre et bygg- og/eller anleggsprosjekt. Målgruppen for studiet er fagarbeidere som har, eller ønsker å ta, en lederrolle som prosjektleder eller prosjektmedarbeider i bygg- og anleggsbransjen. I utdanningen legges det vekt på praktisk og bransjespesifikk tilnærming til prosjektlederfaget, som sammen med teori og din egen faglige og praktiske bakgrunn danner grunnlaget for ditt læringsutbytte. Utdanningen vil gi deg kompetanse som skal bidra til bærekraftige løsninger og utvikling i prosjekter.

Undervisningsopplegg

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og består av fire emner. Du søker opptak til hele studieløpet, men kan velge å ta enkeltemner. 

Studiet organiseres på følgende måte: 

1/2-årig utdanning fordelt over 1 år som nettbasert deltidsstudium med samlinger. Studiet innebærer 4 fysiske samlinger a 2 dager. Det vil si en 2-dagers samling knyttet til hvert emne. Totalt 8 fysiske dager i løpet av skoleåret. I tillegg kommer ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper. 

Studiet består av 4 emner:

 • Emne 1:   Prosjektforståelse, 5 stp.
 • Emne 2:   Prosjektplanlegging, 10 stp.
 • Emne 3:   Prosjektgjennomføring, 10 stp.
 • Emne 4:   Prosjektavslutning, 5 stp.

Eksempler på undervisnings- og læringsformer er: 

 • Forelesninger 
 • Stedbasert undervisning 
 • Nettbasert undervisning 
 • Egenstudier 
 • Veiledning 
 • Flipped classroom 
 • Ferdighetstrening/simulering 
 • Gruppearbeid 
 • Prosjektarbeid 
 • Problembasert læring (PBL) 

Arbeidsomfang: 

Total arbeidsbelastning er anslått til 810 timer for hele studiet. Dette inkluderer lærerstyrt undervisning, veiledning, samlinger og selvstudie.

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev fra programområde for bygg- og anleggsteknikk, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning skal du være rustet til å jobbe som prosjektleder med å planlegge, gjennomføre og avslutte bygg- eller anleggsprosjekt av varierende størrelser. Som prosjektleder har du det daglige ansvaret for å lede et arbeid eller et prosjekt. Prosjektledere skal styre prosjektet slik at sluttresultatet blir slik som ønsket, og at arbeidet er gjort innen de rammebetingelser som er gitt, for eksempel innen en viss tid, til en viss kostnad eller kvalitet, eller med en viss usikkerhet.  

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat

Alle utdanninger innen