Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-PSR0005

Antall studieplasser

28

Søknadskode (SO)

1647-16

Om studiet

Helsesektoren trenger flere medarbeidere med kompetanse innen psykisk helse og rus, fordi stadig flere personer i alle aldre har sammensatte lidelser. Det er viktig at brukeren blir møtt av en helhetlig helsetjeneste, og dette studiet vil gjøre deg bedre i stand til å møte samhandlingsreformens krav om å forebygge, behandle og samhandle bedre.

Studiet vil gi deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. 

Du vil lære å planlegge, organisere og iverksette tiltak for brukere i samarbeid med brukere, pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgsektoren. Utdanningen vil kunne gi deg flere meningsfulle arbeidsoppgaver, og du vil oppleve større mestring i ditt arbeid. 

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass, hvis den er relevant for studiet, eller som praksis på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt: 

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene 
2.    Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 
3.    Fagspesifikk kunnskap om brukergruppene og sykdomsforebyggende arbeid 
4.    Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering 
5.    Praksis
6.    Hovedprosjekt

Opptakskrav

 1. Relevant fagbrev:
  • Søkere må ha et relevant fagbrev.

    

 2. Relevant treårig yrkesfaglig opplæring:
  • Søkere kan også kvalifisere med relevant treårig yrkesfaglig opplæring.

    

 3. Generell studiekompetanse med autorisasjon som helsearbeider:
  • Generell studiekompetanse i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4.
  • Dette inkluderer autorisasjon som helsearbeider, eksempelvis sykepleier eller vernepleier.

    

 4. Opptak basert på realkompetanse for søkere over 23 år:
  • Søkere som ikke oppfyller kravene i punktene a, b eller c, og som er 23 år eller eldre, kan søke opptak basert på realkompetanse.

    

Tilleggsinformasjon for søkere som skal avlegge fagbrev etter opptaksfristen:

 • Søkere som planlegger å gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan få tildelt studieplass på vilkår om bestått prøve i løpet av første semester.
 • Ved søknaden i Samordna Opptak, legg ved lærekontrakten som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid innen hjemmebasert omsorg, på boenheter som er bemannet med helsepersonell, innen rus og psykisk helsevern i kommunene og innen psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester.

Attester

Politiattest