Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-DEA0004

Antall studieplasser

28

Søknadskode (SO)

1647-18

Om studiet

Levealderen øker i Norge, og forekomsten av demens øker tilsvarende. Blant folk over 90 år har hele 35 % demens. Funksjonsevnen nedsettes kraftig, og noen utvikler også personlighetsforandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring.

Dette studiet gir deg sterkt etterspurt kompetanse og gjør deg bedre i stand til å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg, både til brukere og pårørende. Studiet skal gjøre deg i stand til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Du får innsikt i hvordan helsetjenesten er organisert og hvilke lover og regler som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjons- og veiledningsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt. For deg betyr det en mer interessant og givende arbeidshverdag der du mestrer krevende oppgaver på en bedre måte og blir en viktig ressurs både for brukere og kolleger.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres enten som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass eller som praksis på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

1.    Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
2.    Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
3.    Demens og psykiatriske lidelser hos eldre
4.    Organisering, system og ledelse
5.    Praksis
6.    Hovedprosjekt

Opptakskrav

 1. Relevant fagbrev:
  • Søkere må ha et relevant fagbrev.

    

 2. Generell studiekompetanse med autorisasjon som helsearbeider:
  • Søkere kan også ha generell studiekompetanse i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4.
  • Dette inkluderer autorisasjon som helsearbeider, for eksempel som sykepleier eller vernepleier.

    

 3. Opptak basert på realkompetanse for søkere over 23 år:
  • Søkere som ikke oppfyller kravene i punkt 1 eller 2, og som har fylt 23 år, kan søke opptak basert på realkompetanse.

    

Tilleggsinformasjon:

 

 • For søkere som skal avlegge fagbrev etter opptaksfristen:
  • Dersom du planlegger å gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan du få tildelt studieplass på vilkår om bestått prøve i løpet av første semester.
  • Legg ved lærekontrakten med søknaden i Samordna Opptak som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

    

 • Etter tildeling av studieplass:
  • Når du har fått studieplass og akseptert denne, er det nødvendig å søke om politiattest.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse som er etterspurt innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem, omsorgsboliger og andre institusjoner. Psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester har også behov for slik kompetanse.

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen