Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Hvam

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-42

Om studiet

Stortingets målsetting om 20 prosent økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift. Skal målet nås på en bærekraftig måte, trenger hele næringen mer kompetanse. Dette samlingsbaserte studiet gir deg kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å optimalisere driften din.

Studiet retter seg mot bønder/kom­mende bønder, ansatte/framtidig ansatte i landbrukets rådgivnings tjenester, agronomer og fagarbeidere i landbruk. Studiet legger størst vekt på produksjon av korn og oljevekster, grovfôr og potet.

Etter endt studie skal du ha kompetanse til å etablere, lede og drive et landbruks­foretak med hovedvekt på plantepro­duksjon eller fungere som rådgiver innen agronomi og miljø­ og energiplanlegging.

Undervisningsopplegg

Oppbygging og arbeidsformer Studiet er samlingsbasert med noe nett­basert undervisning/veiledning i tillegg. Arbeidsformer er forelesninger, oppga­veløsning, presentasjoner, utferder, grup­pearbeid og tverrfaglig prosjektarbeid. Studenten skal også være ute i bedrift (40 timer).

Skolen samarbeider tett med næringslivet og henter lærerkrefter fra landbrukets rådgivningstjenester og organisasjoner. Gårdsbesøk er sentralt i studiet, og disse brukes også som caser i undervisningen.

Studiet betår av tre hovedemner, i tillegg til det avsluttende hovedprosjektet:

  1. Driftsledelse og økonomi
  2. Planteproduksjon
  3. Klima og miljø
  4. Tverrfaglig hovedprosjekt

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opp­læring innenfor naturbruk, program­områdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk og reindrift. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan til­deles plass på vilkår om bestått prøve innen 31.desember første skoleår.
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere til­strekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Etter fullført og bestått studie oppnås tittelen «Agrotekniker innen plantepro­duksjon og driftsledelse».

Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgiv­ningsaparatet for landbruket eller som fagarbeider. Studiet gir sammen med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) mulighet for å jobbe som faglærer på videregående skole.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter på 5-6 samlinger a to- tre dager ved Hvam videregående skole, Grønt fagsenter, pr skoleår. I tillegg er det undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas på kveldstid. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.