Nøkkelinformasjon

Studiested

Hamar
Gjøvik

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-DAP0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-19

Om studiet

Levealderen øker i Norge, og forekomsten av demens øker tilsvarende. Blant folk over 90 år har hele 35 % demens. Funksjonsevnen nedsettes kraftig, og noen utvikler også personlighetsforandringer. Andre psykiske lidelser blant eldre må også håndteres i lys av aldring.

Dette studiet gir deg sterkt etterspurt kompetanse og gjør deg bedre i stand til å gi individuelt tilpasset pleie og omsorg, både til brukere og pårørende.

Studiet skal gjøre deg i stand til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Du får innsikt i hvordan helsetjenesten er organisert og hvilke lover og regler som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjons- og veiledningsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt.

For deg betyr det en mer interessant og givende arbeidshverdag der du mestrer krevende oppgaver på en bedre måte og blir en viktig ressurs både for brukere og kolleger.

Studiet tilbys på Fagskolen Innlandet Gjøvik med opptak i 2022 og på Storhamar videregående skole på Hamar med opptak 2021.

Undervisningsopplegg

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres enten som et utviklings-prosjekt på egen arbeidsplass eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  2. Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
  3. Demens og psykiatriske lidelser hos eldre
  4. Organisering, system og ledelse
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider, aktivitør eller portør. Søkere som kan dokumen-tere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen 31. desember første skoleår.
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere til-strekkelig relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev . Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger, tilsvarende læreplanene i VG1(GK ) og VG2(VK1 ).

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir kompetanse som er etterspurt innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem, dagsenter, omsorgsboliger og andre institusjoner. Psykisk helsevern og andre spesialist-helsetjenester har også behov for slik kompetanse.

Alle utdanninger innen