Nøkkelinformasjon

Fagskolen Innlandet logo
Fagskolen Innlandet logo

Studiested

Hamar

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-DAP0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1646-19

Om studiet

Befolkningen i Norge blir eldre, og økt alder er den største risikofaktor for å utvikle demenssykdom. En del eldre sliter også med psykiske sykdommer, noe som kan gjøre det ekstra utfordrende i eldre år. Ved demenssykdom reduseres kognitive funksjoner, noe som kan få store konsekvenser for evne til å fungere i dagliglivet.

Det er et økt behov for fagkompetanse innenfor demenssykdom, og for å gi individuell tilpasset pleie og omsorg til den som rammes og støtte til den som er pårørende. Studiet gjør deg i stand til å møte den enkelte bruker der han eller hun er, på bakgrunn av innsikt i sykdommens konsekvenser, den enkeltes livshistorie og sykdomshistorie. Utdanningen vil gi deg kompetanse som er etterspurt i mange deler av helsevesenet.

 

Undervisningsopplegg

Studiet består av følgende emner:

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
 • Naturlig aldring og alderdommens utfordringer
 • Demens og psykiske sykdommer hos eldre
 • Organisering, system og ledelse
 • Praksis
 • Hovedprosjekt

Du får innsikt i hvordan helsetjenesten er organisert og hvilke lover og regler som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjons- og veiledningsteknikker, relasjonskompetanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt.

Studiet er bygd opp med klasseromsundervisning, nettundervisning, gruppearbeid og prosjekter. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres som et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass eller som tradisjonell utplassering et annet sted.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Aktivitørfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Portørfaget

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Utdanningen gir kompetanse som er etterspurt innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssenter, sykehjem, dagsenter, omsorgsboliger og andre institusjoner. Psykisk helsevern og andre spesialisthelsetjenester har også behov for kompetansen. Uansett arbeidssted vil økt kompetanse bidra til en mer interessant arbeidshverdag der du møter krevende oppgaver med oppdatert kunnskap. Det vil være en ressurs for brukere/pasienter, pårørende og kolleger.

Tilleggsinformasjon

Studiets omfang er totalt 60 studiepoeng hvorav 15 studiepoeng gjennomføres pr semester (30 studiepoeng pr år). Studentene møter en dag i uken ved Fagskolen Innlandets lokaler på Campus Kallerud på Gjøvik, gjennom hele studiet. Det er også noe undervisning og veiledning via Teams og læringsplattformen Canvas, særlig i perioder med praksis. Ved å ta dette studiet kan du søke lån og stipend i Statens lånekasse. Studiet er også tilpasset de som er i full jobb.

Attester

Politiattest

Alle utdanninger innen