Helsekoordinator favoritt ikon

Fagskole
Ønsker du kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse? Vi har lagt vekt på å utvikle en utdanning som fanger opp føringer i de nyeste reformene innen helsesektoren. Bruk av digitale verktøy ved innhenting av informasjon og saksbehandling står sentralt. Helsekoordinator fanger opp føringer i Samhandlingsreformen. Utdanningen er bygget opp rundt to hovedtemaer: Samhandlingskompetanse og kommunikasjon og kompetanse i forvaltning og helsepolitikk. Emnene dekker til sammen et bredt fagområde, og er valgt ut på bakgrunn av tilbakemeldinger fra viktige aktører i helsetjenesten som arbeider i det kontorfaglige praksisfeltet.

Varighet

1 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstudium

Kostnader

39 900

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Dette lærer du

Du får kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål, reformarbeid, organisering og ledelse. Du lærer om kvalitetssystemer, teamarbeid, prosjektarbeid. Du lærer å bruke elektroniske kilder til å kvalitetssikre medisinske og faglige begrep og å finne informasjon og fagstoff fra aktuelle helseregistre og til å finne relevant informasjon og fagstoff i aktuelle lover, forskrifter og avtaler. 

Noen av temaene du skal gjennom er

Modul 1 – Samhandlingskompetanse og kommunikasjon

 • Etikk, menneskesyn og kultur
 • Kvalitetsarbeid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
 • Identitet og egenforståelse som kontorfaglig ansatt
 • Grunnleggende organisasjonsforståelse og ledelse
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Prosjektarbeid

Modul 2 – Kompetanse i forvaltning og helsepolitikk

 • Helsetjenestens oppbygging og egenart
 • Helsepolitiske strategier og reformarbeid
 • Fokus på morgendagens pasient/bruker/beboer
 • Fortrolighet med medisinskfaglige begreper
 • Trening på informasjonsfangst fra aktuelle helseregistre
 • Helsejuss, lover, forskrifter og avtaler

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil, også om du ikke fikk deltatt på nettsamling. 

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon.  

I tillegg får du:  

 • et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • teknisk veiledning ved behov 
 • personlig oppfølging av lærere og administrasjon  
 • gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

 

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes før praksisgjennomføring og fordypningsoppgave. Etter endt utdanning får du vitnemål. 

Opptakskrav

Opptakskravet for denne utdanningen er fullført og bestått videregående skole, programfag Helse – og sosialfag VG 3, Helsesekretær eller Helsefagarbeider. I tillegg må du ha autorisasjon som helsesekretær eller helsefagarbeider. Alternativt kan du søke på grunnlag av din realkompetanse med minst fem års arbeidserfaring fra helsesektoren. Opptak basert på realkompetanse gjøres ved en helhetsvurdering hvor også utdanning og aktiviteter i fritiden teller med. Du må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å bli tatt opp på grunnlag av realkompetanse.   

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de har norskkunnskaper tilsvarende de ferdigheter som oppnås ved Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, eller norsktest nivå B2.   

Karrieremuligheter

Som ferdig utdannet helsekoordinator kan du jobbe som kontorfaglig ansatt på legekontor, sykehus og ellers i helsetjenesten. Kontorfaglig ansatte i helsetjenesten fungerer ofte som et nav i organisasjonen og er sentrale i samhandling og kommunikasjonen som foregår mellom de ulike profesjonene. Du vil gjennom utdanningen tilegne deg verdifull kompetanse for å møte dette behovet. Du kvalifiserer til å søke stillinger som helsekoordinator, kreftkoordinator, forløpskoordinator og andre koordinatorstillinger i helsevesenet. Flere tidligere studenter har også fått mellomlederstillinger. 

Mange som tar dette studiet tar også Helseadministrasjonssekretær.

Kvalifikasjon/tittel

Helsekoordinator