Fakta

Sted:
Norsk barnebokinstitutt Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Pris:

16000

Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet er en nettbasert videreutdanning på deltid og retter seg mot formidlere av barne- og ungdomslitteratur som arbeider i bibliotek, i skolen eller andre steder.

Med samtidslitteratur menes her litteratur fra 2000-tallet.

Studiet tar sikte på å øke kompetansen i nyere barne- og ungdomslitteratur på 2000-tallet. Studentene lærer om alt fra billedbøker, barne- og ungdomsprosa og faglitteratur, til remediering (omforming fra ett medium til et annet), tegneserier og applikasjoner.

Norsk barnebokinstitutt ønsker å løfte fram den nye litteraturen og gi formidlere over hele landet muligheten til å øke sin kompetanse. Slik skal barn og unge få verdifulle kunstneriske opplevelser, men også en kulturell kompetanse som gjør dem bedre i stand til å møte samtidens utfordringer.

Studiet gir oppdatert kunnskap, øver ferdigheter og gir kompetansehevning på ny barne- og ungdomslitteratur. Studiets omfang, organisering og oppbygning er tilpasset studenter som allerede er i arbeid. Studiets innhold og læringsmål er utformet for å være relevante og aktuelle for arbeidslivet, kanskje spesielt gjennom emnene som fordyper studenten i multimodal litteratur på ulike plattformer, og ved den fortløpende vektlegging av formidlingsteori og - metodikk.

Studiet er et videreutdanningstilbud på deltid som gis utelukkende på nett. Det er delt i to like store emner og strekker seg over ett år. Studiets oppbygning gir studentene en fleksibel utdanningsform og er relevant for formidlingsrelaterte problemstillinger de møter i egen yrkessituasjon.

 

Studiets oppbygging

Etter endt studium skal studenten ha:

  • kunnskap om barne- og ungdomslitteraturens sentrale sjangre, verk og utviklingslinjer på 2000-tallet, dens estetikk og egenart
  • kunnskap om barne- og ungdomslitteraturens fortellertekniske virkemidler og multimodale ressurser
  • kunnskap om teorier om lesing og litteraturdidaktikk, og formidlingsteori og –metodikk
  • kunnskap om forskningsfeltet barne- og ungdomslitteratur
  • ferdigheter i å analysere barne- og ungdomslitteratur i ulike sjangre og medier, samt reflektere over kjennetegn og virkemidler ved å anvende ulike teoretiske perspektiver
  • ferdigheter i å tilegne seg ny kunnskap om barne- og ungdomslitteratur, barne- og ungdomslitteraturforskning, barne- og ungdomslitteraturformidling, barn og unges lesing og medie-literacy
  • ferdigheter i å planlegge, drøfte og reflektere rundt et individuelt formidlingsopplegg knyttet enten til bibliotek, skole eller media.

Etter endt studium skal studenten:

  • kunne orientere seg selvstendig i samtidens barne- og ungdomslitteratur fra 2000-tallet, i dens ulike sjangre og format
  • være orientert i, og i stand til kritisk å vurdere relevante teoretiske problemstillinger i forskningsfeltene barne- og ungdomslitteratur, formidling, litteraturdidaktikk, lesing og medie-literacy
  • kunne ta del i faglig begrunnede diskusjoner på et profesjonelt nivå kunne planlegge og reflektere rundt formidlingsopplegg med bakgrunn i relevant fagstoff og teori

Opptakskrav

Opptak er basert på allmenn studiekompetanse og skjer etter individuell vurdering av søknad. Studenten skal tidligere ha oppnådd en relevant utdanning på fagområder som kvalifiserer til arbeid med barne- og ungdomslitteratur og/eller formidling av denne, så som bibliotekarstudier, litteraturstudier, lærerstudier, formidlingsstudier eller pedagogikkstudier.

Opptaksinformasjon

Søknaden skal inneholde CV med informasjon om utdanning og arbeidserfaring, foruten et motivasjonsbrev, der søkeren beskriver hvordan studiet er faglig relevant og praktisk gjennomførbart sett i lys av ens nåværende arbeidssituasjon/studiesituasjon. Søknadene behandles etter at fristen er utløp.

Studenter som ønsker å innarbeide en eller flere av modulene i en annen grad fra høgskole- eller universitetssektoren, må søke det respektive lærested om dette.

Kontakt skolen for informasjon om når neste opptak finner sted, og for å søke.

 

 

Anbefalt forhåndskunnskap

Leseferdigheter i skandinaviske språk og engelsk. Noe erfaring med vanlige verktøy for lesing av digitale tekster og bruk av applikasjoner forutsettes.

Undervisningen skjer på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Alle utdanninger innen