Nøkkelinformasjon

Studiested

Tønsberg
Drammen

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Organisering

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Demensomsorg og alderspsykiatri

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-DEA0001

Studiested

Tønsberg

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

7581-1

Demensomsorg og alderspsykiatri

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-DEA0001

Studiested

Drammen

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

7581-5

Om studiet

Videreutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri bygger på et helhetlig menneskesyn og humanistiske verdier, der likeverd, respekt, mot, nestekjærlighet, lojalitet og ansvarlighet er grunnverdier som står sentralt.

Prognosen for årene fremover viser at andelen tjenestemottakere med demens vil øke betraktelig. Enkelte høgskoler tilbyr videreutdanning i demens og alderspsykiatri, men slike studier krever at studentene har treårig helse- og sosialfaglig grunnutdanning på høgskolenivå. En av de største gruppene fagpersonell innen pleie- og omsorgssektoren er ansatte med videregående opplæring innen helse- og sosialfag; hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeideren.

Fagskolen har ett årlig opptak gjennom Samordna opptak.

Undervisningsopplegg

Nettbasert med samlinger. Utdanningen er deltid over to skoleår, som vil tilsvare ett år heltid.

Opptakskrav

Søkere må være autorisert helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller aktivitør.

Tilgang til internett og datamaskin med tekstbehandlingsprogram (helst Microsoft Word) er en forutsetning for å kunne gjennomføre utdanningen.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen