Fakta

Sted:
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Pris:

201 000 kr

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: Vår
Studiepoeng:
90
Søknadsfrist: 5. november

Informasjon oppdatert

18. juni 2024.

Om studiet

Ved å ta en videreutdanningsmaster i urbanisme styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse på fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid, og blir en del av et unikt fagfellesskap. Du vil lære om byplanhistorie og nyere byteori, og om utfordringer, teorier og løsninger knyttet til urbanisering, byutvikling og bærekraft.

Urbanisme er et tverrfaglig fagfelt som favner byteori, planlegging, byforming, by-, steds- og regionutvikling. Urbanisme omfatter både teoretisk kunnskap og utøvende kompetanse, og er slik både en vitenskapelig og kunstnerisk akademisk disiplin og en praksis for utforming av byer og urbane miljøer. Urbanisme innebærer i dag å arbeide med byenes og byområders form og utvikling for å nå mål om bærekraftig utvikling.

Studiets oppbygging

Videreutdanningsmaster i urbanisme er et samlingsbasert deltidsstudium med intensive seminarer. Studiet omfatter 90 studiepoeng fordelt over tre år, og tilsvarer dermed 50% av et fulltidsstudium. Studiet er bygget opp av 9 selvstendige emner som tas over to år. Det tredje året er avsatt til masteroppgaven.

Hvordan lærer du?

Gjennom hele studiet tar vi for oss aktuelle problemstillinger og sammenstiller prosjekter, praksiser, urbane diskurser og byteorier. Vi trekker inn tverrfaglige perspektiver, både konstruktive og kritiske, og diskuterer forskjellige byforståelser, byutviklingsstrategier, redskaper og løsninger.

Videreutdanningsmaster i urbanisme samarbeider med AHOs Videreutdanningsmaster i arkitekturvern. Det gir studentene en felles faglig plattform innen urbanisme, planlegging og bygningsvern.

Hver student får stor frihet til å velge tematikk på masteroppgaven og knytte den til eget arbeid og interessefelt. Oppgaven kan være teoretisk, den kan ta form av et prosjektarbeid, eller den kan være en kombinasjon.

Undervisningsopplegg

De fleste emnene omfatter 2 seminarer à tre dager. Enkelte seminardager foregår utenfor skolen og kombinerer forelesninger og diskusjoner med ekskursjoner og feltarbeid. I tillegg til seminarene inkluderer hvert emne selvstudium og pensumlitteratur, og avsluttes med en prosjektoppgave. Studiet krever betydelig egeninnsats, men er tilrettelagt slik at det lar seg kombinere med jobb.

Ekskursjoner

En av modulene er en studietur til en by i Europa. Reise, opphold og bevertning ved byvandringer i forbindelse med studieturer bekostes av studentene og kommer i tillegg til studieavgiften. Tidligere destinasjoner har blant annet vært Bordeaux, Nantes, Århus og København.

Opptakskrav

Opptakskrav til Videreutdanningsmaster i urbanisme kan ses på AHOs nettsider.

Se opptakskravene her

Opptaksinformasjon

Opptak til Videreutdanningsmaster i urbanisme skjer annethvert år. Se AHOs nettside for datoer og frister i forbindelse med søking og opptak.

Om søking og opptak

Læringsutbytte

Videreutdanningsmaster i urbanisme tar for seg bærekraftig byutvikling, urbanismehistorie, urbaniserte landskap og ny byforskning. Studiet gir deg kunnskap om bypolitikk, planlegging, faglige samtidspraksiser, feltarbeid m.m. Bærekraftig utvikling er grunnleggende i all byutvikling, planlegging og byforming, og inngår derfor i alle deler av dette studiet.

Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving lærer du å utrykke deg muntlig og skriftlig om komplekse urbane problemstillinger. Du vil opparbeide deg analytisk og teoretisk kompetanse, samt utvikle evnen til å drøfte, gi faglig kritikk, og skrive presist.

Anbefalt forhåndskunnskap

Videreutdanningsmaster i urbanisme er relevant for fagpersoner som arbeider med byutvikling. Det inkluderer arkitekter, planleggere, geografer, eiendomsutviklere, by- og stedsfaglige rådgivere, og andre med relevant bakgrunn, som ønsker en formell videreutdanning innen urbanisme.

Mange av studentene på studiet har allerede en masterutdanning, men ønsker å fornye og utvide sin faglige kompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Erfaringsbasert master i urbanisme

Alle utdanninger innen