Fakta

Sted:
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Pris:

201 000 kr

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: Vår
Studiepoeng:
90
Søknadsfrist: 5. november

Informasjon oppdatert

18. juni 2024.

Om studiet

Ved å ta en videreutdanningsmaster i arkitekturvern styrker du din faglige kunnskap, får en oppdatert kompetanse på fagfeltets forsknings- og utviklingsarbeid og blir en del av et bredt fagfellesskap. Du vil lære om vernehistorie, nyere verneteori og -praksis, og få et innblikk i utfordringer og løsninger knyttet til bærekraft, transformasjon og gjenbruk av eksisterende bebyggelse.

Fagfeltet arkitekturvern er nært beslektet med kulturminnevern, men legger særlig vekt på vern som et arkitektonisk anliggende. I dette ligger det en invitasjon til å jobbe med, tegne om, transformere og bearbeide kulturminner gjennom arkitektonisk design. Som studium har det vokst frem gjennom norsk og internasjonal arkitekturutdanning, med forgreininger til andre utdanningsmiljø som også jobber med vern. I løpet av de siste årene har feltet særlig inkorporert nye tanker om miljø, bærekraft, gjenbruk og ombruk av eksisterende ressurser.

Studiets oppbygging

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern er et samlingsbasert deltidsstudium med intensive seminarer. Studiet omfatter 90 studiepoeng fordelt over tre år, og tilsvarer dermed 50% av et fulltidsstudium. Studiet er bygget opp av 9 selvstendige emner som tas over to år. Det tredje året er avsatt til masteroppgaven.

Hvordan lærer du?

Studiet tar opp aktuelle problemstillinger og sammenstiller prosjekter, praksiser, stedsdiskurser og arkitekturvernsteorier. Vi trekker inn konstruktive og kritiske perspektiver, og studentene deltar aktivt og deler kunnskap i form av presentasjoner og diskusjoner om forskjellige verneforståelser, verdisyn, byutviklingsstrategier, forvaltningsprinsipper og løsninger. 

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern samarbeider med AHOs Videreutdanningsmaster i urbanisme, og er en plattform for faggruppene innenfor urbanisme, planlegging og bygningsvern. Studentene har stor frihet til å velge tematikk på masteroppgaven og knytte den til eget arbeid og interessefelt. Oppgaven kan både være teoretisk, praktisk i form av et prosjektarbeid, eller en kombinasjon av begge. 

Undervisningsopplegg

De fleste emnene omfatter 2 seminarer à tre dager. Enkelte seminardager foregår utenfor skolen og kombinerer forelesninger og diskusjoner med ekskursjoner og feltarbeid. I tillegg til seminarene inkluderer hvert emne selvstudium og pensumlitteratur, og avsluttes med en prosjektoppgave. Studiet krever betydelig egeninnsats, men er tilrettelagt slik at det lar seg kombinere med jobb.

Ekskursjoner

Det tredje emnet som inngår i studieløpet, er en studietur til en by i Europa. Reise, opphold og bevertning ved byvandringer i forbindelse med studieturer bekostes av studentene og kommer i tillegg til studieavgiften. Tidligere destinasjoner har blant annet vært Berlin og London. Det arrangeres også en studietur i Norge i forbindelse med det åttende emnet, «Vern, politikk og administrasjon».

Opptakskrav

Opptakskrav til Videreutdanningsmaster i arkitekturvern kan ses på AHOs nettsider.

Se opptakskravene her

Opptaksinformasjon

Opptak til Videreutdanningsmaster i arkitekturvern skjer annethvert år. Se AHOs nettside for datoer og frister i forbindelse med søking og opptak.

Om søking og opptak

Læringsutbytte

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern tar for seg bevaring, fornying og forvaltning av de bygde omgivelsene. Studiet vil gi deg kunnskap om arkitekturhistorie, verneteori, vernefagets historie, byplanhistorie, bærekraftig gjenbruk, transformasjon, teknisk konservering, håndverkskunnskap, forvaltningsrett m.m. Undervisningen skjer med bevissthet om bygninger, bygningsmiljøer og planområder som historiske og sosiokulturelle fenomen og som resultat av arkitektoniske og håndverksmessige intensjoner. Du vil opparbeide deg både teknisk, analytisk og teoretisk kompetanse, samt utvikle evnen til å gi faglig kritikk og skrive presist.

Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving lærer du å uttrykke deg muntlig og skriftlig om komplekse faglige problemstillinger. Du vil tilegne deg erfaring med formidling av fagkunnskap, og få trening i å holde muntlige presentasjoner.

Anbefalt forhåndskunnskap

Videreutdanningsmaster i arkitekturvern er relevant for fagpersoner som arbeider med historisk bebyggelse. De som kan søke er sivilarkitekter, kunsthistorikere, konservatorer, interiørarkitekter, kulturminneforvaltere, kulturhistorikere, arealplanleggere eller tilsvarende, med ønske om en formell videreutdanning innen arkitekturvern.

Studentene kan ha erfaring fra arkitektur, kulturminneforvaltning, planlegging, museologi, kunst- og kulturhistorie, design, geografi eller andre fagområder der man arbeider med historisk bebyggelse. Har du en annen type utdanning, kan du allikevel være aktuell for opptak. Mange av studentene på studiet har en masterutdanning allerede, men ønsker å fornye og utvide sin faglige kompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Erfaringsbasert master i arkitekturvern

Alle utdanninger innen