Fagbrev og svennebrev

Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Du går på skole først, og deretter har du opplæring i bedrift. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift, men dette varierer avhengig av hvilken utdanning du tar. Etter endt opplæring i bedrift tar du en svenneprøve eller fagprøve. Når du har bestått denne, får du fag- eller svennebrev

Se alle mulighetene dine i Veien til fagbrev

Hvis du tar utdanning i et av de tradisjonelle håndverksfagene, får du som regel svennebrevFagbrev får du dersom du tar en utdanning innen ulike yrker i industrien og i noen håndverksfag. I fag der industribedrifter har tatt over for håndverket, får du nå fagbrev. Med fagbrev får du tittelen fagarbeider. I en del industribedrifter brukes betegnelsen fagoperatør. 

Du kan også få godkjent tidligere praksis eller bygge på grunnkompetanse og få fag- eller svennebrev.

Fagprøven skal gjennomføres tidligst tre måneder før, og senest tre måneder etter læretidens utløp.

Det kan gjøres enkelte unntak fra disse fristene, når prøve blir holdt som felles prøve for flere kandidater i faget.

Hva skjer hvis jeg stryker på fagprøven?

Dersom du stryker på fagprøven, må du jobbe i seks måneder før du kan ta ny prøve. Da forlenges læretiden automatisk. Det kan gjøres enkelte unntak fra regelen om seks måneder.

Hvis du består én del av fagprøven, men ikke den andre, kan du innen to år gå opp til ny fagprøve i den delen du strøk på.

Hvis du består på den praktiske delen, men stryker på den teoretiske, kan du ta ny fagprøve så raskt som mulig.

Hvis du stryker på fagprøven skal prøvenemda gi en detaljert begrunnelse. Arbeidsmetoder og utførelse skal beskrives detaljert, og positive trekk kan gjerne nevnes. Dermed vil klagenemda få et mest mulig korrekt totalinntrykk av den gjennomførte fagprøven, i tilfelle du bestemmer deg for å klage.

Fagbrev og svennebrev som voksen

Du kan ta fag- og svenneprøven som privatist hvis du har allsidig og tilstrekkelig erfaring i faget. Vanligvis kreves fem års praksis. Du må ta en teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøven.

Les mer om praksiskandidat

Fra høsten 2018 blir det mulig å ta fagbrev på jobb. Dette er en ny ordning hvor målgruppen er voksne i arbeidslivet, hvor folk som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.

Les mer om fagbrev på jobb

Slik melder lærlinger seg opp til fagprøven/svenneprøven:

  • Lærebedriften har ansvar for oppmeldingen
  • Oppmeldingsskjema fås hos fylkeskommunen hvor lærekontrakten til lærlingen er registrert
  • Skjemaet skal fylles ut og sendes tilbake til fylkeskommunen 
  • Lærebedriften kontrollerer alle opplysningene før skjemaet sendes tilbake, og kan komme med forslag til både prøvearbeid, prøvested og tidspunkt for når den avsluttende prøven kan gjennomføres
  • Oppmeldingen bør sendes inn senest to måneder før prøven skal avholdes
  • Fylkeskommunen godkjenner oppmeldingen og gir beskjed til Prøvenemnda, som er ansvarlig for gjennomføring av fag- og svenneprøver

Slik foregår en fagprøve/svenneprøve:

Den avsluttende prøven skal avholdes i den bedriften hvor hoveddelen av læreperioden er gjennomført.  Prøvenemnda skal godkjenne stedet prøven skal avholdes for å sikre at forholdene for prøven er lagt godt nok til rette.

Lærlingen skal få god tid til planlegging når oppgaven(e) blir utdelt, og løsningene som velges skal begrunnes. Etter at planleggingen er ferdig går lærlingen i gang med utførelsen, som skal være i samsvar med planleggingen. Deretter skal lærlingen vurdere eget prøvearbeid og beskrive eventuelle avvik mellom planleggingen og gjennomføringen. Til slutt skal prøvekandidaten lage et samlet dokument av eget prøvearbeid. Prøvenemnda kan stille spørsmål for faglig avklaring knyttet til oppgavene som er gjort.

Oppgavene som blir gitt under prøven gjenspeiler det som lærlingen forventes å kunne etter læreperioden. Oppgavene blir basert på kompetansemålene i læreplanen, og oppgavene skal prøve kandidaten i følgende:

  • planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger
  • gjennomføring av faglig arbeid
  • vurdering av eget prøvearbeid
  • dokumentasjon av eget prøvearbeid

Lærlingen skal få god nok tid på oppgaven til å kunne vise kvalitet i arbeidet han/hun utfører under fag- eller svenneprøven. Alle hjelpemidlene lærlingen har hatt tilgang på under læretiden kan brukes også under fag- og svenneprøven. 

Etter at prøven er fullført, fylles det ut en prøveprotokoll som Prøvenemnda signerer og returnerer til fylkeskommunen, som gir kandidaten skriftlig melding om prøven er bestått eller ikke.

Videreutdanning

Noen fag- og svennebrev gir mulighet til å ta mesterutdanning, og du får da et mesterbrev og tittelen mester.

Les mer om mesterutdanning

Det finnes også muligheter for å gå videre på fagskole når du har fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse. Fagskole er en yrkesrettet utdanning og er ofte tilrettelagt slik at utdanningen kan tas mens du er i jobb. 

Les mer om fagskole

Flere fag- og svennebrev gir mulighet til å søke opptak til enkelte universitets- og høyskolestudier uten generell studiekompetanse. Du kan ta utdanningen via y-veien eller ved å ta forkursHøgskoler tilbyr ofte forkurs til ingeniørutdanninger eller maritime utdanninger slik at det er mulig å innfri spesielle krav til fagkombinasjoner. Noen høgskoler tilbyr også tresemesterordninger, der det er mulig å innfri fagkrav før selve studiet begynner.

Y-veien er mest vanlig innen ingeniørstudier, men tilbys også i andre fag. 

Les mer om y-veien

Les mer om forkurs hos Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse. Ved å velge denne retningen, står du svært fritt til søke på et stort antall høyere utdanninger etterpå. 

Sist oppdatert: 13. juni 2023