× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

International Master of Landscape Architecture (2 years) favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet er toårig og lokalisert i Oslo. Undervisningen er på engelsk.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Landskapsarkitekturfaget står sentralt i å knytte den fysiske verden sammen. AHOs innfallsvinkel til faget er en fremtidsrettet holdning som undersøker og forsker på hvordan disiplinen kan forbedre, gjenopprette eller skape landskap. Undervisningen er forskningsbasert og forskningen er informert av undervisningen. Programmet er designorientert innenfor en landskapstradisjon som vektlegger den sosialt og kulturelt definerte omforming av territorier. Forståelse av landskapsarkitektur bygges opp gjennom prosjekteringsarbeid der dialog ved bordet og gjennomgåelse i plenum utgjør de viktigste læringsarenaer. Studiet legger vekt på samfunnsrelevans, kritisk tenkning, originalitet samt evne til å formidle sammenhenger og ideer. Studentene utvikler redskap for utforming av fremtidens parker, nabolag, byområder og den større forvaltningen av landskap. Feltarbeid er like viktig som designarbeid. Nøye kartlegging og fortolkning av territorier og områdenes mulige kvaliteter er en sentral del av den kreative designprosessen.

Studiets oppbygging

I første semester rettes oppmerksomheten mot utviklingsområder og mot Oslo-regionen. Andre semester utforsker landskapets potensiale til å strukturere urbanisering og urbanisering på et territorie-nivå, gjerne utenfor Norge. Tredje semester åpner for et bredere tilbud av samtidspraksis og utfordringer for landskapsarkitekter. Studentene kan velge et utvalg alternativer parallelt med et fastsatt pre-diplomkurs. Fjerde semester er viet diplomprosjektet. Innvevd i den studiobaserte undervisningen er en rekke arbeidssamlinger og seminarer med fokus på historie og teori, teknikk og verktøy.

Opptakskrav

Studenter som har fullført bachelorgrad i landskapsarkitektur eller som har annen relevant universitetsutdannelse .

Tilbys ved:

  • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Lignende utdanninger