Nøkkelinformasjon

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

5.0

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Del av myndighetsstøttet bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Fullført opplæring gir 5 studiepoeng. Undervisningen tar utgangspunkt i regelverk som er sentralt for avfalls- og gjenvinningsbransjen samt også for industri- og næringsvirksomhet som genererer farlig avfall. Innsikt i og forståelse for EUs regelverk og konsekvens for norske aktører er også sentralt. Kompetansen kursdeltakerne får skal bidra til virksomhetenes evne til å etterleve et strengt regelverk i stadig endring og hindre at uønskede hendelser oppstår.

Om bransjeprogrammet

Innholdet bygger på eksisterende studieplan “Håndtering av farlig avfall og miljøgifter", mens dette opplæringstilbudet innretter seg mot de spesifikke risikoene som foreligger i avfalls- og gjenvinningsindustrien. Det overordnede formålet med studiet er direkte forebygging av alvorlige ulykkeshendelser i bransjen. 

Tilbudet er knyttet til praksis og deltagerne skal jobbe med bransjetilpassede caser og prosjektarbeid.

Kombinerer teori og praksis. Deltakerne vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene omfatter undervisning, oppgaver, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med bedrifter.  

Innsøking til bransjeprogrammet

Sentrale temaer

 • Etterlevelse av regelverk som bl.a. 
  • Forurensningsloven 
  • Avfallsforskriften 
  • Internkontrollforskriften 
 • Forståelse av konsesjoner og tillatelser  
 • Mottakskontroll

Målgruppe

Målgruppen er ansatte i avfall- og gjenvinningsindustrien med bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innenfor følgende fagretninger:

 • Gjenvinningsfaget
 • Gjenvinningsoperatør
 • Produksjonsteknikk
 • Kjemiske prosessfag
 • Kjøretøy
 • Transport og logistikk.

Andre fagbrev kan kvalifisere etter realkompetansevurdering. 

 

Aktørene som håndterer farlig avfall som for eksempel

 • husholdningsavfall
 • næringsavfall fra tjenesteytende næringer og offentlige virksomheter
 • bygg- og anleggsavfall
 • offshore- og annet industriavfall. 

Samarbeidspartnere

 • Norsk forening farlig avfall (NFFA)
 • Stena Recycling
 • Norsk Gjenvinning
 • Norsk Spesialolje
 • Returkraft samt representant for førstekullstudentene i gjennomført studiet “Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter”