Fakta

Sted:
VID Bergen
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider i kommunale institusjoner med ØH-senger og ved akuttmottak eller observasjonsposter i somatiske sykehus. Studiet henvender seg også til andre sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse om akuttmedisinsk sykepleie.

Videreutdanning.

Studiets oppbygging

Studiet går på deltid over 2 år og er organisert i tre intensive undervisningsuker (5 dager) i hvert semester. Det er til sammen seks uker praksisstudier i akuttmottak, kommunehelsetjenesten og andre relevante praksissteder i tillegg til undervisningsukene.

Studenten tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og faglig skjønn gjennom undervisning, praksisstudier, simuleringsøvelser, hospitering og selvstudium av fag- og forskningslitteratur, studiegruppearbeid og skriving av fagtekster.

Emner

  • Akutt- og allmennmedisinsk sykepleie
  • Traumatologi
  • Grunnlagsforståelse og rammer i akuttmedisinsk sykepleie og vitenskapsteori
  • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknadsfrist 15.april

Læringsutbytte

Studiet skal dyktiggjøre sykepleiere i møte med akutt/kritisk syke pasienter. Videreutdanningen gir faglig/klinisk spesialkompetanse knyttet til akuttmedisinsk sykepleie.

Kvalifikasjon/tittel

Akuttsykepleier

Alle utdanninger innen