Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Stavanger

Nivå

Profesjonsstudium

Studiepoeng

360

Semester

12

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

251771

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Vil du å arbeide med forståelse og formidling av kristen tro og tradisjon? Ser du for deg en tjeneste som prest, pastor eller menighetsleder? Vil du bli forsker, på sikt? Da kan profesjonsstudiet i teologi være et naturlig valg.

Profesjonsstudiet er for deg som ønsker å lære mer om tro og teologi. Hvordan formidle Bibelens budskap inn i vår tid og hvordan gjøre kirkens budskap relevant for mennesker i dag.

I dette studiet får du utforske kristen tro i akademisk kontekst og kirkens oppdrag – historisk og aktuelt. Du får studere Bibelens grunnspråk, hebraisk og gresk, og gå i dybden på eksistensielle spørsmålene om tro og tvil. Hva har kristen tro betydd for enkeltmennesker i historisk tid, og hva betyr den i vår samtid, lokalt og globalt? Disse spørsmålene drøftes gjennom ulike fag, teoretiske så vel som praktiske fag.

Studiets oppbygging

Studiets oppbygging

Profesjonsstudiet i teologi er et seksårig studieløp (360 studiepoeng) som er inndelt i studier på lavere grad (3,5 år) og studier på høyere grad (2,5 år). 65 studiepoeng praktisk-teologisk utdanning (PTU) er integrert i studiet. Studenten har noe praksis allerede i 2. semester, og det er praksisperioder i menighet og institusjon i flere semester. Alt i alt er et helt år av utdanningen praksis.

Lavere grad

Studiet starter med årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk. Andre og tredje studieår inneholder bibelhebraisk og studier av Det gamle testamente, nytestamentlig gresk og inngående studier i Det nye testamente. I tillegg er det innføring i praktisk-teologiske fag som forkynnelse, sjelesorg, liturgikk, misjon og diakoni. Studiet vektlegger utvikling av pastoral identitet og hva det vil si å være prest og formidler av bibelens budskap i vår tid.

Høyere grad

Studenten fordyper seg i sentrale teologiske disipliner som bygger på det faglige innholdet på lavere grad. Studiet har et globalt perspektiv både faglig og sosialt, med flere internasjonale studenter. Undervisningsspråket er engelsk, men skriftlig arbeid og eksamener kan leveres på norsk. Det gis mulighet for å studere ett semester ved en teologisk institusjon i utlandet. Studenten skriver en kandidatoppgave på 30 studiepoeng i en av de teologiske disipliner som studenten særlig interesserer seg for. Studiet fullføres med avsluttende semester i praktisk teologi, 30 studiepoeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Det er også mulig å søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Studiet krever politiattest.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist: 15.april

Realkompetanse: 1. mars

Læringsutbytte

Studiets hoveddisipliner er bibelfag, språkfag, praktisk teologi, troslære, etikk, kirkehistorie, missiologi og religionsvitenskap.

Studiet fokuserer, på kirkens misjonale og diakonale oppdrag gjennom studier av Det gamle testamente og Det nye testamente, kirkehistorie og systematisk teologi. Sammen med ledelsesfag, praktisk teologi og praksis gjennom hele studiet forberedes studenten til tjeneste og lederskap i en lokal og global kontekst.

Studiet har tre særskilte fokus, misjon, diakoni og ledelse, og skal dyktiggjøre studenten til tjeneste og lederskap i en lokal og global kontekst.

Videre studier

Etter fullført profesjonsstudium i teologi (cand.theol), er du kvalifisert for å søke opptak til PhD.

Karrieremuligheter

Profesjonsstudiet i teologi leder fram til cand.theol.-graden som åpner for mulighet til ordinasjon til prestetjeneste i Den norske kirke, forutsatt biskopens godkjennelse. Det er også mulig å bli ordinert til prestetjeneste i andre kirkesamfunn.

Cand.theol.-graden er en solid utdanning som åpner for en rekke muligheter for arbeid i kirke- og organisasjonsliv, som for eksempel innenfor undervisning, misjonærtjeneste og forskning. Det er stor etterspørsel etter teologisk kompetanse lokalt og globalt.

Utveksling

Det gis mulighet til å studere et semester av studiet ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Kvalifikasjon/tittel

Candidata/candidatus theologiae (cand.theol.)