Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Med en master i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med et fokus på organisasjoners grunnleggende verdier. Ta master på 90 studiepoeng eller 120 studiepoeng.

Studiets oppbygging

Masterstudiet i verdibasert ledelse er et generelt kompetansegivende lederstudium med to valgfrie studieløp på enten 120 studiepoeng eller 90 studiepoeng. Studiet har en faglig profil som skal bidra til at verdier mobiliserer til organisatoriske handlinger, og kan knyttes til stikkord som «verdibevissthet, dømmekraft og praktisk lederkompetanse.».

Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med fokus på organisasjoners grunnleggende verdier. Disse verdiene kan prege arbeidsfellesskapet gjennom å tolke virksomhetens formål, danne grunnlag for et gjensidig forpliktende fellesskap og standarder for beslutninger som tas og det arbeid som utføres. Studiets egenart bygger på at ledelse, og særlig i velferdsorganisasjoner og religiøst/ ideologisk forankrede organisasjoner, må forankres i et bredere verdigrunnlag enn bare formåls- og resultatorientering og effektivitet.

Organisasjoner er historiske, relasjonelle og kulturelle virksomheter der tilhørighet og identifikasjon til et meningsfylt verdifellesskap er av sentral betydning. Disse verdimessige faktorene er grunnlaget for motivasjon, trivsel og funksjonsevne, og dermed også organisasjonens resultater og kvalitet på tjenester. Samtidig må alle organisasjoner forholde seg til de oppdrag og rammebetingelser de har i samfunnet og de ressurser som er tilgjengelig.

Masterprogrammet i verdibasert ledelse legger til rette for at studentene tilegner seg økt faglig kompetanse i form av forskningsbasert kunnskap, evne til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier, samt å gi økt innsikt og trygghet i lederrollen. De sider ved studiet som bidrar til å forstå det organisatoriske felt der ledelse utøves, skal også bidra til kritisk refleksjons- og handlingskompetanse med hensyn til å anvende praktiske verktøy og virkemidler i ledersituasjonen.

Studiet retter seg mot studenter med både bachelor- og masterutdanninger og arbeidserfaring fra ulike sektorer. VID vitenskapelige høgskole har et særlig fokus mot offentlig sektor, særlig helse- og sosialsektoren, og ideell sektor, særlig diakonale institusjoner, menigheter/trossamfunn og frivillige organisasjoner.

Studiet preges av at de aller fleste er deltidsstudenter som kombinerer studier med jobb og familieliv. Fleksibel tilpasning og oppfølging vil derfor være et mål for studiet.

Flere emner kan tas som selvstendige kurs og gir studiepoeng på masternivå.

Opptakskrav

Det kan søkes opptak til studiet på basis av ulike fullførte utdanningsløp: Bachelorgrad, Cand. mag. grad, annen grad eller utdanningsløp av 3 års varighet eller mer. Utdanning som i henhold til § 48 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

I tillegg kreves det minimum 2 års relevant yrkeserfaring i hel stilling.

Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen. her

Søknadsfrist: 15.april

Læringsutbytte

Master i verdibasert ledelse legger til rette for at studentene tilegner seg økt faglig kompetanse i form av forskningsbasert kunnskap, evne til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier, samt å gi økt innsikt og trygghet i lederrollen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt studium skal kandidaten ha:

 • Kunnskap på høyt nivå om ledelses- og organisasjonsfag og verdibasert ledelse med basis i nasjonal og internasjonal forskning
 • Inngående forståelse av ledelse i samspill med omgivelser, øvrige ledere, ansatte og brukere.
 • Avansert kunnskap om verdier og etikk i organisering og ledelse
 • Inngående kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer,
 • God oversikt over rammebetingelser (eksempelvis juss, økonomi, kvalitetssystemer) som er relevante for å være leder i offentlige og ideelle organisasjoner
 • God forståelse av samarbeidsrelasjoner mellom profesjonelle og frivillige medarbeidere
 • Evne på høyt nivå til å forholde seg kritisk til faglige diskurser og vitenskapsteoretiske problemstillinger som er relevante for fagområdet
 • Inngående kunnskaper om utfordringer og muligheter i å være leder på flerkulturelle arbeidsplasser

Ferdigheter

Etter endt studium skal kandidaten:

 • Ha utviklet sine personlige lederegenskaper og trygghet i egen lederrolle
 • Kunne anvende organisasjons- og ledelsesteori analytisk i sin lederhverdag og håndtere samarbeidsproblemer
 • Være i stand til å gjennomføre praksisrelevante forsknings- og innovasjonsprosjekter på sin arbeidsplass
 • Kunne lede organisasjonsendringer og faglige utviklingsprosesser
 • Ha evne til å kommunisere verdier og kunnskaper som er kritiske for organisasjonen
 • Ha utviklet informasjonskompetanse og digital kompetanse som inkluderer kunnskap om faglig formidling, kildehåndtering, litteratursøking og opphavsrett.
 • Aktivt forholde seg til de relasjonelle aspektene av lederroller knyttet til medarbeidere, pasienter/brukere, oppdragsgivere og samarbeidspartnere
 • Ha utviklet sin evne til å utvikle organisatorisk samarbeid
 • Kunne initiere og lede prosjekter på sin arbeidsplass
 • Være i stand til å implementere brukermedvirkning som arbeidsmetode

Generell kompetanse

Etter endt studium skal kandidaten

 • Ha innsikt i ledelse som et flerfaglig og tverrprofesjonelt fagområde
 • Ha utviklet et realistisk og kritisk perspektiv på den innflytelse man selv utøver som leder
 • Ha forståelse av nødvendigheten av og kompleksiteten i innsikt i ledelse av omstillings- og
 • endringsprosesser
 • Kunne analysere og tematisere perspektiver og problemstillinger knyttet til kjønn og ledelse
 • Anvende forskningsbasert kunnskap i praktisk utøvelse av ledelse
 • Ha innsikt i lederes muligheter og ansvar i utviklings- og innovasjonsprosesser
 • Kunne analysere og kommunisere særpreg knyttet til ledelse i forskjellige sektorer og organisasjoner
 • Ha evne til å anvende og formidle problemstillinger knyttet til interkulturelt samarbeid og ledelse

Karrieremuligheter

Studiet retter seg mot de som allerede er ledere eller personer som ønsker å utvikle lederkompetanse innenfor:

 • Helse-, omsorgs og velferdstjenesten.
 • Diakonale institusjoner og frivillige organisasjoner.
 • Kirke, menigheter og trossamfunn.
 • Bistandsorganisasjoner og NGOer.
 • Øvrige deler av offentlig eller privat sektor.

Studiet er åpent for alle kvalifiserte studenter som er opptatt av at ledelse skal ha en klar verdiforankring og identitet uavhengig av tro og livssyn.

Kvalifikasjon/tittel

Master i verdibasert ledelse

Alle utdanninger innen