Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

7. februar 2023.

Om studiet

Med en master i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med et fokus på organisasjoners grunnleggende verdier.Ta master på 90 studiepoeng eller 120 studiepoeng.

Studiets oppbygging

Masterstudiet i verdibasert ledelse er et generelt kompetansegivende lederstudium med to valgfrie studieløp på enten 120 studiepoeng eller 90 studiepoeng. Studiet har en faglig profil som skal bidra til at verdier mobiliserer til organisatoriske handlinger, og kan knyttes til stikkord som «verdibevissthet, dømmekraft og praktisk lederkompetanse».

Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med fokus på organisasjoners grunnleggende verdier. Disse verdiene kan prege arbeidsfellesskapet gjennom å tolke virksomhetens formål, danne grunnlag for et gjensidig forpliktende fellesskap og standarder for beslutninger som tas og det arbeid som utføres. Studiets egenart bygger på at ledelse, og særlig i velferdsorganisasjoner og religiøst/ ideologisk forankrede organisasjoner, må forankres i et bredere verdigrunnlag enn bare formåls- og resultatorientering og effektivitet.

Organisasjoner er historiske, relasjonelle og kulturelle virksomheter der tilhørighet og identifikasjon til et meningsfylt verdifellesskap er av sentral betydning. Disse verdimessige faktorene er grunnlaget for motivasjon, trivsel og funksjonsevne, og dermed også organisasjonens resultater og kvalitet på tjenester. Samtidig må alle organisasjoner forholde seg til de oppdrag og rammebetingelser de har i samfunnet og de ressurser som er tilgjengelig.

Masterprogrammet i verdibasert ledelse legger til rette for at studentene tilegner seg økt faglig kompetanse i form av forskningsbasert kunnskap, evne til å identifisere, formulere og implementere grunnleggende verdier, samt å gi økt innsikt og trygghet i lederrollen. De sider ved studiet som bidrar til å forstå det organisatoriske felt der ledelse utøves, skal også bidra til kritisk refleksjons- og handlingskompetanse med hensyn til å anvende praktiske verktøy og virkemidler i ledersituasjonen.

Studiet retter seg mot studenter med både bachelor- og masterutdanninger og arbeidserfaring fra ulike sektorer. VID vitenskapelige høgskole har et særlig fokus mot offentlig sektor, særlig helse- og sosialsektoren, og ideell sektor, særlig diakonale institusjoner, menigheter/trossamfunn og frivillige organisasjoner.

Studiet preges av at de aller fleste er deltidsstudenter som kombinerer studier med jobb og familieliv. Fleksibel tilpasning og oppfølging vil derfor være et mål for studiet.

Flere emner kan tas som selvstendige kurs og gir studiepoeng på masternivå.

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak).

Søknadsfrist: 15.april

Kvalifikasjon/tittel

Master i verdibasert ledelse

Alle utdanninger innen