Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Sandnes

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Masterstudiet gir kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i plan- og beslutningsprosesser både på person- og systemnivå. Studiet gir kunnskap og ferdigheter i å fremme aktivt medborgerskap innen fagfeltene folkehelse, habilitering og rehabilitering. Masterstudiet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske og sosiale rettigheter, og har et hovedfokus på personer som er i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til funksjon og helse. For å fremme verdier i fremtidens velferdstjenester, har studiet fokus på samhandling og samarbeid med sosialt nettverk, frivillighet og sivilsamfunn.

Masterstudium.

Studiets oppbygging

Formålet med tverrfaglig mastergradsstudium i medborgerskap og samhandling, er å styrke kvalitet og kompetanse i planlegging og gjennomføring av velferdstjenester, med bakgrunn i allmenne borgerrettigheter og i et samfunnsperspektiv på helse og funksjon.

Masterstudiet gir kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i plan- og beslutningsprosesser - både på person- og systemnivå. Studiet gir kunnskap og ferdigheter i å fremme aktivt medborgerskap innen fagfeltene folkehelse, habilitering og rehabilitering.

Masterstudiet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske og sosiale rettigheter, og har et hovedfokus på personer som er i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til funksjon og helse. For å fremme verdier i fremtidens velferdstjenester, har studiet fokus på samhandling og samarbeid med sosialt nettverk, frivillighet og sivilsamfunn.

Hvert emne er samlingsbasert med 2-3 samlinger à 2-4 dager per semester. Deltidsstudiet tar 4 år.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag. Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering.

Det er også mulig å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Opptaksinformasjon

Mastergraden retter seg mot fagpersoner som deltar i planlegging og/eller arbeider med folkehelse- og re/habiliteringsvirksomhet i kommunal, statlig, privat eller ideell tjenesteyting og pedagogisk virksomhet. Studiet vil også egne seg for ledere i kommunal og statlig virksomhet med ansvar for koordinering eller planlegging av tjenester.

Aktuelle faggrupper er vernepleier, ergoterapeut, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, barnevernspedagoger og lærere/ pedagoger innenfor tilrettelagt pedagogikk/helse- og sosialfaglig området. Aktuelle faggrupper er også personer i ledelse, administrasjon og fagstillinger innen tjenesteområder hvor de nevnte profesjonene arbeider.

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknaden registreres her

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har kandidaten blant annet inngående og utdypet kunnskap om;

 • medborgerskap og menneskerettigheter
 • ulike former for samhandling og kontekster som fremmer medborgerskap
 • velferdssamfunnets utfordringer i møte med demografiske endringer og sosiale ulikheter i helse
 • marginalisering, inkludering og tilgjengelighet knyttet til menneskelig, religiøst og kulturelt mangfold
 • innenfor folkehelse, habilitering og rehabilitering
 • demokratiske prosesser sin betydning for folkehelse, re-/habilitering, samt sosial og politisk deltakelse.

I tillegg har kandidaten blant annet ferdigheter og generell kompetanse i å:

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike arbeidsmetoder som fremmer folkehelse
 • tverrfaglige samarbeid og kan fremme medvirkning på ulike nivå
 • analysere sammenheng mellom demokratiske prosesser og helse, funksjonsevne og folkehelse
 • bidra til velferd og kollektiv gevinst i samarbeid med tredje sektor – pårørende, frivillige og ideelle virksomheter
 • forholde seg kritisk, reflekterende og aktiv til ulikheter i makt, ressurser og tilgjengelighet
 • anvende kunnskapsbaserte fremgangsmåter i fagutøvelse og samhandling
 • generere informasjonskompetanse og digital kompetanse som inkluderer kunnskap om faglig formidling, kildehåndtering, litteratursøk og opphavsrett
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid under veiledning, og formidle resultater til andre fagpersoner, brukere og allmennheten
 • praktisere kritisk refleksjon og etisk dømmekraft

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre forskning og forskerutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Master i medborgerskap

Alle utdanninger innen