Fakta

Sted:
VID Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Masterstudiet gir kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i plan- og beslutningsprosesser både på person- og systemnivå. Studiet gir kunnskap og ferdigheter i å fremme aktivt medborgerskap innen fagfeltene folkehelse, habilitering og rehabilitering. For å fremme verdier i fremtidens velferdstjenester, har studiet fokus på samhandling og samarbeid med sosialt nettverk, frivillighet og sivilsamfunn.

Det tverrfaglige masterstudiet i medborgerskap og samhandling har til hensikt å styrke kvalitet og kompetanse i planlegging og gjennomføring av velferdsfaglige tjenester, med bakgrunn i allmenne borgerrettigheter og et samfunnsperspektiv på helse og funksjonsevne.

Det innebærer styrket velferdsfaglig felleskunnskap og samarbeidskompetanse, tillitt og respekt for den enkelte. Samtidig pekes det på en dreining bort fra et medisinsk-teknisk paradigme mot en mer helhetlig formulering av re-/habilitering- og folkehelsefeltet.

Studiet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske, sosiale og religiøse rettigheter og har et hovedfokus på personer som er i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til funksjon og helse.

Hvert emne er samlingsbasert med 2-3 samlinger à 3-4 dager pr semester. Totalt 120 stp.

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden

Opptaksinformasjon

Mastergraden retter seg mot fagpersoner som deltar i planlegging og/eller arbeider med folkehelse- og re/habiliteringsvirksomhet i kommunal, statlig, privat eller ideell tjenesteyting og pedagogisk virksomhet. Studiet vil også egne seg for ledere i kommunal og statlig virksomhet med ansvar for koordinering eller planlegging av tjenester.

Aktuelle faggrupper er vernepleier, ergoterapeut, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, barnevernspedagoger og lærere/ pedagoger innenfor tilrettelagt pedagogikk/helse- og sosialfaglig området. Aktuelle faggrupper er også personer i ledelse, administrasjon og fagstillinger innen tjenesteområder hvor de nevnte profesjonene arbeider.

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak). Søknadsfrist: 15. april.

Kvalifikasjon/tittel

Master i medborgerskap

Alle utdanninger innen