Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Stavanger

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

3

Studietempo

Heltid

Om studiet

Nettbasert deltidsstudium.Studiet er erfaringsbasert og spesielt rettet mot yrkesgrupper med arbeidsplasser preget av kulturelt mangfold.

Studiets fagområde er interkulturelt arbeid.Studiet legger vekt på å fremme forståelse for annerledeshet og utenforskap, og å søke praktiske løsninger på utfordringer som et moderne arbeidsliv representerer.

Globaliseringsprosesser er et faglig kjerneområde. Det handler om å se kompleksiteten i de politiske, økonomiske, kulturelle, religiøse og klimatiske endringene som påvirker menneskers livsgrunnlag og som blant annet fører til økt migrasjon.

Mastergraden i interkulturelt arbeid tilbyr fordypningsemner med særlig relevans for ansatte i helse- og sosialsektoren, barnehage/skole, stat/kommune og frivillige organisasjoner i det sivile samfunn

Studiet er et nettstudium og vil derfor være aktuelt uansett hvor man bor i landet.

Studiets oppbygging

Studiet er et deltidsstudium med 90 studiepoeng fordelt på tre år, 30 studiepoeng per studieår.

All undervisning, kommunikasjon og samhandling mellom lærere og studenter er digital. I enkelte emner vil det være krav om én dags obligatorisk samling i Stavanger.

Mer informasjon om studiets oppbygging finner du i studieplan på studentsiden.

Opptakskrav

Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller annen utdanning som er vurdert som jevngod.

Som del av grunnutdanningen må søker ha minimum 60 studiepoeng med relevans for profesjonen som danner grunnlag for opptak til graden. Søker må videre ha minimum to års relevant yrkeserfaring som inkluderer interkulturelt arbeid. Opptaksansvarlige vil ved søknad avgjøre hva som regnes som relevant erfaring og hva som er tilstrekkelig omfang.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist 15.april

Mer informasjon om opptakskrav og søknad på studiets hjemmeside.

Læringsutbytte

Gjennom fokus på interkulturell kompetanse og innsikt i globaliseringsprosesser er formålet med studiet å gi kunnskap om de praktiske utfordringene som påvirker arbeidsplasser i det flerkulturelle Norge.

 Studiet passer for ansatte i mange sammenhenger: Skole, barnehage, sosialt arbeid, helse, næringsliv, kirke og bistandsarbeid. Studiet vil hjelpe deg til å reflektere konstruktivt over utfordringene knyttet til ditt arbeid i en flerkulturell kontekst.

Kvalifikasjon/tittel

Master

Alle utdanninger innen