Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Master i barnevernsarbeid er en utdanning som er relevant for ansatte innenfor ulike deler av barnevernfeltet. Dette gjelder både barneverntjenesten, institusjonsomsorgen og andre områder der sosialarbeidere møter barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.

Masterstudiet i barnevernsarbeid skal bidra til analytisk, kritisk og praktisk kompetanse for arbeid i barnevernet og tilgrensende felt. Masterstudiet bygger på en sosialøkologisk forståelse som innebærer en tenkning om at menneskers liv inngår i sosiale relasjoner og strukturelle sammenhenger som gjensidig påvirker hverandre gjennom et livsløp. Både levekår og nettverk er viktig for å forstå familiens helhetlige situasjon. Utdanningen er basert på forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevernsarbeid og bygger videre på sosialfaglige bachelorutdanninger. Det er mulig å søke innpass for tidligere relevant utdanning på masternivå

Studentene velger tema for masteroppgaven selv og fordypningsemner tilsvarende 20 studiepoeng. Dette gir studentene mulighet til en fordypning på et område de selv er opptatt av.

Emner

 • Helhetlig barnevernsarbeid
 • Innovasjon og tjenesteutvikling i barnevernet
 • Sentrale juridiske temaer i barnevernet
 • Samarbeid om tjenester til barn og unge
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Relasjonsarbeid i barnevernkontekster
 • Forståelse og vurdering av barn- og unges omsorgssituasjon
 • Oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertakelse
 • Ettervern
 • Digitalisering i barnevernet
 • Introduksjon til barnevernledelse
 • Kvalitativ analyse
 • Kvantitativ analyse

Studiet er samlingsbasert med tre ukessamlinger i semesteret og arbeid mellom samlingene.

Opptaksinformasjon

Se opptakskrav på studiesiden

Det søkes direkte til høgskolen (lokalt opptak). Søknadsfrist 15. april.

Alle utdanninger innen