Fakta

Sted:
VID Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 37.30 (ordinær)
Studieplasser: 45
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 251700

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Ønsker du å bidra til at mennesker i alle aldre skal ha mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet, gjerne gjennom trening og tilrettelegging? Utfordringene i helsevesenet blir stadig større og mer komplekse og samfunnet har et stort behov for flere dyktige og løsningsorienterte ergoterapeuter.

Bachelor

Studiets oppbygging

Studiet er satt sammen av 14 emner, der emnene varierer i størrelse fra 5-20 studiepoeng. Hvert emne har en avsluttende oppgave eller eksamen.

Utdanningen benytter varierte arbeids- og undervisningsformer. Det veksles mellom forelesning, ferdighetstrening, seminar, prosjektarbeid, gruppearbeid med veiledning, fremlegg, diskusjoner i plenum, og oppgaveskriving. Studiet har ca. 2/3 teoriundervisning og ca.1/3 praksisstudium.

Opptaksinformasjon

Se opptakskrav og søknadsfrister på studiesiden

Etter opptak på studiet kreves det:

Politiattest

MRSA- og tuberkuloseundersøkelse

Læringsutbytte

Velger du å studere ergoterapi, vil du lære å forstå sammenhengen mellom aktiviteter i hverdagen og helse. Kunnskap om hvordan motivasjon og funksjon i samspill med miljøet hemmer og fremmer aktivitet, er grunnlaget for ergoterapeuters arbeid.

Noen sentrale temaer er funksjons- og aktivitetsanalyse, terapeutisk bruk av aktivitet, opptrening og tilpassing av fysiske og sosiale omgivelser. Studiet inkluderer emner fra psykologi, samfunnsfag og pedagogikk, anatomi, fysiologi og sykdomslære, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder.

Studiet er bygget opp av kunnskap fra naturvitenskap, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, for å belyse menneskelig aktivitet og ergoterapeutisk praksis. Studiet er videre bygget opp av emner som inkluderer den norske ordningen for spesialistgodkjenning; i somatisk helse, psykisk helse, barns helse, arbeidshelse, allmennhelse, eldres helse og folkehelse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ergoterapi

Alle utdanninger innen