Nøkkelinformasjon

AOF Vestlandet-Agder - Logo
AOF Vestlandet-Agder - Logo

Studiested

Haugesund

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

Studentavgift på 1000,- og materiell

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Miljøarabeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/ utviklingshemming

 

Informasjon

Mange mennesker med utviklingshemming har et eller flere tilleggshandikap som til sammen stiller store krav til omsorgen. For å kunne gi gode tilbud kreves det at yrkesutøverne får en stor breddekompetanse for å kunne gjøre gode valg i ulike situasjoner. Fagarbeideren skal stimulere brukeren til sysselsetting, trene på god egenomsorg og oppøving av sosiale relasjoner. Sentralt i utdanningen er å styrke holdninger og respekten for enkeltindividets rett til utvikling og selvrealisering. Vi har fokus på at personer med utviklingshemming skal ha like gode psykiske og somatiske helsetjenester som resten av befolkningen. Brukerens egenomsorg og mestringsfølelse blir stående som sentrale og viktige begrep.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år og kan kombineres med jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland og Agder.

 

Organisering av opplæring

– Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år

– Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned

– Utdanningen har 10 uker obligatorisk praksis

– Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»


Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helsefag. Arbeidsplass kan for eksempel være barnehage, SFO, skole, hjemmebaserte tjenester, avlastningshjem, aktivitetssentre og tilrettelagte arbeidstilbud.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. For opptak til fagskoleutdanningen Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming, kreves det at et av følgende kriterier er oppfulgt:

Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdene Barne- og ungdomsarbeiderfaget og Helsearbeiderfaget i utdanningsprogram for helse og oppvekst. Hjelpepleiere og omsorgsarbeidere kan også søke

Fullført og bestått videregående opplæring fra programområdet Aktivitør i utdanningsprogram for Design og håndverk

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:

– dokumentasjon på bestått teori til fagprøven i Helsearbeiderfaget, Omsorgsarbeiderfaget, Aktivitørfaget eller Barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

eller

– dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig innen Vg3 Helsearbeiderfaget, Vg3 Aktivitørfaget eller Vg3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget. For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

– dokumentert utdanning/autorisasjon som vernepleier, sykepleier, barnehagelærer, lærer eller barnevernspedagog. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Med relevant praksis menes arbeidsoppgaver innen helse- og oppvekstsektoren, både offentlig og privat. Eksempel kan være omsorgsboliger, dagsentra, hjemmetjeneste aktivitetssentre, barnehage, skole, SFO etc.

Søkere som tas opp på bakgrunn av realkompetanse vil etter gjennomført og bestått avsluttende eksamen ikke kunne søke autorisasjon/fagbrev innen helsefagene. Utdanningen kvalifiserer ikke til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

økere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

 

 

Politiattest

På grunn av praksis krever utdanningen at studentene kan fremvise gyldig politiattest. Man skal ikke søke om politiattest før oppstart på utdanningen, da viktig informasjon blir gitt ved oppstart. Politiattest skal ikke sendes på e-post til oss før oppstart.

Faginnhold

Emne 1: Grunnelementer i helse- og oppvekstfaget

1a. Innledende tema

1b. Etikk

1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

1d. Stats- og kommunalkunnskap, helse og omsorgspolitikk

1e. Sosiologi og psykologi

Emne 2: Grunnlagstenkning og lovverk i miljøarbeid

2a. Grunnlagstenkning

2b. Lovgivning

2c. Kommunikasjonsprosessen

2d. Veiledning og samarbeid

Emne 3: Metoder i miljøarbeid; utvikle og vedlikeholde mestringsevnen til brukerne

3a. Tilnærmingsmåter i miljøarbeid

3b. Kartlegging, utredning og tilrettelegging av tilbud

3c. Utviklingstilpassede tiltak

3d. Mestring av dagliglivet – ADL

Emne 4: Familie og samfunn

4a. Inkludering og deltaking i samfunnet

4b. Familie og nettverk

4c. Boformer, organisering og ansvar

Emne 5 Praksis

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og er viktig for å oppnå fagskoleutdanningens læringsutbytte. Praksistiden er 10 uker á 30 timer og vil til sammen utgjøre 300 timer.

Studentene skal skrive en fordypningsoppgave med utgangspunkt i praksisprosjektet.

Studentene velger om de vil skrive oppgavene i gruppe eller individuelt, men fordypningsoppgaven skal skrives individuelt.

AOF Fagskolen har ansvaret for å sørge for relevante praksisplasser. Det må sikres at studentene får mulighet til å jobbe med personer som har ett rehabiliteringsbehov og hvor studentene har mulighet til å fordype seg i miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming og nå læringsutbyttet for praksis. Dette ivaretas ved samtaler mellom aktuelle praksissteder og kompetanserådgiver/ ansvarlig for praksis ved AOF Fagskolen på forhånd. Det inngås skriftlige praksisavtaler mellom AOF Fagskolen og aktuelle praksisplasser.

Emne 6: Fordypning

Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis

 

Alle utdanninger innen