Nøkkelinformasjon

AOF Vestlandet-Agder - Logo
AOF Vestlandet-Agder - Logo

Studiested

Stavanger
Bergen
Haugesund
Arendal
Lyngdal
Stord

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

Studentavgift på 1000,- og materiell

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Kontor-, salg- og serviceledelse

Informasjon

Innholdet i fagskolen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer. Du får god kunnskap om offentlig og privat saksbehandling, IKT og økonomi. Ledelse, personalledelse, rekruttering og HMS er sentrale tema i utdanningen sammen med markedsføring, merkevarebygging og presentasjonsteknikk. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over to år mens du er i jobb.

Utdanningen kan tilbys i følgende fylker:
Rogaland, Vestland og Agder.

 

Organisering av opplæring

– Utdanningen kan gjennomføres som stedsbasert, nettbasert med samlinger eller nettbasert deltidsutdanning. Velg ønsket lokasjon for utdanningen for å se hvordan den er planlagt gjennomført i ditt område.
– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen «Fagskolegrad»

Utdanningen passer for

Fagskolen passer for fagarbeidere innen kontor-, salg- og serviceyrker og de som jobber innenfor et relevant arbeidsområde.

Eksamen

Hvert emne avsluttes med en eksamen. Eksamensformen framgår i den enkelte studieplanen. 

Opptakskrav

Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse

For opptak til fagskolen Kontor-, salg- og serviceledelse kreves enten fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller med yrkeskompetanse fra studieretning Salg, service og reiseliv tilsvarende læreplaner fra studieretning for Salg og service (R94) / Service og samferdsel (Kunnskapsløftet) med fagbrev. For å kvalifisere til opptak må søker dokumentere:

Vitnemål/kompetansebevisgenerell studiekompetanse eller

Vitnemål/kompetansebevis fra videregående yrkesfaglig opplæring innen Salg, service og reiseliv og fagbrev eller

Vitnemål/kompetansebevis fra studieretning for Salg og service (R94) eller Service og samferdsel (Kunnskapsløftet) og fagbrev

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Opptaksgrunnlaget til fagskoleutdanning er fullført og bestått videregående opplæring. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse. Med realkompetanse menes all form for formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.

Realkompetanse vurderes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan være karakterutskrift, kompetansebevis, kursbevis og/eller arbeidsattester. Arbeidserfaring kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning eller kurs.

Vurdering av realkompetanse gjøres i forhold til:
– dokumentasjon på bestått teori til fagprøven innen Service og samferdsel, Salg- og service (Reform 94) eller generell studiekompetanse. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring.

eller

– dokumentasjon på relevant arbeidserfaring eller kompetanse likeverdig Vg3 innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene Service og samferdsel eller Salg- og service (Reform 94). For å dokumentere likeverdig kompetanse må søker gjennomføre og bestå en elektronisk fagtest som bygger den Vg3-læreplanen som danner grunnlag for søkers arbeidserfaring

eller

– dokumentasjon fra høyere utdanning som vurderes som relevant for utdanningen. I tillegg må søker legge ved dokumentert relevant arbeidserfaring

Med relevant arbeidserfaring menes arbeidsoppgaver innenfor salgsarbeid, butikkarbeid, administrative oppgaver, kontorarbeid, kundemottak og yrker innenfor service. Arbeidsoppgaver som for eksempel resepsjonsarbeid, markedsførings-, salgs- og administrasjonsarbeid fra reiselivsnæringen vil også være relevant arbeidserfaring.

Gjennomført og bestått fagskoleutdanning kvalifiserer ikke til fagbrev- eller svennebrev.

 

Språkkrav til deg som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere med videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere norskferdigheter på minimum B1-nivå i alle delferdigheter.

Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve gis betinget opptak

Se opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve – betinget opptak her.

Godskriving eller fritak

Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT-godkjente emner fra tidligere.

Godskriving av emne

Fritak for deler av utdanningen

Prosedyre ved vurdering av godskriving og fritak

 

 

Faginnhold

Emne 1: Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et samfunnsperspektiv

1a. Studieteknikk

1b. Fagområdene i et samfunnsperspektiv

1c. Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

1d. Etikk

1e. Et utvidet servicebegrep

1f. Privat og offentlig sektor: – Offentlig forvaltning og private virksomheter – Likheter og ulikheter mellom offentlig og privat virksomhe – Lov- og avtaleverket

Emne 2: Kontor, IKT og økonomi

2a. Saksbehandling

2b. Arkiv og elektronisk dokumentbehandling

2c. IKT, kontor og saksbehandlingssystemer

2d. Økonomi – Grunnleggende regnskap – Bedriftsøkonomi og økonomi i offentlig forvaltning – Innkjøp og lagerhold – Skatter og avgifter

Emne 3: Markedsføring og salg

3a. Målsetting og strategiarbeid

3b. Bruker- og forbrukeratferd

3c. Pris, produktutvikling og produktets livssyklus

3d. Distribusjon, kommunikasjonsprosesser og markedsundersøkelser

3e. Omdømme- og merkevarebygging

3f. Presentasjon og presentasjonsteknikk

3g. Salg og tjenesteyting, inkl. bedriftsbesøk

Emne 4: Ledelse og personal

4a. Ledelse

4b. Personalforvaltning – Personalforvatning: teori – Lønnsarbeid, lønningssystemer

4c. Helse, miljø og sikkerhet

4d. Rekruttering og kompetanse

Emne 5: Fordypning

Emnet er obligatorisk. Studentene skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Emnet for fordypningsarbeidet skal være praksisrettet, forankret i relevant teori, samt konkret være knyttet til praksis og ett eller flere tema i utdanningen. Studenten skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis.

Alle utdanninger innen