Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Høy kompetanse innen språk, litteratur og kultur i de spanskspråklige delene av verden gir deg viktige fordeler i et stadig mer internasjonalt orientert arbeidsliv. Master i spansk og latinamerikanske studier gir deg relevante verktøy til å fordype deg i språk som redskap i arbeidslivet, og som forskningsobjekt, eller i en av verdens rikeste litterære tradisjoner, fra den viktigste romanen i europeisk litteraturhistorie til samtidas mangfoldige kulturuttrykk på tvers av kontinentene.

Utdanningen utgjør en spesialisering innen spansk språk, spanskspråklig litteratur og/eller kultur, og er samtidig en introduksjon til selvstendig forskning innenfor disse feltene. Programmet legger vekt på sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk forskning, og på hvordan man som student kan anvende sin kunnskap til konkret problemløsning og nytenkning relatert til den spansktalende verden slik at man blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet.

Programmet består av 120 studiepoeng (stp.) og er satt sammen av følgende komponenter:

1. 60 stp. med emner, hvorav

a. 30 stp. er obligatoriske emner tilknyttet den disiplinen som studenten ønsker å skrive masteroppgave innen (spansk språk eller spanskspråklig kultur/litteratur).

b. 30 stp. er valgfrie emner.

2. en masteroppgave på 60 stp.

De 60 studiepoengene med emner må inkludere 30 stp. innen spansk språk eller spanskspråklig kultur/litteratur avhengig av om man velger å skrive masteroppgave i språk eller i kultur/litteratur.

Studenter som bestemmer seg for å skrive masteroppgave innen spansk språk, må ta 30 stp. med emner i spansk språk, mens de som bestemmer seg for å skrive masteroppgave i spanskspråklig kultur/litteratur, må ta 30 stp. med emner i spanskspråklig kultur/litteratur.

Til sammen tilbys det tre emner i spansk språk og tre emner i spanskspråklig kultur/litteratur:

SPA-3011: Spansk sosiolongvistikk og dialektologi

SPA-3014: Spansk morfologi og leksikologi

SPA-3015: Spansk syntaks og pragmatikk

SPA-3111: Latinamerikansk litteratur: romaner

SPA-3113: Kulturforflytninger i spanskspråklig litteratur

SPA-3114: Sentrale temaer fra spansk gullalder

Hvert semester tilbys det ett emne i språk og ett emne i kultur/litteratur. Emnene rullerer slik at hvert emne tilbys hvert tredje semester.

I tillegg må studentene ta 30 stp. i valgfrie emner. Studentene anbefales å ta spanskemner på 3000-nivå fra den andre spanskdisiplinen for å få en bredere og mer tverrdisiplinær kompetanse innen studiet, men etter avtale med veileder kan de også ta spesialemner i spansk språk (SPA-3090 og SPA-3091) eller spanskspråklig kultur/litteratur (SPA-3190 og SPA-3191), som støtter opp om masteroppgaven. Studentene kan også søke om å ta et relevant emne i et annet språk og i særlige tilfeller om å bruke et emne fra lavere grad. Disse emnene må ha relevans for masteroppgaven og må anbefales av veileder.

Spesialemner i spansk språk (SPA-3090 og SPA-3091) og spanskspråklig kultur/litteratur (SPA-3190 og SPA-3191) tilbys hvert semester.

Nærmere informasjon om alle emner finnes i emnekatalogen på UiT sine nettsider.

Mastergradsprogram i spansk og latinamerikanske studier er et heltidsstudium over 2 år, men kan også tas på deltid over 3 eller 4 år.

Undervisningen organiseres i fire bolker/samlinger på to dager og tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom. I tillegg legges undervisningsmateriale ut på læringsplattformen Canvas slik at studenter som ikke har anledning til å delta i undervisningen, kan følge med.

Det forventes at studentene jobber jevnt i løpet av hele semesteret.

Undervisningsopplegg

Undervisningen organiseres i fire bolker/samlinger på to dager og tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og veiledning via Zoom, samt analyseoppgaver som innføring i forskning, og selvstudium. Det vil bli lagt til rette for studentsentrert læring, og bruk av digitaliserte læringsformer. Forskningsrelaterte oppgaver vil være knyttet til fagmiljøets forskning og forskningsgrupper.

Det forventes at studentene arbeider selvstendig med oppgaver utenom undervisningen. Det anbefales også at studentene danner kollokviegrupper.

Alle emner har obligatoriske arbeidskrav som må være gjennomført og godkjent før studentene kan avlegge eksamen. Obligatoriske arbeidskrav består hovedsakelig i skriftlige hjemmeoppgaver og muntlige presentasjoner, og evalueres med godkjent / ikke godkjent.

Vurderingsformer som benyttes i studiet inkluderer hjemmeeksamen og semesteroppgave.

Opptakskrav

Bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier eller tilsvarende gradsutdanning

Opptaksinformasjon

Bachelorgrad og faglig fordypning

Opptakskravet til master i spansk og latinamerikanske studier er fullført bachelorgrad i spansk og latinamerikanske studier, eller tilsvarende. Graden må ha en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i spansk, med 60 studiepoeng (stp.) på 1000-nivå og 20 stp. på 2000-nivå. Unntaksvis kan emner utenfor graden tas med som del av fordypningen. Kontakt instituttet for nærmere informasjon om dette.

Opptak til masterutdanninger er regulert av Forskrift om opptak til UiT §§ 12.-16.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelorgraden, 180 stp.). Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Læringsutbytte

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om sentrale teorier i spanskspråklige studier innenfor språk, litteratur og/eller kultur
 • har inngående kunnskap om de viktigste forskningsmetodene innenfor spanskspråklige studier og om hvordan de anvendes
 • har avansert akademisk kunnskap om de viktigste lingvistiske og kulturelle fenomener innenfor spanskspråklige studier
 • kan analysere problemstillinger innenfor spansk språk/kultur/litteratur i henhold til spanskfagets/disiplinens historie, tradisjon og plass i samfunnet

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • forberede og gjennomføre kortere, selvstendige forskningsprosjekter av moderat størrelse innenfor spanskspråklige studier, under veiledning
 • vurdere kritisk sentrale teorier, metoder og analyseverktøy innenfor spanskspråklige studier
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike forskningssyn og ulike kilder
 • utføre akademisk arbeid og beherske metoder for akademisk forskning, inkludert korrekt akademisk språk, både muntlig og skriftlig
 • anvende relevante forskningsmetoder innenfor spanskspråklige studier, slik som tekstanalyse og feltarbeid

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • arbeide analytisk og kritisk med forskning eller utføre annet akademisk arbeid innenfor spansk språk/kultur/litteratur
 • bruke sin akademiske kunnskap om spansk språk/kultur/litteratur til å jobbe med andre arbeidsoppgaver og problemstillinger innen offentlig eller privat sektor
 • formidle sine kunnskaper om spansk språk/kultur/litteratur og sin forskning muntlig og skriftlig på et avansert nivå og for allmenheten på bakgrunn av sin faglige kompetanse i spansk og latinamerikanske studier

Karrieremuligheter

Studenter som har tatt Master i spansk hos oss tidligere, har fått jobb innen forskning, oversettelse, internasjonalt næringsliv, reiseliv og internasjonalt organisasjonsarbeid. Studiet er også relevant for dem som ønsker å jobbe innen journalistikk, kommunikasjons- og medievirksomhet, og med temaer relatert til den spansktalende verden.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i andre og tredje semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

Det vil være mulig for studenten å inkludere et to-ukers forskningsfokusert opphold i Sevilla innen arkiv og bibliotek.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september

Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret 1. februar

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I SPANSK OG LATINAMERIKANSKE STUDIER

Alle utdanninger innen