Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 2 år
Pris:

0

Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Vil du være med på å forme framtidas samfunn? Mastergradsprogrammet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir bred kompetanse i plan- og utviklingsarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som masterstudent blir du del av et forskningsmiljø og får aktiv oppfølging fra våre faglig ansatte. Ved dette studiet starter arbeidet med masteroppgaven i første semester, og vi arbeider målrettet for å utvikle metodisk- og empirisk sterke studentprosjekter. Vi tilbyr et bredt spekter av emner, med tema som planlegging og demokrati, miljø- og ressursforvaltning, innovasjon, globalisering og hverdagsliv, næringsutvikling og kulturelt mangfold. Studiet er tverrfaglig, men gir også mulighet for faglig fordypning. Planleggere er svært etterspurte i både privat og offentlig sektor.

Masterstudiet i samfunnsplanlegging og kulturforståelse gir studentene kvalifikasjoner for å utføre forskningsbaserte plan- og utredningsoppgaver. God samfunnsplanlegging forutsetter tverrfaglig analyse, kommunikasjon og samarbeid. Studiet er derfor bygget opp med utgangspunkt i relevante bidrag fra sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi og sosialantropologi. Studentene blir gjort fortrolige med teori og forskningsmetoder som går på tvers av faggrensene, men kan også fordype seg teoretisk og metodisk.

Studiet er innrettet mot prosesser som går på tvers av sektorer, i spenningsfeltet mellom dagligliv, næringsliv og offentlig politikk. Slike prosesser studeres gjennom case-studier og sammenliknende studier av steder og regioner. De ansatte er aktive forskere innenfor stedsutvikling og planprosesser og utforsker lokale spørsmål i større regionale og globale sammenhenger, både i nordområdene og i sør.

Studiet består av masteroppgave (40 sp), obligatoriske emner (50 sp) og valgfrie emner (30 sp). De valgfrie emnene gir både en mulighet for spesialisering og for å oppnå faglig bredde.

Studentene velger selv tema for masteroppgaven. Forslag til aktuelle tema vil også bli presentert for studentene. Arbeidet med masteroppgaven starter i andre semester og baserer seg på egen datainnsamling/feltarbeid. Gjennom oppgavearbeidet får studentene individuell veiledning og fellesveiledning i seminar. Feltarbeid kan gjennomføres i sommerferien eller i forbindelse med valgfrie emner eller utveksling i tredje semester.
Undervisningsopplegg

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, veiledningsseminar, individuell veiledning og praktiske øvelser. Gjennom korte framlegg til seminarer, mer omfattende skisser og essays legges det vekt på å utvikle analytisk presisjon og skriftlig fremstillingsevne.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelser.

Opptakskrav

Se nedenfor

Opptaksinformasjon

Opptaket til mastergradsprogrammet i samfunnsplanlegging er regulert etter forskrift om opptak til studier.

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, enten ha oppnådd bachelorgrad i samfunnsplanlegging eller ha oppnådd en tilsvarende grad av minimum tre års omfang, med minst 80 studiepoengs fordypning i samfunnsfag, som er godkjent i henhold til § 3-5 i Lov om universiteter og høgskoler. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C (2,5). Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Læringsutbytte

Etter fullført grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:
-
Innsikt i tverrfaglig samfunnsvitenskap på et høyt nivå.
- Evne til kritisk refleksjon over fagstoff og en bred metodisk skolering.

Ferdigheter:
-
Kunne utforme forskbare problemstillinger og tilrettelegge for empiriske undersøkelser.
- Kunne produsere et sjølstendig forskningsforberedende arbeid basert på innsamlet materiale.
- Kunne formidle forskningsresultater til et bredere publikum.
- Ha oppøvd et kritisk blikk på anvendelse av kunnskap og egen rolle i politiske og samfunnsmessige sammenhenger.

Kompetanse:
-
Være kvalifisert for opptak til videregående forskerutdanning (phd-studium).
- Utføre faglig baserte utredninger, selvstendig eller i team.
- Kunne lede prosesser knyttet til planlegging og utvikling.
- Kunne gjøre bruk av tverrfaglig tilnærming i plan- og utviklingsarbeid.

Karrieremuligheter

Kandidater i samfunnsplanlegging og kulturforståelse får seg vanligvis jobb rett etter endt utdanning. Graden gir gode yrkesmuligheter i privat og offentlig sektor og i det frivillige organisasjonslivet. Aktuelle yrker er samfunnsplanlegger, arealplanlegger, administrative stillinger knyttet til samfunnsutvikling, prosjekt og utredningsarbeid. Samtidig danner mastergraden et grunnlag for videre forskerutdanning med sikte på arbeid i instituttsektoren og ved universiteter og høgskoler.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Dette studiet tilrettelegger for utveksling i andre eller tredje semester, og blant UiTs mange utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:

  • University Francois-Rabelais, Tours
  • J.W. Goethe University Frankfurt a.M.
  • University of Berkeley/California
  • University of Ghent

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, ta kontakt internasjonal koordinator ved instituttet.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I SAMFUNNSPLANLEGGING OG KULTURFORSTÅELSE

Alle utdanninger innen