Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

186483

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Russland er Norges største og mest ukjente naboland, og en svært viktig aktør i nordområdene. Russlandsstudier gir kunnskaper i språk, politikk, historie og kultur, og gir et solid grunnlag for arbeid knyttet til Russland innen en rekke bransjer.

Russlandsstudier kombinerer språkstudier med studier i russisk historie, kultur og politikk. Som student vil du få tilbud om opphold i Russland, samt om hospitering hos norske bedrifter og organisasjoner som arbeider med Russland. Studiets tverrfaglige tilnærming til Russland, i kombinasjonen med utenlandsopphold og hospitering, vil gi deg klare konkurransefortrinn når du skal ut i jobb.

I tillegg til å sette Russland inn i en historisk ramme legger programmet vekt på russiske samfunnsforhold og politikk i våre dager. Studiet gir også innsikt i grenserelasjoner og nordvestrussiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser. De to første studieårene består primært av emner innenfor russisk språk og kultur, mens det siste studieåret inneholder emner fra historie og statsvitenskap med et særlig fokus på nordområdene. I løpet av graden kan du velge å fordype deg enten i russisk språk og kultur, eller i russisk politikk og historie.

Studiet inneholder to opphold i Russland. Det andre studieåret begynner med et opphold i St. Petersburg, hvor du vil ta et emne i praktisk språkferdighet. I det tredje studieåret kan du velge å tilbringe høstsemesteret ved Northern (Arctic) Federal University i Arkhangelsk eller ved Higher School of Economics i Moskva.

Undervisningsopplegg

Undervisningen gis i form av forelesninger, øvelser og oppgaver (først og fremst i språk) og seminarer med semesteroppgave. Eksamensform er skoleeksamen (skriftlig og/eller muntlig), hjemmeoppgave, mappe-/standpunkt, alt avhengig av emnets art.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse og 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Læringsutbytte

Etter fullført bachelorgrad i russlandsstudier har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har:

 • kunnskap og innsikt i russisk historie, kultur og politikk, herunder nordvest-russiske forhold, de russiske nordområdene og norsk-russiske forbindelser.
 • gode kunnskaper i skriftlig og muntlig russisk. God kjennskap til russisk grammatikk. 

Ferdigheter: 

Du har:

 • ferdigheter i å skrive og snakke russisk.
 • trening i å oversette mellom norsk og russisk.
 • trening i å lese russisk skjønnlitteratur og sakprosa.

Generell kompetanse:

Du har:

 • kompetanse i formidling av kunnskap i russisk historie, kultur og politikk, både muntlig og skriftlig.
 • kompetanse i å tenke analytisk og arbeide selvstendig med problemstillinger knyttet til russisk historie, kultur og politikk.
 • kompetanse i akademisk skriving.
 • internasjonal erfaring fra opphold i Russland.

Karrieremuligheter

I kjølvannet av nordområdesatsingen er det et økende behov for kvalifisert kunnskap om russisk samfunn, språk og kultur i både privat og offentlig sektor. Det finnes mange norske bedrifter som kjøper og selger varer og tjenester med Russland, og forholdet mellom Norge og Russland er en svært viktig del av norsk utenrikspolitikk. Dette øker behovet for kompetanse om Russland. Studiet kvalifiserer for jobber i offentlig forvaltning, næringsliv, skole, presse og medier. Flere av våre studenter har hospitert ved norske utenriksstasjoner i løpet av sitt studium, og fått arbeid i Utenrikstjenesten etter fullført grad.

Utveksling

To utenlandsopphold inngår i studiet. Det første er en studietur over 7-8 uker i Petrozavodsk i tredje semester/andre studieår.

Det andre utenlandsoppholdet som tilbys er et utvekslingsopphold t i femte semester/tredje studieår. Her får du muligheten til å studere enten ved Northern (Arctic) Federal University (NarFU) i Arkhangelsk, eller ved Higher School of Economics i Moskva. Der tar du emner innen russisk språk, kultur, historie og politikk.

I tillegg kan du ta det samlingsbaserte valgemnet HIS-6001 Culture, Society and Development in the Barents Region, som er satt sammen av forelesere fra UiT, NarFU i Arkhangelsk og Murmansk Arctic State University. Emnet avvikles vekselvis på norsk og russisk side av grensen.

For mer informasjon om studiestedene:

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. septemberog i høstsemsteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I RUSSLANDSSTUDIER

Alle utdanninger innen