Rettsvitenskap - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Har du lyst til å jobbe med lov og rett? Er du samfunnsengasjert? Da vil jusstudiet kanskje være noe for deg! Samfunnet reguleres ved hjelp av rettsregler. Rett er ikke det samme som rettferdighet, men det er en nær sammenheng. Et demokrati kjennetegnes av rettssikkerhet, åpen og kontrollert utøvelse av makt, ytringsfrihet og respekt for menneskerettigheter og menneskeverd. I en slik stat må det finnes jurister som kan være kritiske til rettssystemet og har et historisk, internasjonalt og rettsteoretisk perspektiv. Den juridiske metode stiller ikke bare krav om evne til å analysere språk, men også til å se problemstillinger i et komplisert saksforhold, veie ulike argumenter og hensyn mot hverandre og vurdere hvordan reglene virker i samfunnet. En god jurist kjenner argumenter for og mot ulike løsninger både når det gjelder de store spørsmålene og de mer teknisk-juridiske. Å være interessert i samfunnet og i menneskers ve og vel vil være en styrke for en jusstudent og vil også gjøre studiet mer interessant. Studiet er utfordrende intellektuelt og faglig, og krever at du tilegner deg gode studievaner.    

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

300

Kostnader

0

Semester

10

Om studiet

Masterstudiet i rettsvitenskap består av fem avdelinger der hver avdeling varer i ett år. Det arrangeres eksamen på slutten av hver avdeling. I tillegg må studentene bestå en semesteroppgave og en muntlig presentasjon før eksamen på avdelingen kan tas.

Første avdeling inneholder ex.phil., ex. fac., avtalerett, familierett, arverett, folkerett og statsrett.

Andre avdeling inneholder rettshistorie, erstatningsrett, forvaltningsrett, EU-/EØS-rett og internasjonal privatrett.

Tredje avdeling inneholder juridisk metode og etikk, alminnelig obligasjonsrett, panterett, tingsrett og gjeldsforfølgningsrett.

Fjerde avdeling inneholder strafferett, rettergang, samerett, menneskerettigheter, rettssosiologi eller rettsfilosofi, juridisk metode og etikk og praksisperiode.

Femte avdeling er den valgfrie delen av studiet (enkeltemner/spesialfag eller utenlandsopphold) og en masteroppgave hvor du selv velger tema. Se mer nedenfor.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksinformasjon

Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

For søkere med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse

Studiet er adgangsbegrenset, og vi tar opp 150 studenter hver høst.

Poenggrensene for opptak til master i rettsvitenskap høsten 2018:
Førstegangsvitnemålskvote: 52,1 poeng
Ordinær kvote: 58,8 poeng
Førstegangsvitnemålskvote for søkere med nordnorsk tilknytning: 44,3 poeng
Ordinær kvote for søkere med nordnorsk tilknytning: 46,1 poeng
Samisk kvote: Poenggrense oppgis ikke

Suppleringsopptak:
Høsten 2019 vil det ikke være mulig å søke om suppleringsopptak til 2.-5. avdeling.

Privatister:
Det foretas ikke privatistopptak til masterstudiet i rettsvitenskap.

Karrieremuligheter

Knapt noen annen utdannelse gir så varierte yrkesmuligheter som jusstudiet.

Masterstudiet i rettsvitenskap kvalifiserer til juriststillinger innen domstolene, forvaltningen, næringslivet, advokatprofesjonen, politi og påtalemyndighet. En master i rettsvitenskap er også kvalifisert for en rekke andre yrker og arbeidsoppgaver både i privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I RETTSVITENSKAP

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

52.80 (primær)
59.50 (ordinær)

Studieplasser

150

Søknadskode (SO)

186724

Lignende utdanninger