Fakta

Sted:
Bodø
Kirkenes
Alta
Narvik
Studietype:
Forkurs
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Vil du bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning? Studenter på realfagskurset får god opplæring i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen. De får et godt grunnlag i studieteknikk som kan benyttes videre etter realfagskurset. Lærerne på realfagskurset er dyktige og engasjerte. De er lett tilgjengelig og har fokus på at du skal få det til! Trivsel er viktig i studietiden. For eksempel på campus Narvik kjøres det artige turneringer i forskjellige idrettsgrener for studentlag fra forskjellige studieretninger i tillegg til et lærerlag

har tilbud om 1-årig Realfagskurs.

Søkere som har generell studiekompetanse og bare ønsker å ta realfagene kan søke opptak til dette studiet, som består av kun matematikk og fysikk over to semester.

Realfagskurset går over to semester og følger Forkurset for ingeniør og sivilingeniør sin timeplan i matematikk og fysikk. Timetallet utgjør ca 20 uketimer (ca. 60%) mens fullt Forkurset har et timetall på 33 uketimer. Søknad om støtte i Lånekassen må merkes med at studiet tas på deltid.

Ved studiested Narvik er et er oppmøteplikt på realfagskurset. Vi stiller krav til studentene våre men vi får uttelling i form av lav strykprosent i realfag på nasjonale eksamener.

Realfagskurset gir deg fordypning i realfag som sammen med generell studiekompetanse dekker HING-kravet tilsvarende R1+R2 og FYS1 på videregående skole, det vil si at det kvalifiserer for opptak ved alle landets ingeniør og sivilingeniørstudier.

Emnene er på nivå med videregående skole, og gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Undervisning
På et studieår som går over et høst- og vårsemester, tar du 5 emner med følgende fordeling på et helt studieår.

- Matematikk: 37,5 %
- Fysikk: 22,5 %

Undervisningsopplegg varierer mellom studiesteder. Det kan du lese mer om under info for hvert studiested.
I realfag er det økter med undervisning og oppgaveregning.
For alle emner er obligatoriske innleveringer en del av arbeidskravet.
For Alta, Bodø og Narvik er møteplikt på 80% en del av arbeidskravet.

Vurdering og eksamen

Oppbygging av endelig karakter i hvert emne varierer mellom studiestedene

Tromsø

  • Endelig karakter for hvert emne: 30% deleksamen til jul, 70% deleksamen (nasjonal gitt eksamen)

Narvik, Alta, Bodø, Kirkenes

  • Endelig karakter for hvert emne: 49% mappe, 51 % nasjonal gitt eksamen.

Se detaljert beskrivelse av undervisning og vurdering av emnene i gjeldende studieplan.

Opptaksinformasjon

Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelse for 1-årig Forkurs i realfag for ingeniørutdanning ved UiT Narvik, Alta og Bodø

Kunnskap

• Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk og fysikk, på en slik måte at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning.

• Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.

• Kandidaten har kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.

Ferdigheter

• Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.

• Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.

• Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.

• Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.

• Kandidaten har kjennskap til programmering og algoritmisk metode.

Generell kompetanse

• Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre.

• Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.

• Kandidaten forstår betydningen av digital dømmekraft.

• Kandidaten kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg og forstår betydningen av tverrfaglighet og samarbeid.

Karrieremuligheter

For informasjon om jobbmuligheter, se under de aktuelle ingeniørutdanningene.

Kvalifikasjon/tittel

Forkurs for ingeniør- og maritim utdanning

Alle utdanninger innen