Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • 41.20 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

186852

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Har du lurt på hvorfor vi blir som vi blir? Pedagogikk er en vitenskap som er opptatt av mennesker og samfunn, hvordan mennesker utvikler seg, samhandler og lærer. Bachelor i pedagogikk er opptatt av betydningen av oppvekstsvilkår og utdanning. Pedagogikk passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.

Pedagogikk tar utgangspunkt flere disipliner: filosofi, idéhistorie, psykologi, sosiologi og didaktikk. Sentrale problemstillinger i pedagogikkfaget er knyttet til sosialisering, oppdragelse og menneskelig utvikling: Hva vil det si å lære? Hva vil det si å kunne noe? Hva er danning? Hvordan virker barn og unges forutsetninger inn på pedagogisk virksomhet? Hvilke psykologiske, kulturelle og sosiale faktorer påvirker menneskets utvikling og kunnskapsoverføring, og hvordan kan disse vilkårene håndteres i pedagogisk virksomhet?

Studiet gir en oversikt over disse områdene av pedagogikkfaget og munner ut i en bacheloroppgave der studenten kan gå i dybden på ett område innenfor faget.

For å oppnå bachelorgraden i pedagogikk må man ha minimum 120 studiepoeng i pedagogikk.

Undervisningsopplegg

Arbeidsuken for en fulltidsstudent er på ca. 40 timer. Undervisningen består av forelesninger og seminarundervisning med studentaktive lærings- og arbeidsformer. Du jobber med fagstoffet på egen hånd eller sammen med andre studenter. I tillegg skal du gjøre obligatoriske oppgaver som forbereder deg til eksamen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert til 30 studieplasser.

Søknadsfrist for søkere med med generell studiekompetanse er 15. april.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Kriterier for opptak på grunnlag av realkompetanse til bachelor i pedagogikk:

 1. Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av: 

- Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

- Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende

- Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)

- Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

 1. For bachelorprogrammet i pedagogikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

- Stilling innen helse, sosial og utdanning

- Arbeid fra barnehage (assistent)

- Barneverninstitusjon (assistent)

- Skolefritidsordning

- Skole (assistent, lærer)

- Aktivitør

- Miljøterapeut

- Pedagogisk arbeid i andre kontekster. Stilling med betydelig ansvar for undervisning, opplæring, veiledning, rådgivning e.l.

- Tilsvarende

 1. Videre gjelder følgende faglige krav:

- Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs)

- Egenerklæring på engelskkunnskaper

- Samfunnsfag fra Vg 1

Læringsutbytte

På dette studiet lærer du om pedagogikkfagets sentrale begreper og blir kjent med fagets ulike perspektiver.

Kunnskap

 • god kjennskap til fagfeltets egenart og betydning i samfunnet
 • god kjennskap til de sentrale pedagogiske prosessene oppdragelse, undervisning, læring, utvikling, danning og sosialisering
 • kunne analysere disse prosessene på individ-, institusjons- og samfunnsnivå
 • kunne analysere og kritisk vurdere pedagogiske problemstillinger ut fra forskning, teori og empiri

Ferdigheter

 • kunne beskrive og fortolke pedagogiske prosesser
 • beherske relevante faglige begreper og teorier og kunne anvende dem i analyse av pedagogiske problemstillinger
 • finne fram til, sette deg inn i, sammenstille og kritisk drøfte faglitteratur
 • utvikle gode faglige skriftlige og muntlige ferdigheter
 • vise evne til faglig samarbeid

Generell kompetanse

 • kunne integrere kunnskap fra forskjellige kilder og skille vesentlig fra uvesentlig informasjon
 • vise evne til klar, ryddig og saklig framstilling, både skriftlig og muntlig
 • vise evne til selvstendig arbeid og til organisering av eget arbeid innenfor gitte frister
 • vise åpenhet for ulike tilnærmingsmåter i pedagogisk forskning
 • lese og forholde deg kritisk til forskningslitteratur
 • ha utviklet respekt for sentrale vitenskapelige verdier, som presisjon, redelighet og saklighet, samt sensitivitet for hvilke etiske hensyn som bør tas i tilknytning til datainnsamling, analyse og anvendelse av kunnskap

Karrieremuligheter

Pedagogikkstudiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker. Det kan åpne mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Bachelorgraden kvalifiserer for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren i offentlig og privat virksomhet. Du kan blant annet jobbe med kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling, administrasjon og forvaltning og med barn og unge i skolefritidsordning, tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer, og gir mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Bachelorstudenter i pedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet. For mer informasjon om utveksling, se her.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I PEDAGOGIKK

Alle utdanninger innen