Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • 42.00 (primær)
 • 51.40 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

186220

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Undervisningsopplegg

Undervisningen tar både utgangspunkt i etablert pedagogisk forskning og nyere forskning.

Arbeidsformer er blant andre forelesninger, seminarer, studiegrupper og selvstudium. Studiet fordrer aktiv studentdeltakelse på forelesninger, seminarer og studiegrupper. I hvert emne er det obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan ta eksamen i emnet.

Studentene skal ha en aktiv rolle i læringsprosessen og det gjennomføres derfor studentsamtaler i grupper og studentevalueringer fortløpende av de ulike emnene.

I undervisningen benyttes også nye digitale undervisnings- og læringsaktiviteter som for eksempel flipped classroom. Dette vil stille krav til studentene om at de møter forberedt til undervisning og seminarer, dersom de skal ha fullt utbytte av disse.

Emnene har forskjellige eksamensformer: hjemmeeksamen, digital eksamen og muntlig eksamen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert til 30 studieplasser.

Læringsutbytte

Etter fullført årstudium i pedagogikk har kandidaten grunnleggende kunnskaper om sentrale pedagogiske tema. Emnene gir en innføring i grunnleggende ideer i faget, og behandler sentrale spørsmål knyttet til menneskelig utvikling, læring, sosialisering, oppdragelse og danning.

Kunnskap

Årsstudiet gir:

 • kunnskap om sentrale trekk ved kognitiv og sosial utvikling hos mennesket
 • kunnskap om pedagogiske forskningsmetoder og vitenskapsteori
 • kunnskap i pedagogisk psykologi, pedagogisk filosofi og idéhistorie, utdanningssosiologi og didaktikk
 • kunnskap om fagområdets egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Ved endt årsstudium skal kandidaten kunne:

 • finne, vurdere, og henvise til informasjon, teorier og fagstoff som belyser en pedagogisk problemstilling
 • framstille og drøfte resultatet faglig, og trekke konklusjoner med utgangspunkt i slik faglig drøfting
 • reflektere over og justere egen fagutøvelse under veiledning

Generell kompetanse

Ved endt årsstudium skal kandidaten kunne:

 • gjøre rede for sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen pedagogikkfaget,
 • foreta yrkesetiske vurderinger
 • utveksle synspunkter og erfaringer med utgangspunkt i det pedagogiske fagfeltet

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i pedagogikk

Alle utdanninger innen