Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Pris:

0

Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 186211

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Er du interessert i norsk litteratur, drama og dialekter? Eller hva med nordnorsk litteratur, dikt og språkutvikling? Dersom du er det, vil det ettårige studiet i nordisk språk og litteratur passe perfekt for deg. Årsstudium i nordisk består av seks emner, tre i språk og tre i litteratur, fordelt over to semestre. Studiet passer bra for lærere og andre som ønsker å forbedre sine kunnskaper i norsk og nordisk språk og litteratur.

Årsstudium i nordisk gir deg grundige kunnskaper om norsk språk og litteratur og til dels også språket og litteraturen i andre nordiske land. I de tre språklige emnene studerer du moderne norsk språkstruktur, talemålsvariasjon og språknormering i nyere tid, og eldre språk og språkutvikling, mens de tre litterære emnene gir deg en oversikt over litteraturen fra middelalderen til i dag.

Gjennom dette nordiskstudiet får du altså grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av faget. I tillegg til at du lærer å analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale, er det et mål at du skal få en god skriftlig beherskelse av bokmål og nynorsk og være i stand til å bruke disse for å formidle den kunnskapen du har tilegnet deg. Studiet skal dermed sette deg i stand til å arbeide i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene. Emnene i årsstudiet utgjør første år i en bachelorgrad i nordisk språk og litteratur.

Undervisningsopplegg

Åsstudiet består av seks emner fordelt over to semester, og hvert emne har ca. fire timer med forelsninger per uke.

Alle emnene har arbeidskrav som må være godkjente før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen kan variere fra emne til emne, men en ukes hjemmeeksamen og skriftlig skoleeksamen (seks timer) er de mest brukte ordningene på dette studiet.

Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 15.april 2023 for søkere med generell studiekompetanse og 1. mars for søkere med realkompetanse.https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347915&dim=179005

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Studiet har oppstart både i høst- og vårsemesteret. Oppstart vår (via Lokalt opptak): Søknadsfrist 1. desember. Søknadsweb åpner i oktober.

Læringsutbytte

Etter fullført årsstudium i nordisk har du følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Du har:

 • grunnleggende kunnskaper om norsk - og til en viss grad andre nordiske - språk og litteratur(er) i fortid og nåtid
 • god oversikt over moderne morfologi og syntaks og over variasjonen i moderne tale- og skriftspråk og bakgrunnen for denne variasjonen pluss kjennskap til norrøn grammatikk og utviklinga fra norrønt til moderne norsk
 • kunnskaper om grunnleggende metoder for litterær analyse, god oversikt over litteraturhistoria fra de eldste tider til i dag og har inngående kjennskap til et utvalg sentrale verk


Ferdigheter:
Du kan:

 • presentere de språklige og litterære kunnskapene de har skaffet seg
 • analysere både ulike typer språklig materiale og ulike typer litterære verk
 • uttrykke seg i et rett, ledig og naturlig norsk på begge de offisielle målformene
 • vurdere den måten andre bruker språket på


Kompetanse:
Du kan:

 • undervise i norsk - og eventuelt andre nordiske - språk og litteratur(er) i skolen
 • utføre annet arbeid der kunnskaper om språk og/eller litteratur er sentralt

Karrieremuligheter

Med en mastergrad i et skolefag, kan årsstudium i nordisk sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i den norsk i skolen. Du kan også bruke faget i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og reklame m.m.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i nordisk

Alle utdanninger innen