Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Studiet i kvensk gir deg ett nytt og spennende perspektiv på nordnorsk kultur og historie. Det gir deg, som har kvenske aner, en mulighet til å bli kjent med egen kultur og historie og dermed oppnå en større selvforståelse. Tar du årsstudium i kvensk vil du får en grunnleggende innsikt både i kvensk språk og kultur. Ikke opptak høst 2024/vår 2025.

Årsstudiet kvensk gir en grunnleggende innføring i kvensk språk, litteratur og kultur.

Studiet består av 6 enkeltemner med samlet omfang på 60 studiepoeng (stp). Studiet starter om høsten og går over to semestre.

Undervisningsopplegg

Undervisning- og evalueringsform tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonsbestemmelser:
Kontinuasjonseksamener arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. september for vårsemesteret og 15. februar for høstsemesteret. Du kan kontinuere i et emne kun én gang senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal du ta om igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen. Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r)/semesteroppgave(r) med selvvalgt emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres inn på nytt i revidert versjon.

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Årsstudiet har oppstart annenhvert år i høstsemestet (2023, 2025 osv.) og søknadsfristen er 15. april.

Antall studieplasser: Åpent.

Læringsutbytte

Etter bestått årsstudium har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • grunnleggende kunnskaper om norske kvener; deres historie, kulturelle særtrekk og dagens etnopolitiske situasjon
 • grunnleggende kunnskaper i kvensk språkstruktur og forståelse for ulikheter mellom norsk og kvensk språk og uttrykksmåter, og ha kjennskap til hva slags elementer det kvenske språket er oppbygd av
 • gode kunnskaper om skjønnlitterære beskrivelser om og av kvener
 • tilegnet seg et ordforråd relevant for diskusjon om sentrale temaer i kvensk kultur og samfunnsliv
 • grunnleggende kunnskaper om kulturforskningens metoder i analyse av minoritetskulturer
 • tilegnet seg kompetanse i å analysere enkle autentiske kvenske tekster

Ferdigheter

Du:

 • kan studere kvensk kultur og litteratur i en historisk-, samfunns- og minoritetskontekst
 • har tilegnet seg kommunikative ferdigheter i kvensk, både muntlig og skriftlig
 • kan lese enkle autentiske kvenske tekster
 • kan studere kvenenes kulturelle ytringer ved å ta i bruk relevante redskaper innenfor minoritetskulturforskningen
 • kan produsere tekster på kvensk
 • kan selvstendig finne og analysere kvenske kulturytringer
 • kan samtale omkring hverdagslige og sentrale temaer i kvensk kultur og samfunnsliv

Generell kompetanse

Du:

 • kan undervise i kvensk kultur i norsk skole
 • kan undervise kvensk språk på grunnleggende nivå i norsk skole
 • kan formidle kunnskap om tradisjonell og moderne kvensk kultur til andre, for eksempel i media, offentlig forvaltning og utdanning
 • kan jobbe for eksempel innen media, utdanning, offentlig forvaltning eller andre områder hvor det er behov for kunnskap i kvensk språk
 • kan gjøre selvstendige analyser av ulike kvenske former for kulturytringer ved bruk av god argumentasjonsteknikk og relevant kildelitteratur

Karrieremuligheter

Årsstudium i kvensk kan inngå i bachelor i kvensk og finsk eller tilsvarende studieprogram med valgfrie emner. Du kan også bruke faget i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og reklame m.m.

Alle utdanninger innen