Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

Studiet har som mål å gi studenten et bredt grunnlag for profesjonell kunstnerisk praksis. Studiets lokalisering i kombinasjon med et internasjonalt perspektiv på kunstfeltet, utgjør rammen for å skape stor bredde i undervisning, kunstnerisk forskning og forberedelse til å bli profesjonell kunstner. Studieprogrammet søker å virkeliggjøre UiTs strategiske målsettinger om vektlegging av samisk og nordlig kultur samt den rollen kunst og kultur spiller i utviklingen av samfunnet.

Studiet er bygd opp på følgende måte:


1. og 2. semester:

Studenten skal få en grunnleggende introduksjon til planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid. De blir også introdusert til praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium. En stor del av undervisningen vil være i form av workshops hvor de introduseres til ulike basisverktøy og verksteder. Studenten vil også bli introdusert til metoder for dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid, samt gruppekritikk.

3. og 4. semester:

Kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner er temaer dette året. Større fokus på individuelt arbeid og spesifikke verktøy den enkelte trenger i egen atelierpraksis. Studenten vil også bli introdusert for tekst og gruppekritikk som verktøy både i utdanning og i kunstnerisk praksis. Kunstnerisk refleksjon blir introdusert. 4. semester kan gjennomføres som internasjonal utveksling. Visning av eget arbeid utenfor institusjonen gjennomføres i løpet av 4. semester.

5. og 6. semester:

Fokus på individuelt arbeid i 5. semester og individuelt arbeid innenfor rammen av en gruppeutstilling i 6. semester. Studietur gjennomføres i 5. semester.

Undervisningsopplegg

Undervisning og arbeidsformer:

Kjernen i all undervisning er sentrert rundt den enkelte students atelierpraksis. Studenten skal, med faglig veiledning, planlegge og

gjennomføre eget arbeid. Arbeidet skal ved slutten av hvert semester dokumenteres i en portfolio. Innholdet i portfolio er spesifisert i fag-og emneplaner for hvert enkelt semester. Siste semester avsluttes med gruppeutstilling .

Undervisningsformatene er forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk og selvstendig kunstnerisk arbeid. Undervisningen skal gi studentene redskaper som gjør dem i stand til å gå fra å kunne presentere muntlig, samt dokumentere eget arbeid, til å kunne presentere, kontekstualisere og reflektere over eget og andres arbeid både muntlig og skriftlig.

Undervisning i kunsthistorie og –teori legges opp tematisk, løper gjennom hele studiet og er felles for alle kull. Aktuelle temaer belyses utfra kunstneriske praksiser historisk og samtidig og har til hensikt å gi studenten redskaper i arbeidet med kontekstualisering og refleksjon over eget og andres arbeid.

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

For opptak kreves: generell studiekompetanse eller realkompetanse og bestått opptaksprøve

Opptaksprøven er todelt og består av:

Del 1: Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet inneholdende:

 • Liste over innsendte arbeider
 • Dokumentasjon av 6-8 arbeider. Dette kan være tegninger, malerier, fotografier, video, gjenstander osv.

  • Det enkelte arbeid kan dokumenteres med inntil 5 bilder
  • For lengre videoer skal det vedlegges en kort synopsis eller trailer. Videoer eller lydfiler lagres online (egen hjemmeside, Vimeo,Youtube osv). Lenke til arbeidet legges ved i listen over innsendte arbeider. Du er selv ansvarlig for at nettadressen er riktig skrevet, at nettsiden fungerer og at videoen kan vises i en vanlig nettleser.
 • Kortfattet presentasjon av vedlagte arbeider (1 - 2 sider)

Listen, dokumentasjon og presentasjonen skal slås sammen og lagres som et PDF dokument før det lastes opp i Søknadsweb.

Del 2: Intervju

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

For studiet Kunst - bachelor regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Selvstendig praksis med billedkunst og utstillingsvirksomhet
 • Arbeid med kunst i institusjoner/ organisasjoner
 • Assistent for profesjonelle kunstnere
 • Skoler med relevante fag i forhold til utdanningen, som for eksempel kunst, design og håndverksfag, grafisk design, foto osv.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se UiT sin infoside om opptak

Studiet er adgangsregulert.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:


Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:

 • selvstendig planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget og andres kunstneriske arbeid
 • basisverktøy og verksteder
 • ulike medier og spesifikke verktøy
 • tekst og gruppekritikk som verktøy
 • kuratoriske praksiser
 • kunstens institusjoner

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • selvstendig planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid som selvstendig prosjekt og i samarbeid med andre
 • realisere sine kunstneriske intensjoner på et selvstendig nivå
 • beherske verktøy som er nødvendige i egen praksis
 • dokumentere eget arbeid
 • presentere, kontekstualisere og reflektere over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisere og reflektere over andres arbeid i f. eks gruppekritikk
 • identifisere ulike kuratoriske praksiser
 • orientere seg innenfor kunstens institusjoner

Generell kompetanse

Studenten skal ha god forståelse for:

 • planlegging og gjennomføring av eget arbeid både selvstendig og i samarbeid med andre
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisering og refleksjon over andres arbeid
 • kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner

Karrieremuligheter

Studiet er relevant for arbeid som profesjonell visuell kunstner og designer.

Utveksling

Det legges til rette for utveksling i fjerde semester.

UiT Norges arktiske universitet har avtaler med institusjoner i Norden og Europa gjennom KUNO, Nordplus og Erasmus+.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I SAMTIDSKUNST

Alle utdanninger innen