Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

31. januar 2024.

Om studiet

Ønsker du å jobbe med seksuell og reproduktiv kvinnehelse? Er du interessert i å jobbe helsefremmende og forebyggende med kvinner og familier gjennom svangerskap, fødsel og barseltid? Har du interesse for nordområder og urbefolkningsperspektiv? Da er jordmorutdanning ved UiT Norges arktiske universitet noe for deg. UiT utdanner jordmødre til yrkesutøvelse innen svangerskapsomsorg, fødsler, barselomsorg, prevensjonsveiledning med mye mer. Nord-Norge har en spredt bosetting og desentralisert svangerskap, fødsel og barselomsorg. Vanlige arbeidsplasser for jordmor er helsestasjon, fødestue, lokalsykehus, kvinneklinikk og i hjemmet (hjemmefødsel). Jordmor er et globalt yrke, og en essensiell yrkesgruppe for å sikre høy kvalitet i ivaretakelse av mødre og barn i alle land i verden.

Jordmorutdanningen er et heltidsstudie på 120 studiepoeng. Studiet har 10 obligatoriske emner, 5 av disse er klinisk rettede praksisstudier (60 studiepoeng). Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng. Studiet har ingen valgfrie emner. Alle emner må fullføres for å kvalifisere til autorisasjon som jordmor. Emner ses i sammenheng der påfølgende emner bygger videre på kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse fra foregående emner. Alle emner inkluderer obligatorisk aktivitet i form av oppmøtekrav, og flere emner har definerte arbeidskrav.

Det enkelte emne beskrives nærmere i emnekatalogen for UiT Norges arktiske universitet på uit.no.

Timeplanfestet aktivitet er hovedsakelig lokalisert til Campus Tromsø. Det kan eventuelt legges det opp til nettbasert undervisning eller undervisning ved andre campus/praksisplass dersom det er faglig hensiktsmessig. Undervisningen gjennomføres samlingsbasert over 1 til 5 uker. Praksisemner gjennomføres i helseforetak og kommuner i hele Nord-Norge. Kvinneklinikk, lokalsykehus og fødestuer representerer tre ulike nivå i den norske modellen for fødselsomsorg. Studenten skal fortrinnsvis gis tilgang til praksis på alle nivå, eller som et minimum gjennomføre praksisstudier på kvinneklinikk og lokalsykehus. I tillegg skal studenten ha praksis i svangerskaps- og barselomsorg i primærhelsetjenesten.

Undervisningsopplegg

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen bygger på forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap relevant for det jordmorfaglige felt. Studiet skal gi kunnskap om vitenskapelig teori og erfaring med bruk av vitenskapelig metode, og være egnet til å utvikle forståelse, refleksjon og modning. Nivå og omfang er tilpasset et 2-årig masterprogram. Det forventes at studentene tar ansvar for egen og medstudenters læring og faglige utvikling gjennom aktiv deltakelse i all undervisningsaktivitet.

Læringsaktiviteter veksler mellom forelesinger, seminar, simulering (sim), ferdighetstrening, e-læringskurs, medstudentlæring (peer-learning), veiledning individuelt og i gruppe, veiledet klinisk praksis og selvstendig arbeid med masteroppgave. En betydelig del av studiet er selvstudier der studenten aktivt søker etter, og kritisk vurderer kunnskap, leser, skriver, øver på praktiske ferdigheter og fordyper seg i faget på eget initiativ.

Forelesninger introduserer sentrale tema, og danner grunnlag for videre fordypning i seminar, simulering-/ferdighetstrening, praksisstudier og/eller selvstudier. Seminar gjennomføres gruppebasert eller i samlet klasse. Undervisningen er studentaktiv og kan ha stor variasjon i gjennomføring. Simulering og ferdighetstrening inkluderer alt fra enklere øvelse på håndgrep og handverk i jordmorfag til casebasert simuleringstrening. Det gjennomføres SIM-uker i første, andre og fjerde semester. Utover dette vil enkeltdager være satt av til ferdighetstrening. Noen studenter vil ha mulighet til å delta på avdelingens øvingsaktivitet som del av praksisstudier.

Reflekterende team er en langsgående gruppeveiledningsform og læringsmetode som har hentet ide og inspirasjon fra filosofisk praksis. Læringsformen er knyttet til dannelse, profesjonsidentitet og forståelse for kompleksitet i jordmorfaget. Refleksjon, dialog og peer-veiledning står i fokus. Metoden har til hensikt å stimulere studentens evne til muntlig formulering, å lytte, tilstedeværelse, refleksjon, strukturert samtale og tilbakemelding, samt kritisk vurdering av egne og andres praksiserfaringer.

I praksisstudiene skal studenten ha en aktiv rolle der de utfører fagets metoder og handverk, og deltar i kommunikasjon, relasjonsbygging og samhandling med bruker og fagmiljø. Studenten vil være under kontinuerlig veiledning, hovedsakelig fra en jordmor. Det er knyttet aktivitetskrav til praksisstudier

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid på 30 studiepoeng. Masterprosjektene tildeles veileder, i tillegg gis det gruppebasert veiledning i seminarer.

Vurdering

Underveisvurderinger (arbeidskrav og midtvurdering) sikrer at studentene er i en aktiv læringsprosess. Arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges / praksisstudier kan gis bestått. Arbeidskrav vurderes til godkjent / ikke godkjent. For å oppnå godkjent må kandidaten vise tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til arbeidskravets læringsutbytte, kunne gjøre rede for sentrale faglige og/eller etiske fordringer samt vise evne til refleksjon og forståelse for fagfeltet og dets ansvarsområde. Ved ikke godkjent arbeidskrav gis studenten 1 nytt forsøk på å oppnå godkjent.

Eksamen/sluttvurdering dokumenterer i hvilken grad studenten har nådd emnets læringsutbytter. Teoriemner avsluttes med eksamen. Eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen, skoleeksamen og masteroppgave. Ved vurdering av eksamen benyttes enten vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått eller karakterskala A til E for bestått og F for ikke bestått. Praksisemner sluttvurderes til bestått/ikke bestått. For vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått er bestått å forstå som at kandidaten må vise tilstrekkelige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i forhold til emnets læringsutbytte, kunne gjøre rede for / utøve faget i henhold til sentrale faglige og etiske fordringer og vise evne til refleksjon og forståelse for fagfeltet og dets ansvarsområde.

Eksamen og vurdering (inkludert betegnelse og generell kvalitativ beskrivelse i gradert skala A-F) er regulert i Forskrift om studier og eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Psykososialt læringsmiljø

Jordmorfaget er fylt av fantastiske og unike øyeblikk. Det er også et fag som kan være en emosjonell berg- og dalbane. Tvil og tro på seg selv, på yrkesvalget, på kunnskaper, ferdigheter og kompetanse er en normal prosess de fleste går igjennom i løpet av studiet, og som utøvende jordmor. Samhold og et godt psykososialt lærings- og arbeidsmiljø er et viktig fundament for robust og bærekraftig jordmorvirksomhet (resilience). Fagfellesskap, arbeidsglede, anerkjennelse av hverandre sin kunnskap og ferdigheter, støtte og veiledning er viktige element

Jordmorutdanningen legger til rette for at klassen kan etablere et godt og inkluderende studiemiljø gjennom ulike tiltak. Obligatorisk oppmøte på timeplanfestet undervisning gir muligheter til å bli godt kjent gjennom organisert og uformell samhandling studentene imellom og mellom studenter og fagmiljø. Flere arbeidskrav gjennomføres i gruppe noe som sikrer et minimum av samhandling for alle studentene. Formalisert medstudentstøtte i praksisstudier er et tiltak der studentene har ansvar for å ta kontakt med medstudent og tilby en støttende prat. Reflekterende team er langsgående gruppeaktivitet som gjennomføres fysisk på Campus og/eller digitalt i praksisstudier.

Opptakskrav

Se under

Opptaksinformasjon

Opptak til masterutdanninger ved UiT er regulert av forskrift om opptak til UiT §§ 12.-16.

For å kvalifisere til Master i jordmorfag må du dokumentere:

 1. Bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende*, med gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre
 2. Norsk autorisasjon som sykepleier
 3. Norsk og engelsk språkkrav for masterprogram.

* med bachelorgrad eller tilsvarende menes

 • 3-årig grunnutdanning i sykepleie av minimum 180 studiepoengs / 60 vekttalls omfang, eller
 • 3-årig grunnutdanning i sykepleie av minimum 90 studiepoengs / 30 vekttalls omfang, i kombinasjon med 90 studiepoeng / 30 vekttall relevant etter-/videreutdanning avlagt på universitets- eller høyskolenivå

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres etter vektet gjennomsnittskarakter med én desimal. Ved karakterlikhet prioriteres det underrepresenterte kjønn, deretter benyttes loddtrekning.

Kvoter

Inntil 80 % av studieplassene er reservert for søkere bosatt i Nord-Norge. For å konkurrere i kvoten må du dokumentere at du på søkertidspunktet har bodd i Nord-Norge de siste 12 månedene, og at du fortsatt bor i landsdelen. Bosted det siste året dokumenteres med bostedsattest, og eventuelt adressehistorikk fra skatteetaten. Attesten må være utstedt i søknadsåret.

Innen kvoten for søkere bosatt i Nord-Norge, er inntil 10 % av studieplassene reservert for samiske søkere. For å konkurrere i den samiske kvoten må du dokumentere ett av følgende:

 • Samisk som første- eller andrespråk i videregående opplæring
 • Vitnemål fra grunnskole som viser samisk som første- eller andrespråk
 • Bestått 60 studiepoeng eller semesteremne i samisk som morsmål fra universitet eller høgskole.

Viktig angående søknadsfrist og tilbud

Søknadsfrist er 15.april. Tilbud om studieplass sendes ut første uken i juli. Det vil da være 5-6 uker til studiestart. Supplering fra venteliste vil bli gjort frem til første uke etter studiestart dersom vi har ledige plasser. Dersom du er i jobb som fast ansatt anbefaler vi at du informerer leder om at du har søkt på master i jordmorfag, og at du får en avtale/avklaring med arbeidsgiver slik at oppsigelsesfrist ikke er til hinder for oppstart på studiet dersom du får tilbud om plass.

Poenggrenser høst 2023:

Nordnorsk kvote: 2,9

Ordinær kvote: 3,5

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om jordmorprofesjonens grunnlagstenking, fag og ansvarsområde herunder inngående kunnskap om jordmorfaglig ledelse, aktuelle lover, forskrifter og politiske og faglige føringer innen tjenesteområdet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i jordmorprofesjonens yrkesetikk, historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har avansert kunnskap om seksuell og reproduktiv helse, uhelse og rettigheter relevant for jordmorfaget herunder hvordan familiedannelse kan forstås som en biologisk og psykologisk prosess, sosial begivenhet og kulturell og eksistensiell hendelse
 • har spesialisert kunnskap i medisinske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske tema relevant for det jordmorfaglige ansvarsområdet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i vitenskapsteori, forskningsmetoder, forskningsetikk og kvalitets- og forbedringsmetodikk relevant for jordmorfaget.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende jordmors profesjonskompetanse i likeverdig samhandling intraprofesjonelt, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivå
 • kan arbeide selvstendig og kunnskapsbasert innen det jordmorfaglige ansvarsområdet, samt tilkalle/henvise til lege/andre profesjoner når dette er nødvendig
 • kan bruke relevante metoder for forskning, fagutvikling og systematisk kvalitetsforbedring
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan kommunisere jordmorfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner samt formidle omfattende selvstendig arbeid til spesialister og til allmennheten.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • behersker jordmorfagets uttrykksformer, kan analysere faglige problemstillinger og gjennomføre avanserte jordmorfaglige arbeidsoppgaver i tråd med etiske prinsipper, menneskerettighetskonvensjonen, lovverk, forskrifter og faglige retningslinjer
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å fremme helse på individ-, gruppe-, system- og samfunnsnivå
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å arbeide kultursensitivt i møte med urbefolkning, migranter og andre minoriteter
 • kan bidra i innovasjonsprosesser og aktivt delta i ledelse, nytenking og utvikling av det jordmorfaglige feltet
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til livslang læring og selvivaretakelse, samt bidra til medarbeiderskap og et godt arbeidsmiljø.

Karrieremuligheter

Jordmorutdanningen kvalifiserer for arbeid innen klinisk virksomhet i kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjenesten og privat praksis (hjemmefødsel), forskning, utdanning, ledelse og forvaltning.

Kandidaten kan arbeide selvstendig og på eget ansvar innen hele det jordmorfaglige ansvarsområdet etter endt utdanning. Hovedmålgruppen er gravide og fødende, barselkvinner, deres partner og ufødte/nyfødte barn. I tillegg gir utdanningen kompetanse innen seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter, og mangfold. Utdanningen skal bidra til at kandidaten har kompetanse om samers status som urfolk i Norge og ivaretar deres rettigheter i møtet med jordmødre i helsetjenesten. Videre skal utdanningen sørge for at kandidaten kan arbeide helsefremmende, forebyggende og behandlingsrettet på individ-, gruppe-, system- og samfunnsnivå, samt bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med globale, demografiske, sosiale, miljømessige og teknologiske endringer.

Oppnådd grad er mastergrad i henhold til forskrift om krav til mastergrad § 3.

Masterutdanningen tilfredsstiller kravene i forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning, og kvalifiserer til norsk autorisasjon som jordmor, inkludert rekvisisjonsrett for hormonell prevensjon. Utdanningen tilfredsstiller kravene i direktiv 2005/36/EF om godkjenninger av yrkeskvalifikasjoner, med senere endringer herunder direktiv 2013/55/EU. Det gir rett til yrkesutøvelse som jordmor i EU-land.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak til PhD programmer.

Utdanningen er praksisnær, forskningsbasert og den vektlegger samfunnets krav om kunnskapsbaserte og likeverdige helsetjenester for alle.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I JORDMORFAG