Historie - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Historie finst over alt rundt deg. I fortida ligg kunnskap om notida og dersom ein forstår fortida, kan ein også forstå notida. Historie er vitskapen om endring. Endring kan skje i løpet av berre nokre dagar, medan noko er uforanderleg gjennom fleire hundre år. Kva skapar endring? Kva rolle har enkeltmennesket, samfunnet og strukturane for historia? Frå historia til lokalsamfunn i Nord-Noreg til store europeiske verdsimperium, revolusjonar og reformasjon, enkeltskjebnar og store forteljingar - dette får du eit innblikk i gjennom studiet.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2018

Studiepoeng

180

Kostnader

0

Semester

6

Om studiet

Ofte treng ein langtidsperspektiv for å forstå raske endringar i eiga samtid så vel som langsame endringar som har skapt det mangfaldet av samfunnsformer vi er omgitt av. Historie tar opp erfaringane frå tidlegare generasjonar, erfaringar som er fascinerande i seg sjølve, men som også aukar forståinga vår for mangfaldet i vår eiga tid.

Studiet i historie gir ei innføring i faget frå mellomalderen til i dag med vekt på norsk og europeisk historie med ulike fordjupingar. Frå historia til lokalsamfunn i Nord-Noreg til store verdsimperium, revolusjonar og reformasjon, enkeltskjebnar og store forteljingar, får du eit innblikk i korleis historia har blitt framstilt og kva metodar ein bruker for å finne ut av og tolke fortida. Du lærer deg å sjå samanhengar og reflektere over menneska sine handlingar i samfunnet, om det er for eit avgrensa tidsrom på nokre dagar, eller ein periode på fleire hundre år.

Historiefaget krev at du er eller blir både ein kritisk lesar og ein god forfattar. Allereie første studieår får du innføring i prinsipp for kjeldekritikk, metodar i historieforsking samt historieforskinga si eiga historie. Gjennom heile studiet blir du trena i å lese både andre sine framstillingar av historie og historiske kjelder og får sjølv prøvd ut skriveferdigheitene gjennom semesteroppgåver og heimeeksamenar. Mange eldre kjelder er skrivne med gotisk handskrift. Dette er ei handskrift vi ikkje brukar i dag, og som kan vere vanskeleg å lese og forstå. Siste semester på studiet frå du grunnleggande opplæring i å lese og forstå gotisk handskrift, noko som gjer det mogleg for deg å nå inn til tankane og problema til menneska på 1500-talet og fram til 1800-talet.

Ved UiT får du på andre og tredje studieår moglegheit til å fordjupe deg i mellom anna mellomalderhistorie, tidleg nytid (1500/1600-talet), 1800- og 1900-talets historie og russisk historie for å nemne nokon. Siste semester kan du velje å fordjupe deg i eit sjølvvalt tema og skrive bacheloroppgåve der du får testa ut dine ferdigheiter i tolking, kjeldekritikk, refleksjon og historieframstilling.

Valemne:

Gjennom valemna kan du skreddarsy breidda og djupna i studiet ditt. I løpet av studie skal du ha minimum historieemne tilsvarande 90 studiepoeng, av desse er det ein obligatorisk del på 40 studiepoeng. Resten av dei 50 studiepoenga i historieemne vel du sjølv. Kva for valemne du tek, er avhengig av dine interesser, og du bør velje utifrå dine eigne planar for vidare studium eller arbeid. I tillegg til valemne på historie, har du moglegheit til å velje frie valemne på til saman 70 studiepoeng frå andre fagområde, som f.eks. arkeologi, sosialantropologi, kunsthistorie, sosiologi, statsvitskap, religionsvitskap eller språk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskapskrav for realkompetanse: 

  • norsk
  • engelsk
  • samfunnsfag
  • 5-årig relevant yrkeserfaring.

Søknadsfristen er 1. mars for søkarar med realkompetanse og 15. april for søkarar med generell studiekompetanse.

Karrieremuligheter

Historikarar finn vi innanfor mange forskjellige bransjar, deriblant forsking og undervisning på alle nivå, kulturlivet, media og forlag, reiseliv, private organisasjonar og offentleg forvaltning. Mange historikarar jobbar på museum eller i arkiv, med formidling av historie til eit breiare publikum. Som gode skribentar finn ein ei rekke historikarar i media og forlag, som forfattarar/ frilans skribentar, samt i offentleg og privat administrasjon.

For mange er ei karriere i skulen, med formidling av historie til barn og unge, riktig karriereveg. Med ein mastergrad i eit skulefag og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) får du undervisningskompetanse i historie på ungdoms- og videregående skole.

Dersom du ønskjer å jobbe som bibliotekar, kan du bygge på med årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap.

Alt etter kva kombinasjon av fag du har i studiet ditt, kan du rette deg inn mot ulike bransjar. Det viktigaste å hugse på er at basiskompetansen historie gir, kan ligge i botn på nesten kva yrke som helst, og opnar opp for mange moglegheiter i karriereløpet ditt!

Les meir om arbeidsmoglegheitene i våre karriereintervju.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I HISTORIE

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

186481