Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

Har du lyst til å jobbe med forskning og fagutvikling i helse- og omsorgssektoren? Da har du funnet riktig studium. Studiet er et deltidsstudium som gjennomføres over tre år. Det er opptak hvert tredje år, så ikke la denne sjansen gå fra deg. Studiet retter seg mot ergoterapeuter, fysioterapeuter, radiografer, sykepleiere, vernepleiere og tannpleiere som ønsker å bli høyt kvalifisert til å initiere og drive kvalitets-, endrings- og utviklingsarbeid i helsesektoren. Etter endt utdanning er du kvalifisert for å jobbe med fagutvikling, prosjektledelse og -arbeid, forskning og undervisning og for PhD-studier.

I løpet av studiet utvikler du dine analytiske evner. Du vil utvikle kompetanse til å håndtere komplekse prosesser der brukere inngår som sentrale samarbeidspartnere. Omstilling, nytenkning og tverrfaglig samhandling er sentralt. Gjennom studiet vil du utvikle avansert kompetanse i fagutviklings- og endringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Du vil gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter og få anledning til å inngå i forskningsgrupper.

Undervisningsopplegg

Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium som gjennomføres over tre år.

Forventet arbeidsmengde er gjennomsnittlig 25 timer i uken.

Studiet er basert på studentaktive læringsformer som veksler mellom forelesninger, seminar, prosjektarbeid, individuell og gruppe- veiledning, skriveprosesser og litteraturstudier. Studiet legger til rette for nettbaserte undervisningsformer. Det legges vekt på praksisnære læringsaktiviteter.

Undervisningen bygger på relevant forskning, samt faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Som student føres du inn i forsknings- og utviklingsarbeid gjennom samarbeid mellom forskningsgrupper og studieprogram.

Skriftlige og muntlige evalueringer er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen.

Opptakskrav

Bachelorgrad i ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sykepleie, tannpleie eller vernepleie

Opptaksinformasjon

Søkere må dokumentere bachelor eller tilsvarende grad med fordypning i sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi eller tannpleie.

Poenggrenser ved tidligere opptak:
2022: 1,7

2019: 2,5

Vi viser for øvrig til forskrift om opptak til studier ved UiT § og 13 som gjelder opptak og rangering av søkere.

Læringsutbytte

Gjennom studiet skal du utvikle dine kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse innenfor følgende områder:

  • Betingelser for helse og prosesser som fremmer mulighet for aktivitet og deltakelse for pasienter, brukere og pårørende
  • Kompleksitet i helse- og omsorgstjenesten og helsepolitiske endringer
  • Behandlende, rehabiliterende/habiliterende og helsefremmende prosesser og brukerforløp
  • Hvordan forskning kan bidra til å løse faglige problemstillinger
  • Anvende avansert kunnskap for å fremme pasientsikkerhet, kvalitetssikring og kontinuerlige forbedringsprosesser
  • Sikre og utvikle brukermedvirkning
  • Initiere og drive tverrfaglig samarbeid
  • Gjennomføre etisk forsvarlig prosjekt- og prosessarbeid, fagutvikling og nyskaping
  • Kritisk vurdere og anvende litteratur
  • Planlegge og gjennomføre etisk forsvarlig avgrenset forskningsprosjekt under veiledning

Karrieremuligheter

Etter gjennomført studium er du kvalifisert for faglig ledelse, fagutviklingsstillinger, prosjektledelse og prosjektarbeid, forsknings- og undervisningsstillinger i universitet og høgskoler, samt videre PhD-studier.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I HELSEFAGLIG UTVIKLINGSARBEID

Alle utdanninger innen