Fakta

Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 186521

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

Bli fremtidens lærer - Norges viktigste yrke! Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Norsk skole trenger dyktige og inspirerende lærere. Grunnlaget for all læring skjer de første skoleårene. Som grunnskolelærer for 1.- 7. trinn blir du spesialist i begynneropplæring i lesing, skriving og regning, og du blir en god rollemodell og motivator for de yngste elevene. Vi utdanner profesjonelle, trygge lærere orientert mot et moderne samfunn. Som student hos oss får du erfaring med utviklingsarbeid i praksis fra første studieår og kunnskap om nyskapende undervisning som fremmer læring. Vil du være med? Studiet i Midt-Troms er kun planlagt gjennomført en gang. Det betyr at ved eventuelle forsinkelser i studiet må man belage seg på å gjennomføre det ved en av våre andre campus, enten i Tromsø eller Alta.

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT:

  • Høy kvalitet og faglig tyngde
  • Fire undervisningsfag og drama som en integrert del av undervisningen
  • Fokus på begynneropplæring og bruk av teknologi for læring
  • Du får være med på å utvikle studentaktive læringsformer i et fleksibelt studium

Utdanningen er et fulltidsstudium som er organisert med fysiske samlinger og digital undervisning mellom samlingene. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har arbeidet med teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Lærerutdanning 1.-7. trinn ved UiT er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barneskolen. Med en mastergrad fra UiT lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise.

Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet. Du vil ha praksis fire til seks uker hvert studieår. Praksis vil foregå i regionen. Siden studiet har praksis allerede første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen. Du får solid utdanning i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer og ekspert i begynneropplæring!

Fagvalg

Pedagogikk og elevkunnskap, norsk og matematikk er obligatoriske fag i utdanningen de to første studieårene. Alle skal også ha praksis og FoU-emner (forskning- og utviklingsemner) som binder fagene og praksis sammen.

Du skal ha fire undervisningsfag, så i tillegg til norsk og matematikk får du allerede første studieår også naturfag som fag 3.

I tredje studieår velger du mellom fordypning i enten norsk eller matematikk, og du vil også få et fjerde fag. På Finnsnes vil det bli tilbud om engelsk som fag 4, eventuelt kan du velge å ta et annet fag ved ett av våre andre campus.

Masterfordypningen i vårsemesteret fjerde studieår er i begynneropplæring med fokus på overgangen barnehage - skole og skolens 1. til 4. trinn. Masteremnene har en tverrfaglig innretning som inkluderer emner fra de andre undervisningsfagene som inngår i utdanninga, og praktisk-estetiske fag som kroppsøving, musikk og drama.

Masteroppgaven femte studieår skal knyttes til begynneropplæring i norsk eller matematikk. Med begynneropplæring som masterfag blir du ekspert i begynneropplæring i lesing, skriving og regning og i undervisning på 1. til 4. trinn. Om man heller ønsker masterfordypning i norskdidaktikk eller matematikkdidaktikk, kan man følge undervisning samlingsbasert i Alta eller campusbasert i Tromsø.

Kvalitet i utdanningen

GLU 1-7 fleks har oppstart på Finnsnes høst 2023, og utdanningen er tilpasset regionens behov. Gjennomføringen av praksis vil være i samarbeid med kommunene i regionen. Prosjektet "Studentaktiv læring i fleksible studier" er knyttet til utdanningen. Målet med prosjektet er å utvikle en modell for studentaktive læringsformer i fleksible studier, og vi vil utvikle og prøve ut læringsaktiviteter og teknologisk støtte sammen med studentene. Prosjektet har fått midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Undervisningsopplegg

Studiet har fem læringsarenaer: fysiske samlinger, digital undervisning, arbeidsgrupper, individuelt arbeid og praksis. De fysiske samlingene foregår på campus på Finnsnes. I tillegg er det hver uke to halve dager med nettundervisning, og det blir lagt vekt på å utvikle kompetanse i bruk av digitale verktøy og arbeidsmåter. Undervisningen i grunnskolelærerutdanningen er obligatorisk.

Undervisningen er basert på prinsipper fra omvendt undervisning. Det vil si at studentene jobber i grupper eller individuelt mellom samlingene med å tilegne seg fagstoff slik at man kan delta aktivt i undervisningsaktivitetene og bidra i læringsfellesskapet på samlingene

Studiet vektlegger studentaktive arbeidsformer, og studentene vil bli involvert i å planlegge og utvikle undervisningen og aktiviteter. I tillegg skal studentene få erfaring med arbeidsformer som benyttes i grunnskolen, inkludert musikk og drama

Opptakskrav

Se nedenfor

Opptaksinformasjon

For å kvalifisere for opptak til grunnskolelærerutdanning må du dokumentere følgende :

  • Minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4,0 i fellesfaget matematikk (224 timer), ELLER
  • Mimimum 40 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag, er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Studiet er adgangsbegrenset med 30 studieplasser.

Læringsutbytte

Som utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag. Du har fått solid kunnskap om begynneropplæring, om hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og om å være en god motivator.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev. Du kan benytte digitale verktøy i undervisningen, og gjennom systematisk utviklingsarbeid i praksis er du godt forberedt på å møte en skole i utvikling.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre.

Karrieremuligheter

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 1.-7. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Utveksling

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i grunnskolelærerutdanning tilrettelegger for utveksling (3 til 6 måneder) i vårsemesteret fjerde studieår (8. semester).

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

Søknadsfrist og informasjon

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter med mer finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde

Alle utdanninger innen