Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Studiet er under revisjon. Eventuelle endringer og studieplan vil være på plass før søknadsfristen går ut. Havet er fremtiden! De marine næringene er i sterk vekst, og kan i løpet av få år bli Norges viktigste. Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige, innovative og entusiastiske studenter som i fremtiden skal skape, utvikle og markedsføre nye produkter fra det marine miljøet. Tidligere studenter hos oss jobber i dag innenfor alle områder av fiskeri- og havbruksnæringen, fra ledelse, produksjon, salg, markedsføring, produktutvikling og forskning, til offentlig forvaltning og finans. Spennvidden er stor og mulighetene mange for de som velger dette studiet.

Masterprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap tar sikte på å gi studentene en mest mulig fullstendig og tverrfaglig forståelse av fiskeri- og havbruksnæringa, av dens muligheter og utfordringer. Masterstudiet skal gi kunnskap om vitenskapelige teorier og erfaring i bruk av vitenskapelige metoder, samt bidra til at studenten utvikler forståelse, refleksjon og modning.

Masteroppgave
Det tilbys 60 (i noen tilfeller 30) studiepoengs masteroppgave. Valg av masteroppgave vil være i samråd med studentens interesser og fagmiljøenes forskningsprofil/spesialkompetanse. Det er fordelaktig at studenten så tidlig som mulig under masterstudiet kontakter det fagmiljøet, eventuelt potensiell veileder, der han eller hun ønsker å gjennomføre masteroppgaven det siste året. Dette blant annet for at studenten kan få råd om valgemner og raskt bli en integrert del av forskningsgruppa. Denne kontakten kan allerede etableres på slutten av det siste semesteret i bachelorstudiet. Som hovedregel skrives mastergradsoppgaven alene, men det åpnes også for at inntil to studenter kan skrive oppgaven sammen.

Studiet er på 120 studiepoeng fordelt på 4 semestre, og retter seg mot kandidater som har fullført en relevant bachelorgrad og som ønsker en fordypning for en fremtidig yrkeskarriere innen marin verdiskapning, ressursutnytting, forvaltning og/eller forskning.

Undervisningsopplegg

Studieprogrammet har varierte undervisningsformer. Detaljer om det enkelte emnes undervisningsform står beskrevet i emnebeskrivelsen på nett. Valg av emner og valg av tema på masteroppgaven skal skje i samråd med faglærere, studieprogramleder og studiekonsulenter.

Hvilket karaktersystem som benyttes for de ulike emnene i studieprogrammet fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Obligatoriske sikkerhetskurs må i løpet av det første semesteret på masteren gjennomføres av alle masterstudenter som skal jobbe på lab, felt og tokt. Kurset er delt opp i flere moduler, der de fleste delene tas på nett. Førstehjelpsdelen krever oppmøte. Det er ingen studiepoeng for sikkerhetskurset.

Omfanget av masteroppgaven er vanligvis 60 studiepoeng, men 30 studiepoengs masteroppgave kan være en mulighet. Masteroppgaven kan valgfritt skrives på norsk eller på engelsk. Tema og innretning på masteroppgaven skal bestemmes i samråd med veileder og følgelig vil mulige valg av tema for masteroppgaven også påvirkes av veiledningskapasitet.  

Masteroppgaven skrives som hovedregel individuelt, men det åpnes også for at inntil to studenter kan skrive oppgaven sammen.

Avsluttende mastergradseksamen innledes med at kandidaten holder en presentasjon av masteroppgaven for eksamenskommisjonen og eventuelt andre interesserte. Deretter eksamineres kandidaten muntlig. Masteroppgaven evalueres med karakteren A til E for bestått, og F for ikke bestått.

Opptakskrav

Se under

Opptaksinformasjon

Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, eller en bachelorgrad med fiskeri- og/ havbruksfaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag. Snittkarakter C eller bedre.

Masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap er adgangsregulert med 40 studieplasser.

Kvalifiserte søkere til masterstudiet rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt. Dersom søkeren har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegningen som gir høyest rangering benyttes. Les med om rangering her.

Etter fullført mastergrad har kandidaten rett til å kalle seg fiskerikandidat - en kjent tittel innen norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor fiskeri og havbruksvitenskap om bærekraftig utnyttelse av akvatiske ressurser og sjømatproduksjon, og spesialisert kunnskap innen sitt fordypningsfelt.
 • har inngående kunnskap om fiskeri- og havbruksvitenskapens teori og metoder.
 • har inngående kunnskap om fag- og forskningsetiske problemstillinger.
 • har avansert kunnskap om faglige problemstillinger knyttet til fiskeri- og havbruksnæringens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. 

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. 
 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. 
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen sitt fordypningsfelt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. 
 • behersker ulike formidlingsteknikker og kan anvende flere kommunikasjonskanaler for faglig og allmennrettet formidling.

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan definere, analysere og besvare fiskeri- og havbruks-vitenskapelige problemstillinger.  
 • kan ta stilling til relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger. 
 • kan kritisk drøfte teorier, metoder og fortolkninger innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap.  
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. 
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fiskeri- og havbruksvitenskapens uttrykksformer.
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister, næringsaktører og til allmennheten.
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.  

Karrieremuligheter

Valg av emnekombinasjon, i tillegg til den selvvalgte masteroppgaven gjør hver students utdannelse spesiell, og følgelig attraktiv på arbeidsmarkedet. Siden dette studietilbudet kom i 1972, har mer enn 700 fiskerikandidater blitt uteksaminert. Fiskerikandidater er i dag spredt over hele verden og innehar et bredt spekter av yrker innen blant annet produksjon, salg, markedsføring, produktutvikling og forskning.

Utveksling

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i andre semester. Et utenlandsopphold kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse - og minner for livet!

De siste årene har studenter på master i fiskeri- og havbruksvitenskap vært på utveksling til blant annet New Foundland (Canada), Wageningen (Nederland) og Algarve (Portugal). Det finnes mange type avtaler ved UiT, noen gjelder spesifikke program, mens andre er generelle avtaler som gjelder for hele UiT. Ta kontakt med studieveileder på programmet for status på aktive og operative avtaler før du søker om utveksling. De fleste avtalene vil kreve noe egeninnsats fra studenten før alt er på plass.

Kvalifikasjon/tittel

MASTER I FISKERI- OG HAVBRUKSVITENSKAP/FISKERIKANDIDAT

Alle utdanninger innen