Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Pris:

0

Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 42.00 (primær)
 • 48.00 (ordinær)
Studieplasser: 60
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 186331

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige, innovative og entusiastiske studenter som kan, og vil, være med å utvikle fremtidens marine næring! Studenter som går ut fra Norges fiskerihøgskole har solid bransjekunnskap og en svært etterspurt flerfaglig kompetanse. Bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap er en tverrfaglig og næringsrettet utdanning som gir gode muligheter for karrierer i en spennende og innovativ næring, både nasjonalt og internasjonalt.

Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng fordelt på 6 semestre, og normert studieprogresjon er 30 studiepoeng per semester. Studieprogrammet er variert, tverrfaglig og inneholder både biologiske, samfunnsvitenskapelige, økonomiske og teknologiske emner. Det benyttes ulike undervisningsformer som forelesninger, seminarer, kollokvier, spill, tokt, felt, laboratoriearbeid og praksis i fiskeri- og havbruksnæringen. Programmet har fokus på studentaktiv læring, og det forventes at studentene bruker ca. 40 timer per uke – inkludert selvstudium – for å nå læringsmålene for studiet. Realfag er en vesentlig del av utdanningen, og det er derfor en fordel med gode matematikk- og kjemikunnskaper fra videregående skole.

Undervisningsopplegg

I emnene som inngår i studieprogrammet benyttes ulike undervisningsformer som forelesninger, seminarer, kollokvier, spill, tokt, felt, laboratoriearbeid og praksis i fiskeri- og havbruksnæringen. Emnene vil gripe inn i hverandre faglig og undervisningsmessig, og har fokus på studentaktiv læring. Mye av undervisningen skjer i universitetets laboratorier. Detaljene i undervisningsopplegget og faglig innhold for hvert semester, beskrives under menyen "Oppbygging av studiet".

I studieprogrammet inngår emner og arbeidskrav som benytter den graderte karakterskalaen med seks trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått. Se respektive emnebeskrivelser for eksamensform og karaktersystem. Noen av emnene kan ha obligatoriske arbeidskrav som må være bestått før man kan framstille seg til eksamen. Det kan være essay, rapport, muntlig presentasjon og/eller oppmøtekrav.

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Poenggrenser for hovedopptaket 2023:

Ordinær kvote: 48

Førstegangsvitnemålskvote: 42

Krav til realkompetanse

For å få opptak må søkeren ha de nødvendige faglige forutsetningene for å fullføre studiet uten generell studiekompetanse.
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum fem år omregnet til heltid. Inntil to av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid eller politiske verv)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

Følgende regnes som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen fiskeri- og/eller havbruksnæringen, eller arbeid relatert til marine næringer
 • Arbeid innen næringsmiddelindustri vil også bli vurdert som relevant realkompetanse
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen du søker opptak til, for eksempel naturbruk - blå linje, studiespesialisering, økonomisk-administrative fag, tekniske fag og næringsmiddelfag

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.
For nærmere informasjon om krav til realkompetanse se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Læringsutbytte

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred, tverrfaglig kunnskap innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag om bærekraftig utnyttelse av akvatiske ressurser og økologiske og samfunnsmessige konsekvenser, samt hvordan de ulike leddene i sjømatnæringens verdikjede påvirker hverandre
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap
 • kan oppdatere seg og tilegne seg ny kunnskap innenfor fiskeri- og havbruksvitenskap
 • har kunnskap om fiskeri- og havbruksnæringens historie, tradisjoner, egenart, bærekraft og betydning for samfunn og miljø


Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende relevante teorier, metoder og teknikker innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger i fiskeri- og havbruksnæringen
 • kan reflektere over og evaluere egen faglig prestasjon og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere, henvise til og bruke informasjon og fagstoff innen biologi, teknologi, økonomi og samfunnsfag og framstille dette slik at det belyser tverrfaglige problemstillinger innen fiskeri- og havbruksnæringen
 • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre


Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i relevante problemstillinger og utfordringer i norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring, herunder forståelse for bærekraft og miljø
 • kan planlegge og utføre arbeidsoppgaver på flere nivåer i fiskeri- og havbruksnæringen i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan gjennom ulike uttrykksformer formidle fiskeri- og havbruksvitenskaplig kunnskap
 • kan utveksle faglig begrunnede synspunkter og erfaringer innenfor flere ulike fagområder relevant for fiskeri- og havbruksnæringen og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til fiskeri- og havbruksnæringens utfordringer og muligheter for nyskaping og innovasjon

Karrieremuligheter

Et av hovedformålene med studiet er å gi kandidatene en bred utdanning med sikte på jobb i norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Uteksaminerte kandidater jobber fiskeri- og havbruksrelatert med produksjon, salg, ressursforvaltning, markedsføring, administrasjon, produktutvikling og forskning, men også innenfor et vidt spekter av virksomheter utenfor de tradisjonelle næringene. Mulighetene for en relevant jobb, med gode utviklingsmuligheter, øker ved å bygge på bachelorgraden med en toårig mastergrad. Etter endt mastergrad får du tittelen fiskerikandidat.

Utveksling

For studentene på programmet vil det være muligheter for utenlandsopphold i sjette semester. Studenter som skal på utenlandsopphold må ha gjennomført og bestått eksamener i emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng. Studentutveksling kan gi deg faglige, språklige og kulturelle opplevelser som gir deg verdifull tilleggskompetanse – og minner for livet!

Det finnes mange ulike avtaler ved UiT. Noen gjelder spesifikke program, mens andre er generelle avtaler som gjelder for hele UiT. Ta kontakt med studieveileder på programmet for status på aktive og operative avtaler før du søker om utveksling. De fleste avtalene vil kreve noe egeninnsats fra studenten før alt er på plass.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I FISKERI- OG HAVBRUKSVITENSKAP

Alle utdanninger innen