Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Norsk fiskeri- og havbruksnæring trenger dyktige, innovative og entusiastiske studenter som kan være med på å utvikle og realisere fremtidens marine næring. Marine ressurser og utviklingen av marin sektor (fiskeri, havbruk og bioteknologi) er tillagt en nøkkelrolle i utviklingen av samfunns- og næringsliv i Norge. Bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap er et tverrfaglig og næringsrettet utdanningsprogram. Uteksaminerte kandidater fra Norges fiskerihøgskole (NFH) har førstehånds bransjekunnskap om marin næringssektor og en svært etterspurt flerfaglig kompetanse. Studieprogrammet gir et fantastisk utgangspunkt for karrierer på mange nivåer i en spennende og innovativ næring - nasjonalt og internasjonalt. Velkommen skal du være.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Kostnader

0

Semester

6

Om studiet

Studiet omfatter totalt 180 studiepoeng fordelt på 6 semestre, og normert studieprogresjon er 30 studiepoeng per semester. Innholdet er spennende med tverrfaglige emner som inneholder både biologiske, samfunnsvitenskapelige, økonomiske og teknologiske fag. Studiet skiller seg fra mange andre universitetsstudier ved at det er tverrfaglig. Det benyttes forskjellig undervisningsmetoder som spill, forelesninger, seminarer, kollokvier, tokt og laboratoriearbeid. Det er spesielt fokus på studentaktiv læring i dette programmet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.
Studiet har 45 studieplasser og er adgangsregulert. Poengrensene for opptaket høst 2018 var:
Hovedopptak 51.5. Ordinær førstegangsvitnemålskvote 46.5 og suppleringsopptak 51.5.

 

Karrieremuligheter

Et av hovedformålene med studiet er å gi kandidatene en bred utdanning med sikte på jobb i norsk og internasjonal fiskeri- og havbruksnæring. Uteksaminerte fiskerikandidater er spredt over hele Norge og verden forøvrig - fra Japan i sørøst til Grønland i nordvest. De jobber fiskeri- og havbruksrelatert med produksjon, salg, ressursforvaltning, markedsføring, administrasjon, produktutvikling og forskning, men også innenfor et vidt spekter av virksomheter utenfor de tradisjonelle næringene. Mulighetene for en meget relevant jobb, med gode utviklingsmuligheter, øker ved å bygge på bachelorgraden med en toårig mastergrad.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I FISKERI- OG HAVBRUKSVITENSKAP

Tilbys ved:

  • Tromsø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2018

46.50 (primær)
51.50 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

186331

Lignende utdanninger