Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Tromsø

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

186366

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Årsstudiet i filosofi er for deg som ønsker å arbeide systematisk og argumentativt med grunnleggende spørsmål om mennesket og dets plass i verden. Studiet er en innføring i filosofi med vekt på praktisk filosofi, slik som etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi, miljøfilosofi og livsfilosofi. Programmet passer for alle som er interesserte i praktisk-filosofiske spørsmål enten du ønsker å bruke det i videre studier i filosofi eller andre fag, som filosofisk kompetanse i arbeidslivet, eller for å øve opp analytisk kompetanse i møte med livets små og store utfordringer.

Hva er filosofi? Filosofi stiller en rekke fundamentale spørsmål som i liten grad behandles i andre fag. Det er en problemorientert fagtradisjon som gjerne tar utgangspunkt i grunnleggende paradokser i vår tenkning og som derfor ofte utfordrer forestillinger vi har om oss selv og verden. I filosofi finner du de verktøy du trenger, så som evnen til argumentasjon og refleksjon, for å jobbe seriøst med slike spørsmål. Filosofi er derfor et fag hvor du øver opp en særskilt analytisk spisskompetanse i møte med komplekse og grunnleggende problemer som berører deg selv og ditt liv.

Årsstudiet i filosofi omhandler praktisk filosofi.

Praktisk filosofi omhandler spørsmål som Hva er rett og galt? Hva er et godt liv? Hva er et rettferdig samfunn? Hvordan skal vi forholde oss til naturen?

Årsstudiet i filosofi ved UiT Norges arktiske universitet inebærer en innføring i sentrale teorier og debatter innen praktisk filosofi.

Du deltar her i forskningsbasert undervisning og er inkludert i et aktivt fagmiljø som bidrar til forskningsfronten i filosofi. Studentene inkluderes blant annet gjennom organiserte mentorordninger og ved å være med i forskningsgruppenes aktiviteter. Du deltar i organiserte kollokvie- og seminargrupper der en utvikler seg både muntlig og skriftlig. Studentene bidrar dessuten i ulike forskningsvirksomheter ved at eksamen og arbeidskrav ofte er prosjektbaserte og innebærer å produsere mini-forskningsoppgaver.

Oppbygging Årsstudiet i filosofi er et ettårig studium (fulltid) med undervisning på campus i Tromsø. Studiet består av seks emner som alle er obligatoriske: examen philosophicum, innføringsemne i filosofi med fokus på livsfilosofi og introduksjonsemner i etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi og miljøfilosofi.

Struktur Årsstudiet består av 60 studiepoeng. 10 av disse går med til examen philosophicum.

Undervisningsopplegg

Årsstudiet i filosofi inkluderer forelesninger, seminarer, skrive- og diskusjonsseminar, kollokviegrupper og selvstudium.

Alle emnene er basert på forelesninger. Her hører studentdeltagelse og diskusjon naturlig med. Det er også organiserte skrive- og diskusjonsseminar og kollokviegrupper.

Det er individuell veiledning og skrivetrening i flere av emnene.

Du inngår i studiets mentorprogram, der du har en mentor blant de ansatte på instituttet som vil være en sosial, faglig og rådgivende medspiller.

I tillegg deltar studentene i forskningsgruppenes konferanser og workshops, der internasjonale gjesteforelesere eller utenlandske studenter vil være med. Disse forskningsgruppene har knyttet til seg ulike internasjonale nettverk av forelesere og forskere som du kan ta kontakt med i forbindelse med eget studiearbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (sistnevnte gjelder for de som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre).

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (sistnevnte gjelder for de som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre).

Læringsutbytte

Etter bestått studium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale teorier innen livsfilosofi, etikk, politisk filosofi, miljøfilosofi og feministisk filosofi
 • kjenner til argumentasjonstyper innen disse områdene.
 • har kunnskap om sentrale begreper innen praktisk filosofi
 • kjenner til sentrale verdier knyttet til god argumentasjon, fagdiskusjon og meningsutveksling

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan sammenligne teorier innen livsfilosofi, etikk, politisk filosofi, miljøfilosofi og feministisk filosofi
 • kan anvende filosofiske teorier på konkrete eksempler
 • kan finne frem til og få oversikt over relevant faglitteratur

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan presentere sin kunnskap både skriftlig og muntlig
 • kan formidle fagstoff til personer som ikke har studert filosofi
 • kan gi og ta til seg konstruktiv kritikk
 • kan anvende relevante argumentasjonstyper på samfunnsrelevante problemer

Karrieremuligheter

Årsstudiet i filosofi kan bygges ut til en tre-årig Bachelorgrad i filosofi.

Studiet er relevant kompetanse for yrker innen skole og utdanning, kulturinstitusjoner, politiske organisasjoner, naturforvaltning, ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning og administrasjon, journalistikk, forlags-, medie- og formidlingsbransjen og i næringslivet.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i filosofi

Alle utdanninger innen