Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 186366

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Filosofi studerer noen av de mest grunnleggende temaene i livet, som etikk, rettferdighet, lykke, kunnskap, eksistens, sannhet og identitet. Årsstudiet er en innføring i filosofi med vekt på praktisk filosofi, slik som etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi og miljøfilosofi. Programmet passer for alle som er interesserte i praktisk-filosofiske spørsmål enten du ønsker å bruke det som grunnlag til videre studier i filosofi, til å supplere andre studier, eller gi deg filosofisk kompetanse til arbeidslivet.

Praktisk filosofi omhandler spørsmål som: Hva er rett og galt? Hva er et godt liv? Hva er et rettferdig samfunn? Hvordan skal vi forholde oss til naturen?

Studiet gir deg de verktøyene du trenger for å jobbe seriøst med slike spørsmål. Filosofi er et fag hvor du øver opp dine evner til argumentasjon og refleksjon i møte med komplekse og grunnleggende problemer.

Årsstudiet i filosofi ved UiT gir en innføring i sentrale teorier og debatter innen praktisk filosofi. Studiet består av seks emner som alle er obligatoriske: examen philosophicum, filosofihistorie, etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi og miljøfilosofi.

Du vil kunne ta del i et aktivt studentmiljø. Utsikten linjeforening for filosofistudenter organiserer sosiale og faglige tilstelninger, og filosofisk filmklubb viser jevnlig filmer med en filosofisk innledning. Vi har også en mentorordning for nye studenter.

Undervisningsopplegg

Studiet bruker mange ulike undervisningsformer:

  • forelesninger
  • skrive- og diskusjonsseminar
  • kollokviegrupper
  • individuell veiledning
  • skrivetrening
  • ekskursjoner
  • selvstudium

Du vil også inngå i studiets mentorprogram, og få tildelt en mentor blant de ansatte som vil være en sosial, faglig og rådgivende medspiller.

I tillegg kan du delta på forskningsgruppenes konferanser og arbeidsverksteder, der internasjonale gjesteforelesere eller utenlandske studenter er med.

Eksamensform varierer fra emne til emne, men består som regel enten av en skriftlig- eller muntlig skoleeksamen i kombinasjon med hjemmeeksamen og semesteroppgave.

Mer detaljert informasjon finner du under de ulike emnebeskrivelsene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (sistnevnte gjelder for de som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre).

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Læringsutbytte

Etter bestått studium har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

• har kunnskap om sentrale teorier innen, etikk, politisk filosofi, miljøfilosofi og feministisk filosofi

• kjenner til argumentasjonstyper innen disse områdene.

• har kunnskap om sentrale begreper innen praktisk filosofi

• har kunnskap om filosofihistorie, fra antikken til det 18. århundre.

• kjenner til sentrale verdier knyttet til god argumentasjon, fagdiskusjon og meningsutveksling

Ferdigheter

• kan sammenligne teorier innen etikk, politisk filosofi, miljøfilosofi og feministisk filosofi

• kan anvende filosofiske teorier på konkrete eksempler

• kan finne frem til og få oversikt over relevant faglitteratur

Generell kompetanse

• kan presentere sin kunnskap både skriftlig og muntlig

• kan formidle fagstoff til personer som ikke har studert filosofi

• kan gi og ta til seg konstruktiv kritikk

• kan anvende relevante argumentasjonstyper på samfunnsrelevante problemer

Karrieremuligheter

Studiet er relevant for yrker innen skole og utdanning, kulturinstitusjoner, politiske organisasjoner, naturforvaltning, ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning og administrasjon, journalistikk, mediebransjen og i næringslivet.

Årsstudiet i filosofi kan også bygges ut til en treårig bachelorgrad i filosofi.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i filosofi

Alle utdanninger innen