Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Pris:

0

Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 186327

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Biologer jobber med liv – mikroorganismer, planter, sopp, og dyr – i hav, på land og i ferskvann. Vi taper det biologiske mangfoldet fortere enn noensinne og det er viktigere enn noen gang å forstå hvordan naturen henger sammen og hvordan klimaendringene påvirker naturen. Vil du bidra i overgangen til en verden der forståelse for og ny kunnskap om biologi blir viktigere enn noensinne? Da er biologi på UiT noe for deg! Med fokus på Arktis vil du som biologistudent hos oss få være med ut i felt, bruke våre feltstasjoner, dra på tokt med våre forskningsskip og jobbe på laboratorium.

Bachelor i biologi har obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fagene gir en grundig innføring i biologi slik at du kan studere videre innen alle biologispesialiseringer. I femte semester kan du ta ett valgfag, og i det siste semesteret tar du bare valgfag. Valgfagene gir deg mulighet til å fordype deg i noe du er spesielt interessert i. Hvis du har lyst, kan du siste semester utveksle til et annet land eller dra til Universitetssenteret på Svalbard. Du kan velge utenlandsopphold hele det siste året hvis vertsinstitusjonen tilbyr fag som tilsvarer de to obligatoriske fagene i det femte semesteret på vårt program.

Undervisningsopplegg

Som biologistudent i Tromsø får du tett og god oppfølging i de forskjellige fagene. Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer/kollokvier, feltarbeid i nordnorsk natur og tokt med våre forskningsskip.

Eksamensformene varierer i de ulike fagene. Det kan være muntlig eller skriftlig eksamen, journaler eller rapporter. Mer informasjon om de enkelte emner finnes i Emnekatalogen

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonstekn (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)


Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.
https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711482

Søkere over 25 år som ikke dekker de formelle opptakskravene kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetansehttps://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347915&dim=179005

Læringsutbytte

Etter bachelor i biologi kan du dette:

Kunnskap

 • Du kan forklare viktige mekanismer og biologien til celler og organismer.
 • Du vet hvorfor DNA er viktig for evolusjonen og for hvordan celler og dyr fungerer.
 • Du vet hvordan gener fungerer og hva det har å si for et mangfold av arter, hva organismene og dyrene kan og hvilke evner de har til å tilpasse seg.
 • Du kan forklare evolusjonære teorier.
 • Du kan tolke artenes fordeling, rolle og tilpasninger opp mot økosystemer. Og du kan forstå næringskretsløp og energiens strømninger gjennom økosystemene.
 • Du kjenner til biologiske prosesser og mekanismer, naturlige og menneskeskapte miljøeffekter og organismenes tilpasning til miljøet.
 • Du vet mulighetene som ligger i molekylære metoder, og du kan diskutere bruk av biologisk materiale og bioteknologi for innovasjoner.

Ferdigheter

 • Du kan bruke ulike måter for å systematisere, lagre- og analysere data.
 • Du kan presentere og reflektere over biologiske problemstillinger.
 • Du kan forklare sentrale begreper i biologi.
 • Du kan bruke ulike metoder på laboratorier, i felt og på tokt.
 • Du kan innhente informasjon, finne relevant litteratur og vurdere påliteligheten til kilder.
 • Du kan drøfte generelle biologiske problemstillinger, både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

 • Du kan jobbe systematisk og selvstendig i laboratoriet, felt og på tokt.
 • Du kan planlegge og gjøre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter i felt, på tokt og på lab, både alene og i samarbeid med andre.
 • Du kan vurdere etiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til laboratorieeksperimenter, dyreforsøk, biologisk feltarbeid, evolusjonsteori, miljø- og andre samfunnskonsekvenser av vitenskapelig virksomhet.
 • Du har utviklet evnen til kritisk tenkning og kan vet hva som kjennetegner vitenskapelig metode.

Karrieremuligheter

Som biolog kan du jobbe med alt fra enkeltorganismer til mer sammensatte utfordringer. Biologer jobber med hvordan klima- og miljøendringer påvirker naturen og hvordan vi skal ta vare på våre naturressurser. Biologer kan utforske og utvikle stoffer fra organismer som kan brukes i medisin, bioenergi og i næringsmiddelindustrien. I kommune, fylke og stat er det behov for biologer innen forvaltning, da ofte som rådgivere. Mange biologer jobber innen forskning og utvikling ved f.eks universiteter, høyskoler, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet. Også i privat sektor er det jobb for de med biologibakgrunn, f.eks i ulike konsulentfirma.

Utveksling

Siste semester i bachelorgraden er det lagt opp til utveksling til utlandet eller studieopphold ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Populære utvekslingssavtaler som anbefales i biologiprogrammet:

James Cook University (Australia)

Alaska Fairbanks (USA)

California State University, Monterey Bay (USA)

University of Tasmania (Australia)

I tillegg har vi gode samarbeidsavtaler med flere europeiske land.

De fleste avtaler er tilknyttet et utvekslingsprogram med stipendordninger. Her finner du mer informasjon om Utveksling ved UiT

Vi gjør oppmerksom på at du bør starte planleggingen i god tid.

Kvalifikasjon/tittel

BACHELOR I BIOLOGI

Alle utdanninger innen