Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 186336

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

8. januar 2024.

Om studiet

Årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap gir en grunnleggende innføring i organisering, gjenfinning og formidling av dokumenter, samt bibliotekenes samfunnsrolle. Dokumenter omfatter alt fra papir til datafiler og film. Studiet passer spesielt for deg som har en bachelorgrad eller mastergrad og som vil kvalifisere deg for en stilling som bibliotekar.

Informasjonssamfunnets utfordringer har gjort studiet av problemstillinger relatert til dokumenter og informasjon stadig mer relevant og viktig for arbeidslivet. Har du allerede en bachelorgrad eller mastergrad og kombinerer dette med årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap, kan studiet kvalifisere til stilling som kommunal biblioteksjef, samt arbeid i fagbibliotek og til arbeid med dokumentbehandling og informasjonstjenester i offentlige sektor, i næringslivet og i frivillige organisasjoner. Studiet passer også for deg som ønsker en innføring i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. I løpet av studiet, i siste semester, har du fem uker obligatorisk praksis.

Undervisningsopplegg

Undervisningen består av forelesninger, seminar, praktiske øvelser og arbeidspraksis.

Emnene har ulike vurderingsformer ut i fra innhold og oppbygging. Det benyttes forskjellige skriftlige og muntlige vurderingsformer.

Det blir gitt veiledning ved skriving av semesteroppgave og prosjektoppgave. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett.

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april for søkere med generell studiekompetanse. Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711482

Læringsutbytte

Etter fullført årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har

kunnskap om bibliotek - historisk og i dag - som organisasjon, samfunnsaktør og formidler av kunnskap og kultur

kunnskap om sentrale spørsmål, emner, og teknologi i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

Ferdigheter:

Du kan

klassifisere og katalogisere dokumenter etter utvalgte arkiv- og klassifikasjonssystem

anvende relevante faglige kunnskaper på teoretiske problemstillinger og i praktisk arbeid innen bibliotek- og informasjonsvirksomhet

oppdatere din egen kompetanse på fagfeltet

Kompetanse:

Du kan

planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter i tilknytning til praksisfeltet

formidle faglige vurderinger skriftlig og muntlig

tilpasse virksomheten til brukergruppers behov

benytte relevant teori- og forskningsmetode til analyse av informasjonsfaglig virksomhet

Karrieremuligheter

Som påbygning til en bachelor- eller mastergrad gir årsstudiet godkjent bibliotekarutdanning. Studiet kan da kvalifisere til stilling som kommunal biblioteksjef, samt arbeid i fagbibliotek og til arbeid med dokumentbehandling og informasjonstjenester i offentlige sektor, i næringslivet og i frivillige organisasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium

Alle utdanninger innen