Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

Bli risikoekspert i en tid hvor terrorisme, pandemi, klimaendringer og komplekse teknologiske risikoer er noe av det samfunnet står overfor. Med en mastergrad i Risk Analysis kan du analysere, vurdere, kommunisere og styre alle typer risiko.

Samfunnet er i en rivende utvikling hvor konflikter, klimaendringer, sykdommer og økende energibehov legger press på verdens ressurser – og skaper nye risiko- og sikkerhetsutfordringer. Omstilling og bærekraftig utvikling av samfunnet er helt nødvendig, og arbeidslivet trenger gode kandidater som kan bidra med høy kompetanse innen risiko. 

Dette studieprogrammet gir deg unik kompetanse innenfor det å forstå og forholde seg til risiko, inkludert analyse og vurdering, risikopersepsjon, kommunikasjon, risikostyring og -samstyring, policy relatert til risiko, og risikovitenskap.  Sentrale temaer knyttet til sikkerhet og resiliens dekkes også, samt temaer knyttet til beredskap og krisehåndtering. 

Studiet passer for deg med evne til analytisk tenkning og som er interessert i å oppnå en avansert forståelse av risiko, av hva som skaper risiko og hvordan vi oppnår sikkerhet.

Studieprogrammet har to spesialiseringer:

  • Spesialiseringen i Risk Governance er relevant for studenter med ulike typer bakgrunn. Denne spesialiseringen vektlegger risikostyring i en samfunnskontekst (risk governance). Spesialiseringen dekker ulike perspektiver på risiko og samfunn, sammen med ulike typer forskningsmetoder og styringstilnærminger.
  • Spesialiseringen i Engineering and Technology er åpen for studenter med bachelorgrad i ingeniørfag, teknologi, matematikk (inkludert statistikk), naturvitenskap eller lignende. Denne spesialiseringen vektlegger risikovurdering og risikostyring. Spesialiseringen har en teknisk profil og dekker temaer som sannsynlighetsregning og statistikk, pålitelighetsanalyse og teknisk sikkerhet.  

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptaksregler for spesialisering i Risk Governance

Gjennomført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende type grad med 3 års varighet (tilsvarende 180 ECTS). Grader som kvalifiserer for opptak vil være grader i byplanlegging og samfunnssikkerhet, i toll, vareførsel og grensekontroll, samt grader i samfunnsvitenskapelige fag, naturvitenskapelige fag, ingeniørvitenskapelige fag, matematikk eller statistikk. Søkere med annen type utdanningsbakgrunn vil bli vurdert av opptakskomiteen.
Andre studieprogrammer som kan oppfylle kravene til opptak inkluderer:

  • Sosialfag
  • Helse- og samfunnsfag
  • Økonomi og administrasjon
  • Hotell og turisme
  • Politiutdanning
  • Lærerutdanning
  • Journalistikk
  • Historie og vitenskapsfilosofi

Opptaksregler for spesialisering i Engineering and Technology

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag, teknologi, matematikk (inkludert statistikk), naturvitenskap eller lignende, med minst (tilsvarende) 20 sp i matematikk/statistikk, hvorav minst (tilsvarende) 5 sp i statistikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

En fullført mastergrad i Risk Analysis med et karaktersnitt på minimum B og minimum karakteren B på masteroppgaven kan kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet i naturvitenskap og teknologi med spesialisering i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Karrieremuligheter

Studieprogrammet i Risk Analysis gir avansert kunnskap i fundamentale temaer innen risikofag. Dette er en attraktiv kompetanse både i arbeidslivet og innen forskning. Studieprogrammet kvalifiserer for en rekke ulike typer stillinger i både privat næringsliv og i offentlig sektor, for eksempel:

Risikoanalytiker, rådgiver eller konsulent: Risikostyring er i dag i omfattende bruk både i det private næringsliv, for eksempel i petroleums- og energinæringene, bank og finans, og IKT-næringen; og i offentlig sektor, for eksempel i helsevesenet, i by- og regionalplanlegging, og i planlegging og drift av offentlig infrastruktur. Risikostyring tas også i bruk i et stadig økende antall næringer og sektorer. Dette skaper et behov for kandidater med en sterk risikofaglig kompetanse som kan sikre god analyse, vurdering, karakterisering, kommunikasjon, og styring av risiko. Studieprogrammet gir den nødvendige brede og generelle kompetansen til å fungere som risikoanalytiker, rådgiver eller konsulent innen ulike sektorer.

Leder: En viktig lederoppgave er å ta beslutninger under usikkerhet om fremtidige konsekvenser, altså når en står ovenfor risiko. Risikoanalyser utgjør et viktig beslutningsgrunnlag i slike situasjoner. Det kreves da høy kompetanse i å forstå og tolke resultatene av risikoanalyser og i å foreta risikovurderinger. Videre trengs det høy kompetanse i å kommunisere risiko og i å forstå hvordan risiko gjerne oppfattes ulikt av lekfolk sammenlignet med i profesjonelle risikoanalyser. Og det er behov for høy kompetanse i risikostyring og risikosamstyring (risk governance), og i utforming av policyer for risiko for å sikre en akseptabel risiko.

Forsker: Som risikoforsker er det mange muligheter til å bidra til å utvikle og utvide ulike deler av forskningsfronten. Sentrale fundamentale spørsmål som studeres innenfor risikovitenskapen er: Hvordan forstå risiko og usikkerhet? Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan avgjøre hva som er akseptabel risiko? UiS har et Ph.D.-program (doktorgradsprogram) i risikostyring og samfunnssikkerhet som gir forskerutdanning innenfor risikofag.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science

Alle utdanninger innen