Historie fordypning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Hvordan har Norge fått til balansegangen mellom å være en selvstendig nasjon og samtidig være beskyttet av stormakter? Kan Norge regnes som en fredsnasjon?

Studiets oppbygging

I Historie fordypning lærer du om avgrensede områder og problemstillinger innenfor historiefaget. Du får trening i metoder for kritisk å analysere, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger. Undervisningen er fordelt over hele studieåret. Fordypningsoppgaven skriver du i vårsemesteret. Du velger fordypningsemne i samråd med faglærer, og du kan selv velge om du vil fordype deg i norsk eller internasjonal historie. I høstsemesteret undervises det i emnet Norge i verden. Emnet ser spesielt på Norge i krig og fred, fra Krimkrigen til Afghanistan. Du lærer blant annet om Norges rolle som såkalt fredsnasjon og som deltaker i den europeiske misjonen på 1800 -og 1900-tallet. Nordmenns møte med verden som emigranter, særlig på 1800-tallet, og som mottakere av immigranter (arbeidsinnvandrere og flyktninger) med vekt på 1900-tallet, er også undervisningstemaer.

Opptakskrav

Minimum 50 studiepoeng i historie eller tilsvarende på innføringsnivå.

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsmål

Du får innsikt i utvalgte teorier, begrep og ståsted som forklarer Norges forhold til resten av verden i et sikkerhetspolitisk og kulturelt perspektiv, samt i et migrasjonsperspektiv. Gjennom arbeidet med fordypnings-oppgaven vil du utvikle forståelse for og bruk av relevante fagmetoder.

Videre studier

Fordypningsstudiet gir sammen med andre studier (totalt 180 sp) kompetanse til masterstudier.

Karrieremuligheter

Studiet gir sammen med praktiskpedagogisk utdanning (PPU) kvalifikasjoner til å undervise i grunn- og videregående skole i samsvar med krav til undervisningskompetanse.