Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Stavanger

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

217618

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Liker du å utrykke deg på en scene og skap spennende kunstprosjekter? Er du nysgjerrig på hvordan du kan jobbe med drama- og teater som estetisk læreprosess i undervisning? Da er dette studiet for deg!

Studiets oppbygging

Drama og teater har som formål å forberede studentene til å anvende teater som kunst og læringsform i grunnskole, kulturskole og videregående opplæring. Du vil bli utfordret til å utforske din egen kunstneriske stemme, hvordan du kan bruke drama og teater i klasserommet og samtidig tilegne deg kunnskaper og ferdigheter i å lære bort og inspirere ved hjelp av teaterets skapende verktøy

Du vil få en undervisningskompetanse som gir dybdelæring og pedagogiske strategier med fokus på utvikling av kreativitet, innovasjon, samarbeid og entreprenørskap hos elevene.  

Studentene vil lære skuespillerfag og teaterproduksjon, og hvordan dette anvendes i drama-og teaterpedagogikk i en flerkulturell kontekst. Undervisningen veksler mellom forelesning, drøfting, kunstneriske prosjekter og praktisk arbeid, hvor du får brukt dine kunstneriske evner.

Undervisningen gis med et hovedfokus på utforskende og skapende arbeid gjennom kunstneriske prosjekter, men krever også selvstendig refleksjon og innsikt i grunnleggende drama- og teaterfaglige teorier. All undervisning foregår i tett samarbeid med resten av studentgruppen.

Vi lover deg flere spennende teoretiske og praktiske muligheter til å utøve drama og teaterfaget blant barn og unge. Vi vil ha et kreativt søkelys på hvordan du kan utvikle sterke og skapende felleskap og trygge læringsarenaer i skolen og kulturlivet, gjennom drama- og teaterpedagogikkens formspråk og metoder. Du vil få personlig og tett oppfølging fra de faglig ansatte ved dramastudiet.

Studiet går over ett år, men som grunnskolelærerstudent kan du også velge å det som et fordypningsemne over ett semester. Studiet kan også inngå i lektorutdanningen ved UiS.

I andre semester er studiet åpent for internasjonale studenter. Undervisningen foregår da i en interkulturell kontekst og undervisningsspråket er engelsk.

Studiet kvalifiserer til videre studier innen drama- og teater ved andre utdanningsinstitusjoner.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Læringsutbytte

Drama- og teaterkommunikasjon er et kunst,- uttrykks- og kommunikasjonfag med faglig forankring i teaterkunsten og -pedagogikken. Studiet er bygget opp omkring fem hovedtema, som overlapper og bygger på hverandre: Teaterets uttrykksformer, utforskende drama- og teaterarbeid, teaterproduksjon, fagteori og fagdidaktikk.

Studiet har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte hvor studentenes egenutvikling står sentralt.

Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama, teaterfaglig og kunstpedagogisk arbeid.

Studiet skal gi studentene grunnlag for å kunne tilrettelegge, utvikle og lede skapende drama- og teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre kultur- og fritidstilbud. Studiet kvalifiserer, som en del av lektorutdanningene, for arbeid med drama og teater i skolen, men også for arbeid i kulturskole og annen virksomhet for barn og unge.

Videre studier

Studiet danner grunnlag for videre studier på bachelor og masternivå

Karrieremuligheter

Du kan jobbe med å tilrettelegge og lede drama eller teaterarbeid i skole, kulturskole, interkulturelt arbeid og innen andre fritidstilbud. Kombinerer du dramastudiet med lærerutdanning kan du jobbe med drama- og teaterfag i grunnskole, videregående og kulturskole. Dersom du fortsetter videre studier innen drama- og teater kan du også bli skuespiller, sceneinstruktør og kulturarbeider

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium