Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 39.40 (primær)
  • 44.10 (ordinær)
Studieplasser: 105
Søknadskode (SO): 217070

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

14. mars 2022.

Om studiet

Alle barn og unge har rett til å bli tatt på alvor. Voksne har ansvar for å gi barn og unge god omsorg, oppdragelse og trygge oppvekstvilkår. Bachelor i barnevern er en utdanning hvor barn og unge er definert som et hovedarbeidsområde.

Studiets oppbygging

Barnevernspedagogen har særlig fokus på barn og unge som har, eller står i fare for å få sosiale og/eller psykiske problemer.

Som barnevernspedagog vil din oppgave være å forbedre og sikre gode levekår for barn og unge gjennom målrettet arbeid med deres familiesituasjon og nærmiljø.

Barnevernspedagogen skal også ha faglig kompetanse og kunnskap om hva det innebærer å jobbe barnevernfaglig i et flerkulturelt samfunn.

Barnevernspedagogutdanningen ved UiS er et heltidsstudium over tre år. Fem av seks semestre består av ulike undervisningsopplegg på campus, mens ett semester – det fjerde, er avsatt til ekstern praksis. Det er også mulig å søke om å få ta praksis i utlandet.

Utdanningen er delt inn i følgende fire hovedemner:

Samfunnsvitenskapelige og juridiske emner

Psykologiske og helsefaglige emner

Pedagogiske emner

Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

Fra høsten 2022 skal UiS tilby master i barnevernsarbeid. I årets statsbudsjett har regjeringen nå øremerket 25 studieplasser til studiet i Stavanger.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest og medisinsk testing .

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Læringsutbytte

Utdanningen er styrt av Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning. Innholdet i barnevernspedagogutdanningen er inndelt i følgende fire kompetanseområder: 1) barnevernfaglig kompetanse; 2) oppvekst og familieliv; 3) yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste; 4) innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis. Disse kompetanseområdene er nærmere utdypet i nasjonale læringsutbyttebeskrivelser, med ulik vekting i henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) kan du gjennom vårt bachelorprogram bli barnevernspedagog i et fagmiljø med nærhet til andre profesjonsutdanninger, masterutdanninger, doktorgradsprogram og et aktivt forskningsmiljø.

Videre studier

Graden kvalifiserer til masterstudier i barnevern, og andre relevante utdanninger på mastergradsnivå.

Karrieremuligheter

Graden bachelor i barnevern gir yrkestittel barnevernspedagog. Barnevernspedagoger arbeider i kommunal eller statlig barneverntjeneste, i institusjoner, i barne- og ungdomspsykiatri, i forebyggende og oppsøkende arbeid, innen skole, barnehage, på barn og unges fritidsarena og i frivillige organisasjoner.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i barnevern

Alle utdanninger innen