Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

.

Om studiet

Er du barnehagelærer og ønsker å styrke faglig kompetansen din for å heve kvaliteten i barnehagen? Vil du ruste deg som leder og bidra til å forme framtidens barnehage? Da er master i barnehagevitenskap noe for deg. Masteren har fire profiler som gir mulighet for fordypning og spisskompetanse innen et felt du er særlig interessert i.

Tett på forskning

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er disiplin- og profesjonsbasert. Du får undervisning av dyktige fagfolk som har fokus på kvalitet og utvikling, og som er del av og sitter tett på et aktivt og ledende forskningsmiljø på barnehagefeltet. All barnehageforskning ved UiS inngår i FILIORUM senter for barnehageforskning.

Et overordna mål med mastergradsstudium i barnehagevitenskap er å styrke profesjonen, profesjonsforskningen og forskningen på praksis. Pedagogikk vil, sammen med øvrige fagområder i det barnehagevitenskaplige feltet, danne en interdisiplinær basis i masterprogrammet.

Samlingsbasert

Studiet er et samlingsbasert og nettstøttet heltidsstudium med tre samlinger pr. semester. Det gis også digital undervisning og arbeidskravene er lagt opp som en kombinasjon av individuelle oppgaver og gruppearbeid.

Det er også mulig å ta masteren over et lengre tidsløp, gjennom å søke seg inn på enkeltemner dersom det er ledig kapasitet. Opptak til enkeltemner åpner i midten av juni og november. Les mer om å studere enkeltemner ved Universitetet i Stavanger.

Fire profiler

Dersom du ikke har tatt eksamen i en av profilene fra tidligere, må du velge profil etter opptak til studieprogrammet. Det er for tiden fire aktuelle profiler å velge mellom:

 • Profil 1: Mangfold, tilhørighet og bærekraft
 • Profil 2: Profesjon og ledelse
 • Profil 3: Kommunikasjon og språk
 • Profil 4: Digital kompetanse

Fire fordypningsprofiler på barnehagevitenskap master

Felles for alle profilfordypningene er at du får grunnleggende kunnskap om barnehagen som forskningsarena. Dette inkluderer forskningsbasert kunnskap og verktøy til kritisk å analysere og kritisk vurdere forskning og selv bidra til utvikling av barnehagefeltet og forskningsfeltet

Mangfold, tilhørighet og bærekraft

Du får kompetanse i faglige og teoretiske perspektiver på mangfold, tilhørighet og bærekraft i en språklig og kulturelt mangfoldig barnehage. Det vil bli arbeide med både kunnskaps-, ferdighets- og holdningsaspekter knyttet til pedagogisk ledelse og barns medvirkning, lek og læring i en mangfoldig og bærekraftsorientert barnehage.

Profesjon og ledelse

Du møter ulike faglige og teoretiske perspektiver på organisasjonsutvikling, ledelse og veiledning. Gjennomgående tematikker i profilen er i) læring, profesjon og etikk, ii) organisasjons- og læringskultur, iii) barnehagelærerarbeidet og iv) veiledning, tradisjoner og metoder.

Kommunikasjon og språk

Du møter ulike faglige og teoretiske perspektiv på barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, og blant annet få forskningsbasert kunnskap om og erfaring med lekens rolle, språklige utfordringer, varierte arbeidsmåter og forebyggende tiltak og tilhørighet i barnehagens pedagogiske tilbud.

Digital kompetanse

Bli kjent med ulike faglige, praktiske og teoretiske perspektiver på arbeid med digital kompetanse i barnehagekontekst. Sentralt er relevant kompetanse i bruk av digital teknologi som omfatter digitale verktøy, ressurser og medier i det pedagogiske arbeidet. Gjennomgående tematikker i profilen er i) barn i en digital verden, ii) etiske perspektiver, iii) profesjonsfaglig digital kompetanse og iv) pedagogisk bruk av digital teknologi sammen med barn.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

OBS! Opptak annethvert år, neste opptak 2024

Mastergradsstudium i barnehagevitenskap er rettet mot barnehagelærere og andre som har en relevant bachelorgrad, dvs.:

 • Bachelor i barnehagelærer- eller førskolelærerutdanning
 • Annen relevant utdanning på bachelornivå

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april 2024

Videre studier

Masterstudiet er også grunnlaget for videre forskerutdanning. Med fullført master kan du søke opptak til doktorgradsprogram.

Karrieremuligheter

En master i barnehagevitenskap gir deg økte karrieremuligheter og interessante oppgaver innenfor barnehagesektoren. Det kan også omfatte arbeid innen offentlig forvaltning, prosjektledelse, undervisning på videregående skole og i høyskole- og universitetssektoren.

Ikke minst vil en som gjennomfører master i barnehagevitenskap få muligheter for varierte og spennende arbeidsoppgaver i barnehagen der behovet for veiledning av medarbeidere og ledelse av prosjektarbeid er stort.

Med en master i barnehagevitenskap kan du blant annet jobbe som

 • Barnehagestyrer
 • Barnehagesjef
 • Fagutvikler,
 • Prosjektleder
 • Lektor i barne- og ungdomsarbeiderfag på videregående skole,
 • Lektor i undervisning i barnehagelærerutdanningen

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i barnehagevitenskap