Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

18. desember 2023.

Om studiet

Masterstudiet i rettssosiologi passer for deg som er interessert i sosiologisk kunnskap om rettslige normer, institusjoner og profesjoner, og hvordan disse skapes i samspill med politiske, kulturelle og økonomiske forhold.

Retten og de normer og verdier den bygger på er overalt i samfunnet og vi møter og forholder oss daglig til retten og dens institusjoner. Det gjelder i det nære og private, det gjelder i det politiske, i mediebildet og i den globaliserte verden. Hvordan påvirkes for eksempel retten til privatliv av den digitale utvikling og hva betyr det når en folkevalgt president ligger i konflikt med sitt lands domstoler? Hvordan skapes og endres rett og hva skjer hvis retten kommer ut av takt med befolkningens normer og verdioppfatninger? Hvordan forholder politikerne seg som lovgivere til befolkningens rettsoppfatning i en demokratisk rettstat?

Rettssystemets rolle i samfunnet.

Mens rettsvitenskapen primært tar for seg gjeldende rett, omfatter rettssosiologien rettens og rettssystemets rolle i samfunnet. Masterprogrammet i rettssosiologi gir deg kunnskap om rettens oppgaver og rettslige problemstillinger nasjonalt og internasjonalt. Du vil få innsikt i vekselvirkningen mellom rett og samfunn, samfunnsforholdenes innvirkning på retten og rettens tilsiktede og ikke-tilsiktede virkninger i samfunnet.

Programmet gir en fordypning i fagets teorier og problemstillinger. Du vil få undervisning i rettssosiologisk teori og metode, og i arbeidet med et selvstendig forskningsprosjekt vil du anvende denne kunnskapen på eget materiale. Programmet legger vekt på å se retten i et bredere perspektiv og utvikle evnen til kritisk refleksjon om retten.

Studiet leder frem til graden Master i rettssosiologi, og gir en allsidig samfunnsvitenskapelig kompetanse på et globalt arbeidsmarked preget av økende rettsliggjøring Som rettssosiolog kan du bidra med verdifull kunnskap som ansatt i byråkratier, i frivillig sektor, for internasjonale organisasjoner, som forsker eller i privat sektor.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen