Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 54.00 (primær)
  • 59.50 (ordinær)
Studieplasser: 48
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 185874

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

15. desember 2023.

Om studiet

Kriminologistudiet tar for seg kriminalitet som et sosialt fenomen, gir deg kjennskap til det strafferettslige systemet og tar opp noen av de mest omdiskuterte samfunnsmessige dilemmaene i vår tid. Med utgangspunkt i kriminalitet, kontroll og samfunn, diskuteres årsaksforhold, forebygging og rehabilitering.

Les også om vår årsenhet i kriminologi

Hva er kriminologi?

Kriminologistudiet gir deg grundig forståelse av kriminalitet og kriminalitetskontroll som sosiale fenomener. Det betyr at både lovbrudd, samfunnets forsøk på å forhindre lovbrudd og reaksjonene som følger lovbrudd, settes inn i en bred samfunnsmessig sammenheng.

Kriminologien studerer ulike former for kriminalitet og avvik som narkotikabruk, vold, gjengkriminalitet, miljøkriminalitet, terrorisme og organisert kriminalitet. Men faget handler like mye om forsøkene på å unngå kriminalitet, og om samfunnets reaksjonsmønstre når kriminalitet likevel skjer. Derfor studerer kriminologer politiets, domstolenes, kriminalomsorgens, psykiatriens og det sosiale hjelpeapparatets arbeid, både i Norge og globalt. Vi stiller spørsmål som: Hvorfor begår menn mer vold enn kvinner? Kan narkotikabruk forstås som kriminalitet eller som en sykdom, eller finnes det andre måter å forstå rusbruk på? Hvorfor straffer vi? Hvordan fungerer egentlig et fengsel og hva er viktig for at innsatte som løslates fra fengsel skal unngå å komme tilbake?

Målgruppe

Kriminologi er nyttig for deg som vil fordype deg faglig i forholdet mellom kriminalitet, kontroll og samfunn, og som ønsker å kunne arbeide med slike spørsmål innenfor et vidt spekter av yrker.

Et godt studiemiljø

Som kriminologistudent vil du møte aktive og samfunnsengasjerte lærere som også er ledende forskere innenfor sine felt. Vi er kjent for å ha et godt læringsmiljø med god kontakt mellom lærere og studenter.

Etter oppnådd bachelorgrad

Kriminologi gir deg varierte jobbmuligheter. Kriminologer jobber blant annet innenfor politi, påtalemyndighet, kriminalomsorg, rusomsorg, ideelle organisasjoner som for eksempel Kirkens Bymisjon og Røde Kors, og med undervisning og forskning. Du vil få tilbud om karrierekurs og mulighet til å delta på Karrieresenterets aktiviteter.

Etter å ha fullført bachelorprogrammet er det mulig å gå videre til masterprogrammet i kriminologi eller rettssosiologi.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Alle utdanninger innen