Fakta

Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2022:
  • 44.00 (primær)
  • 44.40 (ordinær)
Studieplasser: 160
Søknadskode (SO): 185327

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Oslo

16. februar 2023.

Om studiet

Biovitenskap er biologi og molekylærbiologi. Fra genforskning i laboratoriet til feltarbeid i Antarktis: Ved å studere biovitenskap lærer du om mangfoldet og sammenhenger i naturen og om hvordan kroppen normalt fungerer, fra organsystemer til celler og gener og hva som går galt ved sykdom. Vi bruker matematikk og dataverktøy til å modellere alt fra hvordan hjernen fungerer til hvordan klimaet påvirker økosystemer.

Kort om studieprogrammet

Biovitenskap handler om levende organismer og deres omgivelser. Du lærer om cellenes komplekse maskinerier, om virus, bakterier, molekylærbiologi, genetikk, fysiologi og om hvordan planter, dyr og andre typer liv fungerer. Samtidig lærer du å trekke de store linjene gjennom evolusjonsteori, livets mangfold og samspill mellom livet, naturen og klimaet.

Du møter biologi i praksis gjennom både felt- og laboratoriearbeid. I tillegg lærer du å bruke dataverktøy til å lage modeller som kan beskrive alt fra hvordan gener virker til sammenhenger i økosystemer og miljø. Bruken av beregninger i vårt bachelorprogram for å løse et bredt spekter av utfordringer innen livsvitenskap, er unikt både i Norge og internasjonalt. Dette vil gi deg verktøy som kan benyttes også i andre fagfelt.

Studiet gir deg et godt grunnlag i naturvitenskapene, i tillegg til bredde i biologifaget. Mot slutten av studiet tilbyr vi ulike spesialiseringer hvor du selv velger det du interesserer deg mest for, for eksempel biologisk mangfold, økologi, evolusjon og toksikologi. Eller du kan velge tema relevant for biomedisinsk forskning, som biokjemi, cellebiologi, molekylærbiologi og fysiologi.

Databeregninger – unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte.

Vi lever i biovitenskapens tidsalder

De siste årene er det gjort en rekke viktige oppdagelser innenfor biovitenskapen. Hele menneskets arvemateriale (DNA) er kartlagt og vi forstår mer av samspillet mellom gener og sykdommer, men langt ifra alt. Nye teknikker innen hjerneforskning og celle- og genteknologi gjør det mulig å utforske nye behandlingsmetoder for alvorlige sykdommer. Andre gjennombrudd viser hvordan biologiske mekanismer kan brukes til å lage nye materialer og legemidler, forbedre matproduksjonen eller fange CO2.

Vi vet fremdeles lite om hvordan levende organismer og deres samspill reagerer på klimaendringer. Evolusjonslæren kan forklare hvorfor antibiotika-resistens er et tiltagende problem eller hvordan vi endrer fiskebestander ved måten vi fisker på. Bærekraftig utvikling både i Norge og internasjonalt avhenger av hvordan vi kan utnytte denne typen kunnskap.

Din kunnskap kan ha betydning for framtidens politikere, entreprenører og forskere. Hvis du lurer på hva vi skal leve av etter oljen, så er biovitenskap ett av svarene. Kanskje er det nettopp du som finner opp en ny vaksine mot kreft eller finner et bedre middel mot lakselus?

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 200 studentforeninger. På Biovitenskap er det mange aktive foreninger som arrangerer fagfrokoster, debatter, ser filmer, og drar på turer sammen. Siden mye av undervisningen i biovitenskap skjer på lab og i felt, blir dere også ekstra godt kjent med hverandre.

Les mer om foreninger og aktiviteter du kan bli med på

Studier i utlandet

Du kan dra på utveksling i løpet av 5. eller 6. semester. Vi har mange utvekslingsavtaler med gode universiteter i hele verden. Mange av studentene våre har reist til steder som Svalbard eller Australia.

Les mer om studier i utlandet

Videre studier og jobb

Etter en bachelor i Biovitenskap velger de fleste å fortsette med en toårig master i Biovitenskap. Det er også mulig å ta master i Innovasjon og entreprenørskap. Masterprogrammet Biovitenskap vil tilby fordypninger i molekylærbiologi og biokjemi, cellebiologi og fysiologi, genetikk og utviklingsbiologi, marinbiologi og limnologi, toksikologi og miljøvitenskap, økologi og evolusjon, biomangfold og systematikk. Etter mastergraden kan du søke om å fortsette på en doktorgrad.

Kunnskap om biovitenskap er nyttig i mange deler av arbeidslivet, for eksempel innen biomedisinsk forskning, natur- og klimaforvaltning, bioteknologisk og farmasøytisk industri og havbruksnæringen. Les mer om videre studier og jobb.

Vi har intervjuet noen av kandidatene våre for å gi deg et inntrykk av noen typer jobber du kan få.

Les også om hvordan student i molekylærbiologi Anette har forsket underveis i studiene.

Alle utdanninger innen